2
A penem de Paulo ne Tésalonik
Geé te temehi, wogewé mwo ni bééme acéihi, pie a bwo mu teme pelewé, ke time uce piticenaado ne kon. +É he li geme mu Filipi, ke geme mu he ni picani, ke lé téétikeme, ke lé pijeta kome, me pwohewii ana geé temehi. Kehe icehi ana wo Padué, ke e pamwoiukeme, beme geme patemehi tewé a Pwooti Wâé ten, ne ha awieme ni tacebwén.
Be ana geme cihe kon, ke time e uce cuwo pwo a gele, ai é ne pwo ni naado na time uce wâé, ai é ne ha a pipwohuô. +Kehe wo Padué, ke e niimihi pie wâé heme e ne teme a Pwooti Wâé, me geme cihe, time uce a bwopwonen beme lé piwâékeme wo lépwo apulie, kehe me de Padué na e alihi bwoluhi ni pwonimeme.
Geé te temehi pie, time geme mu uce téele cihe me geme pihaami ni apulie. Ana nimeme kon, ke time uce aceli me geme pé ce mwani kon. Wo Padué, ke e te alihi ni pwonimeme. Ke time geme uce hane *a wâé na e âbé mu ko ni apulie, ai é mu kowé, ai é mu ko ce béén.
Kehe wogeme lépwo *apostolo te Kériso, hemepie nimeme, ke geme o huôhi ne huîiwé. Kehe é he li geme mu pelewé, ke te ju bwala geme, pwohewii ê nyaa te ewa na e cile ehi ni naîn. É mu ko a bwo wâé geme ne kowé, geme caa piwâam beme geme ne tewé, time uce a Pwooti Wâé cehi te Padué, kehe ni muliheme mwo. Be te junihe ubwo a pwonimeme kowé. +Wogewé ni bééme, geé teko piniimihi ni bwo penem deme, ke ni bwo mwaale geme. Geme penem bwén ke pwang, beme te tice celi gia gewé kon. Ke wonaa a bwo patemehi nen dewé a Pwooti Wâé te Padué.
A bwopemikeme ne pelewé ke wâé
10 Wogewé lépwo *apajuujuhi nen, ke wo Padué mwo, pie a bwopemikeme ne pelewé, wogewé lépwo acéihi, ke mwomwon, ke juuju, ke te tice celi me tautikeme kon. 11 +Geé te temehi mwo pie, muko pétaapwo wogewé, ke geme pwohewii pa caa te ewa ne ko ni naîn me dewé. 12 Geme ne tewé ni pune, beme be pamwoiukewé. Geme wâgo kowé me geé mulie pwohewii ana nime Padué kon, weeng Pana e todekewé me geé taa ha a Mwametau ten, beme geé mu pelen ne ha a bwo ubwo na a wâé ten.
Geé caa hegi ehi a pwooti te Padué
13 +Geme te pipwo-olé te Padué, be li geé hegi a pwooti ten he li geme patemehi, time uce pwohewii a pwooti te ni apulie, kehe a pwooti te Padué na e penem kowé, wogewé na geé céihi.
14 +Be wogewé ni bééme, geé pipwohewii ni acéihi* ne ko Padué ne *Judé, na élé he Kériso Iésu. Be wogewé mwo, ke geé mu he ni picani mu ko lépwo bééwé mu ha amu tewé, pwohewii ni acéihi na lé mu he ni picani mu ko lépwo âjiénelé juif, 15 +na lé pwo me e mele wo Padaame Iésu, me lépwo *péroféta. Ke lé pwotahinaado ne kome, ke lé tééti ni apulie!
Ke wo Padué, ke muhi ten kolé. 16 Nimelé me lé pwo me time geme cihe te lépwona time uce lépwo *Juif ko a pwooti na me e celuimilé. Ke lé bwo nihe pwo kuti nina ta. É mu ko anaa, ke wo Padué, ke e bo tautilé, ke e bo pwocuhinaado telé.
Nimung me é alikewé mwo
17 Mepwo é ne kome, wogewé lépwo bééme, alecehe a bwo pipiiden denye lépwo apulie ha a céiu benaamwon, ke time nye uce pialikenye, kehe te wogewé he ni pwonimeme! Ke geme hane me geme alikewé mwo, be geme te junihe niimikewé. 18 Ke nimeme mwo me geme âdé die pelewé, te woéo Paulo, pa bécéiuhen; kehe wo *Caatana, ke e pwo me time geme uce âdé. 19-20 +Nihe wâé teme gewé, ke geme pipwodéén kowé. Ke é mu kowé na geme ucéihi a tan na e bo mwojuia mwobé wo Padaame henye Iésu Kériso. Be, é ha a tan naa, ke o wogewé na geé o cememe, pwohewii ana ne te lépwona lé piwéden.
+ 2:2 2.2 Apostolo 16.19−24, 17.1−9 + 2:4 2.4 Galat 1.10 + 2:9 2.9 Apostolo 20.34 + 2:11 2.11−12 Apostolo 20.31 + 2:13 2.13 2 Tésalonik 2.13 + 2:14 2.14 Apostolo 17.5 * 2:14 2.14 Ni acéihi—Grek: Églises. + 2:15 2.15 Apostolo 9.23,29, 13.45,50, 14.2,5,19 2:16 2.16 Dernière phrase—Grek: Kehe icehi ana o caa mu kolé a pwo-okéé. 2:17 2.17―2.18 Lu engen mu Tésalonik wo Paulo me Silas, beme lu cela ko lépwona lé cubwonilu. Omehi Apostolo 17.10. + 2:19-20 2.19 Filipi 2.15−16, 4.1; 2 Tésalonik 1.4