A bécéiuhe tii te Paulo
nge céii lépwo
Tésalonik
Atabuhi ko a tii
Woo na e tii a tii ce?
Wo Paulo, pa apostolo. Lu mu pelen wo Timoté me Silas.
E tii éniile?
Ha awieme a jo 49 me 52, ha a béalohe bwo engen de Paulo, he lé mu ha a pwomwo ubwo Korénit me Timoté me Silas. (Omehi Apostolo 18.1 me 18.5.)
E tii me dee?
Me de ni acéihi ne Tésalonik, a pwomwo ubwo ha amu Grèce, a céiu duaan ko a province Macédoine, ha a benaamwon na lé pihuô nelang wo lépwo Roma. E pipatemehi nelang a Pwooti Wâé wo Paulo he na cié ni naadenitan, ânebuhe a bwo cela ten ko lépwona lé cubwonieng (Apostolo 17.1−10). Kehe icehi ana hiwon lépwona lé céihi mu ko a pwooti ten, ke e tii a tii ce, wieli céiu jo alecehen, beme e pamwoiuhi ni céihi telé na mwo coho.
É ko ade na e tii?
É he e tabuhi a puco te ni acéihi ne Tésalonik wo Paulo, ke time uce wâé te ni béé Juif a pwooti na e pipatemehi, ke lé pawieeng mu ha a pwomwo ubwo. (Omehi Apostolo 17.1−9.) E tii me de lépwo acéihi na élé lang, beme e pamwoiulé ke pacémunilé.
Ade ace âne a tii ce?
E pipwodéén wo Paulo ko ati ni naado na wâé, ne ha a mulihe ni acéihi. Ke e pamwoiulé, beme lé piwéden koja ni gia me tacebwén. Ke e pacémunilé ko a bwo mulie telé, me lé ucéihi a bwo mwojuia mwobé te Padaame Iésu. Be wo lépwo béén mu kolé, ke caa tabuhi pinekepé ne telé ko aceli e o tuie ne ko lépwo acéihi na lé mele ânebuhe a bwo mwojuia mwobé te Iésu. Ke é mu ko ana lé céihi pie caa e mwonu a bwo mwojuia mwobé te Padaame, ke wo lépwo béén mwo, ke lé niimihi pie, wâé heme lé mulie hauli, ke me lé pwoemaan.
A bwomune a tii 1 Tésalonik
Pipwobwocu (1.1)
A mulie na wâé ne pele lépwo Tésalonik (1.2−10)
A penem de Paulo ne Tésalonik (2.1―3.13)
A mulie na wâé te Padué (4.1−12)
A bwo mwojuia cemwo te Padaame (4.13―5.11)
Bénebwéne pwooti ke a bépinelé (5.12−28)
1
Pipwobwocu
+Woéo* Paulo na é pwotii, he wogeme me Silas me Timoté.É pwotii lé céiikewé, ni acéihi ne ha a pwomwo ubwo Tésalonik, na geé mu ko Padué Caa tenye, me Padaame Iésu *Kériso.
Wâé heme e mu kowé a *pipwoééhe tice ja kon, me a péém. Adéikewé!
A mulie na wâé @ ne pele lépwo Tésalonik
2-3 +Geme te cuwo ko pipwo-olé te Padué Caa, heme geme pwoiitihi me dewé. Geme pipwo-olé ten ko ati ni penem na geé pwo, ne ha a céihi me a pipwoééhe tewé. Ke geme pipwo-olé ten mwo ko a bwo cumang dewé, be geé ucéihi ne he ni céihi tewé [a bwo mwojuia mwobé te] Padaame Iésu Kériso. Lépwo bééme ne ko Kériso, geme te temehi pie, e pipwoééhewé wo Padué, ke e pipégalikewé, beme geé apulie ten.
Geé pipwohewiikeme
+He li geme pii beetihi tewé a *Pwooti Wâé te Iésu, ke time geme uce ju pii tewé ko pwocihe cehi; kehe geme pipatemehi tewé ko a junuu a *Jenen Iitihi. Geme céihi pie, a pwooti teme, ke a juuju. Ke geé temehi ehi a muliheme ne pelewé, me a bwo picani teme tewé. +Ke wogewé, ke geé âcehi a bwo mulie teme me a bwo mulie te Padaame. Be geé caa hegi a pwooti, ne he ni tacebwén na ubwo. Kehe icehi ana a Jenen Iitihi, ke e ne tewé a pipwodéén na te junihe ubwo. Ke geé caa béhabwiinen de ni acéihi, ati ne he lupwo province Macédoine, me Akaï.
Be a pwooti te Padaame, na e engen mu pelewé, ke genye téne a één pitihi a Macédoine, me a Akaï [pwohewii a tikekele]. Ke ati ni apulie lang, ke lé temehi pie, geé céihi ne ko Padué.
Te tice pwooti celi jan me geme pii. Be, me lé pwojepule kome, ke lé te piuti mwo a bwo hegikeme tewé, ne pelewé. Ke lé pii pie, geé caa bitekewé nge céii Padué. Ke geé necu ni *déme duéé, beme geé pipaunu, me piténede Padué na e mulip, ke juuju.
10 Ke lé piuti ngen pie, geé *ucéihi ne ha a céihi, pa Naîn Iésu Kériso, na e bo mwojuia mwobé, mu he *miiden. Be e caa mulie cemwo mu ha amele, ke e celuimikenye mu ha a cuhinaado ko ni ta: a cuhinaado na e bo ne te ni apulie wo Padué, ne ha a okéé ten.
+ 1:1 1.1 Apostolo 17.1−9 * 1:1 1.1 Woéo—Grek: Wogeme. Wo Paulo na e pwotii, kehe icehi ana e habwii pie céiu pwonimelé me Timoté me Silas he lu mu pelen. 1:1 1.1 Silas—A niin, ke Silvain he pwo latin, ke Silas he pwo grek. Omehi Apostolo 17.1. + 1:2-3 1.3 1 Korénit 13.13; Kolosé 1.4−6 + 1:5 1.5 1 Korénit 2.4−5 + 1:6 1.6 Apostolo 17.5−9 1:7 1.7 Akaï—Ha amu Grèce jenaa.