4
A mulie na wâé te Padué
Lépwo bééng ne he Kériso, geme panebwénihi [ne ha a bwo niimihi nen ce]: Geme caa pacémunikewé ko a mulie na wâé te Padué, ke geé caa mulie hen. Ke é jenaa ni, ke geme cuwokowé, ne he nii Padaame Iésu, pie, me geé pwo celi piwéden. Be geé caa te temehi li pihuô li geme caa ne tewé, ne he niin. +Wo Padué, ke nimen me geé mulie ne ha a mulie na wâé ten, ha ati ni bwomunen.
Ke geé nemwo pule imi ni apulie hauli.
+Go wéihi ehi a éém*, beme go iitihi, ke me wâé go, ne he pwahamii Padué.
Go nemwo pwo me céiko nina te nimem kon na ta, pwohewii lépwona time lé uce temehi Padué.
Go nemwo pipwohuô te pa acéihi béém, ke me go pule imi ê mwoden.
 
Wo Padué, ke e pwocuhinaado te lépwona lé wonaa, pwohewii a bwopiinen na geme caa mi pii tewé. +Be time e uce todekenye, beme nye mulie hauli. Kehe e todekenye beme nye mulie me den. +Ke wo pana e tahi taabwon a pwooti naa, ke time e uce tahi taabwon ni pihuô te ni apulie, kehe e tahi taabwoni Padué, Pana e ne tewé a *Jenen Iitihi ten.
Pwo me piubwo da a bwo pieânimewé tewé
+Mepwo é ne ko a bwo pieânimewé tewé, ke te tice aceli me é pii tewé ne kon. Be geé caa te temehi, mu ko Padué, a bwo eânime ni bééwé ne ko Kériso. 10 Ke [geme temehi pie] te junihe ubwo a bwo eânimewé te lépwo acéihi na ati ha a Macédoine. Ke geme pii tewé pie, wâé heme geé junihe pwo celi piwéden.
11 +Geé hane me geé mulie ha a péém me ni béén. Ke geé nemwo pwo me ânenimewé ko ce bwomu te pace céiu. Kehe geé penem ehi, pwohewii a bwo ilehi nen deme kojakewé. 12 Ke me wonaa, ke wo lépwona time uce lépwo acéihi, ke lé paunuhi a bwo mulie tewé. Be o time geé uce wiinaado téte nge he ni pwomwo.
A bwo mwojuia cemwo te Padaame
Lé o bo mulie mwo ne ni amele
13 Lépwo bééng ne he Kériso, nimeme me geé temehi ana e o tuie ne ko lépwo a[céihi na lé caa] mele. Beme o time uce piwahin gewé, pwohewii lépwona time uce lépwo acéihi. 14 +Be genye céihi pie, e mele wo Iésu, ke e mulie cemwo mu ha amele. Ke é nelang he na geme temehi pie, é heme e mele wo pa acéihi ne kon, ke wo Padué, ke e pwo me e mulie cemwo§, mu ko Iésu.
15 +Éa, weengi a pwooti te Padaame na geme pii tewé: É ha a tan na e bo mwojuia mwobé wo Padaame, ke ni apulie ten na lé caa mele, ke [lé o bo mulie cemwo mu ha amele, ke lé o tooeng. Ke] o time lé o uce ucéikenye lépwona nye mwo mulie. 16 É ha a tan naa, ke genye bo téne ce pwowiikau celi ubwo: a pati pa daame he ni *âcélo, me a éé a tutu te Padué. Ke wo Padaame, ke e bo opé, mu he miiden. Ke wo lépwona lé céihi ne kon na lé caa mele, ke lé mi cuwoda mu ha amele.
17 Ke é alecehen, ke wogenye lépwona nye mwo mulie, ke o tai céikenye da ibu me woélé, da he ni nii, da céii Padaame, ke o pitapitikenye me weeng. Ke genye o bo pimu ibu me Padaame dieli mwo. 18 Geé pipamwoiukewé ko a pwooti naa!
+ 4:3 4.3 1 Tésalonik 5.23; 1 Pétéru 1.16 + 4:4 4.4−5 1 Korénit 6.13 * 4:4 4.4 Go wéihi ehi a éém—ai Go wéi me paciiti ê mwodem. 4:6 4.6 Pipwohuô…me go pule imi ê mwoden—ai Pipwohuô ne he ni âicu tem. + 4:7 4.7 1 Pétéru 1.15−16 + 4:8 4.8 Luka 10.16; 2 Korénit 1.22 + 4:9 4.9 Ioane 13.34 + 4:11 4.11 Éféso 4.28 4:12 4.12 2e phrase—ai Beme te tice ace céiu naado celi tieden kojakewé. + 4:14 4.14 Roma 14.9; 1 Korénit 15.3−4,12 § 4:14 4.14 E pwo me e mulie cemwo—Grek: E pééeng bé. + 4:15 4.15−16 1 Korénit 15.51−52