5
Patéeti lépwo apulie
Time geme uce tii ace benaamwon, ke ace tan celi e bo tuie hen wo Padaame. +Be geé caa te temehi ehi pie, e mwojuia mwobé, pwohewii pa abune heme e âbé he bwén. [Be time lé o uce ucéieng wo lépwo apulie.] +Be lé o niimihi pie, lé caa mulie ha a péém, ke o wâé ne kolé ati. Kehe icehi ana o patéetilé a tan naa, pwohewii a bwo cunu ê toomwo na e piâbeele ewa. Ke o time uce jan me lé cela.
Ke mepwo é ne kowé, ni acéihi bééng ne ko Kériso, ke time geé uce mulie ne ha a melepiing. Ke time geé o uce téetihi a tan naa, na e tuie pwohewii pa abune. +Be wogewé ni apulie ha a pwéélang, be wogewé ni apenem heme pwang. Kehe time genye uce mu ha a melepiing.
Genye tee ûmiê
Genye nemwo pule pwohewii lépwo béén, kehe genye tee ûmiê, ke nye wéa, ke pipwocilekenye. Be a bwén, ke a de lépwona lé pule, me lépwona lé piolo. +[É pii mwo pie]: Wogenye, ke lépwo apulie ha a pwéélang. Ke genye wéa, ke pipwocilekenye. Genye pé a céihi, me a bwo pieânime beme epwén ko pa. Genye pé me boonye a bwo mwomwohi nen pie caa celuimikenye.
Wo Padué, ke time e uce todekenye me e pwocuhinaado tenye, kehe me e celuimikenye, na e pwaadeniin bé wo Padaame henye, Iésu Kériso. 10 +Be wo Iésu, ke e caa mele me denye, beme genye o pimulie ibu me weeng, [hemepie genye caa mele, ai hemepie nye mwo te mulie; ke] mepie genye teko pule, ai é hemepie nye teko ûmiê; ha ace tan celi e o bo mwojuia mwobé hen. 11 É mulang, he na wâé heme geé te cuwo ko picani tewé, me pipamwoiukewé, pwohewii ana geé caa teko pwo.
Bénebwéne pwooti
12 Lépwo bééme ne he Kériso, geme ilekewé pie, me geé pipaunu lépwo apihuô tewé ne ha a céihi na e nelé wo Padaame me lé pwopune tewé, ke pacémunikewé. 13 Geé paciitilé, ke geé pipwoééhelé ne ko nina lé pwo ati ne kowé. Ke geé mulie ha a péém me lépwo bééwé.
14 +Geé cihe me mwoiu ne ko ni apwoemaan*, ke geé pamwoiu nina piwâ jélé [me lé penem de Padué] ke geé picani te nina tice niihelé, ke geé picani ne kolé ati.
15 +Geé pipwocile, geé nemwo pwotacu ko a ta, ko ana ta. Kehe geé hane me geé te cuwo ko pipwo tewé nina wâé. Ke geé wonaa mwo te ati ni apulie.
16 +Geé te cuwo ko pipwodéén, 17 geé te cuwo ko pwoiitihi, 18 +ke geé te cuwo ko pipwo-olé te Padué, heme wâé ai, é heme ta ne kowé. Be weengaa kuti, ana nimen me geé pwo, wogewé nina caa céiu gewé me Kériso Iésu.
19 +Geé nemwo pacuwohi a *Jenen Iitihi heme e penem. 20 Ke geé nemwo pwo me piticenaado ne ko ni pwooti na lé pébé wo lépwo péroféta ne he nii Padué. 21 +Geé omehi ati me pineitééhi nina wâé koja nina ta. Ke geé cile cehi nina wâé, 22 ke geé â ité koja nina ta.
Bépinelé
23 +Geme ilehi koja Padué, Pana e ne a péém, pie, me e pwo me geé iitihi, ke me geé mulie me den cehi. Ke me e wéihi dieli mwo ati ni mulihewé: ni jenewé, me ni pwonimewé, me ni bwo niimihinaado tewé, me ni ééwé. Ke, é ha ace tan celi e o mwojuia mwobé hen wo Padaame henye Iésu Kériso, ke o te tice ta kowé celi me tautikewé kon. 24 Be wo Padué na e caa todekewé, ke e caa te cuwo pwo ana e pii, ke e bo te tai pacuwohi ati ninaa.
25 +Ke geé pwoiitihi me deme mwo, wogewé lépwo bééme ne he Kériso.
26 Geé pipwobwocu mu he ni ju pwonimewé te ati ni béénye acéihi ne ko Kériso.
27 Ke é ilehi kojakewé, ne he nii Padaame pie, me geé bo pine a tii ce, te ati ni acéihi.
28 Wâé heme e mu pelewé a *pipwoééhe tice ja kon de Padaame henye Iésu Kériso!
Adéikewé!
+ 5:2 5.2 Mataio 24.42−43; 2 Pétéru 3.10; Pii Beetihi 3.3 + 5:3 5.3 Mataio 24.39; Luka 21.34−35 + 5:5 5.5 Roma 13.12 + 5:8 5.8 Ésaïe 59.17; Éféso 6.14,17 + 5:10 5.10 Roma 14.8−9; 1 Tésalonik 4.14 + 5:14 5.14 2 Tésalonik 3.6,11 * 5:14 5.14 Lépwo apwoemaan—ai Lépwona time lé uce pipwoiipilé. + 5:15 5.15 Roma 12.17; 1 Pétéru 3.9 + 5:16 5.16 Filipi 4.4 + 5:18 5.18 Éféso 5.20 + 5:19 5.19 Éféso 4.30 + 5:21 5.21−22 1 Ioane 4.1 + 5:23 5.23 2 Tésalonik 3.3 + 5:25 5.25 Kolosé 4.3; 2 Tésalonik 3.1