12
E puu lupwo a Iésu wo Maria
Mataio 26.6−13; Maréko 14.3−9; {Luka 7.36−50}
+Mwo 6 ni tan ânebuhe a *Pacika, a *pipwodéén de lépwo *Juif, ke e tehene nge Bétani wo Iésu. Ke e mu pele Lazare, pali e pwo me e mulie cemwo wo Iésu. +Ke lé tebwo pwo taap me ni béén, ko a wiinaado na lé caa mi piwâam kon. Ke wo Marte, ke e âdé ke âbé, beme e wéihi a taap. +Mepwo é ne ko Maria, ke e pé a mwotabe na oba ko tabe ûde* na te junihe ubwo a cuhin. Ke e céihi ne pwo ni a Iésu, ke e tahi ni an ko ni apunin. Ke te ju ûde wâé ha ali mwa.
[Kehe time uce wâé te] Judas Iscariot, pa céiu *acémun de Iésu, pali e bwo icueng. Ke e pii pie: «Woté? É ko ade na time e uce icuhi a tabe ûde ce, ke me nye ne a mwani te nina tice delé? Be pwo million ko a cuhin!»
Time e uce pii anaa hemepie eânimen de nina tice delé, kehe e wonaa be pa abune. Ke weeng na e cile a mwomwani telé, ke e mu pé mu kon.
Ke e pii wo Iésu pie: «Go neeng! Be e caa mi pwo anaa ne ko a tan na lé o bo neduwoéo hen. +Be o tee élé pelewé wo lépwona tice delé, kehe woéo, ke time é o uce tee mu pelewé.»
Lé picihe me lé taunu Lazare
Hiwon ni Juif na lé téne pie e mu Bétani wo Iésu, ke lé âbé nelang. Time uce é mu kon cehi, kehe nimelé me lé ali mwo Lazare, pana e pwo me e mulie cemwo. 10 Kehe lé picihe wo lépwo caa te lépwo *apwoâpwailo, me lé taunu mwo Lazare. 11 +Be wonaa mu ko Lazare, me hiwon ni Juif na lé wie mu pelelé, ke lé céihi ne ko Iésu.
Lé pipaunu Iésu he e taa Iérusaléma
Mataio 21.4−9; Maréko 11.7−10; Luka 19.36−38
12 Ha acaama hen, ke hiwon ni apulie na lé âbé ne ko a pipwodéén ko a tan ko Pacika, be lé téne pie e taa *Iérusaléma wo Iésu. 13 +Ke lé pé ni madi alica, ke lé â beniieng, ke lé toii me ubwo pie:
«Osana!Pipwoun de Padué!
*Adéi pa apulie
na e âbé ne he nii Padaame!
Psaume 118.26
*Adéi Padaame he ni *Isaraéla!»
 
14 +Ke e pé a nahi buriko wo Iésu, ke e tebwo huîin, pwohewii ana caa te tii ne he ni tii iitihi pie:
15 Wogo ê nahi toomwo Sion§,
go nemwo pwo me mwotiko!
Be e âbé wo Padaame hem,
he e tebwo huîi a nahi buriko*.
Zakari 9.9
 
16 +É ha a benaamwon naa, ke time lé uce téele temehi ne ni acémun den celi e o tuie. Ke é he e caa mu ha *a wâé ten wo Iésu, ke lé bo piniimihi mwo pie ninaa, ke caa mi tii ne kon, ke lé bwo *pajuujuhi ne kon ana caa pii.
17 Tai nina lé mu pele Iésu he e tode Lazare me e wie mu ha a bwomuhen, ke e pwo me e mulie cemwo, ke lé â uti nina e pwo. 18 É mu ko anaa, na e âbé beniieng a pubu apulie, be lé téne pie e pwo a *pipwojunuun naa.
19 Lé pipii telé ne ni *Farasaio pie: «Geé te alihi, te tice aceli jan me genye pwo. Be tai ni apulie, ke lé tai âcéin!»
Pa ju eabwé te Iésu
20 Pwo ni apulie na time uce ni Juif na lé taa Iérusaléma ha a pipwodéén, beme lé pipaunu Padué. 21 Ke lé âbé too Filip, pa aâbé Betsaïda ne Galilé, ke lé pii ten pie: «Nimeme me geme ali Iésu.»
22 Ke e ân wo Filip, ke e pii te André, ke lu â pii te Iésu. 23 +Ke e hegi ne telu wo Iésu, pie: «Caa tuie a benaamwon me pipaunu pa Nahi Apulie. 24 +É pii tewé a juuju pie: Hemepie time e uce tupwo ne he pule a pide blé, ke me time e uce mele, ke e te mu cehi. Ke hemepie e mele, ke o hiwon ce acehin.
25 +«Wo paceli eânimen ko a mulihen, ke e o patieden. Kehe wo paceli te nihe eânimen de Padué koja a mulihen ne éni pwo bwohemwo, ke eten a mulie na tice anebwén kon.
26 «Wo paceli nimen me e pipwoeabwé tong, ke e âbé céing. Ke é he na woéo lang, ke o e lang mwo wo pa eabwé tong. Ke wo Caa, ke e o bo ne a ceme ni penem den.»
E pii a bwo mele ten
27 +«É jenaa, ke téé a pwonimung, ke me é pii pie woté: “Caa, go neéo nge ité koja ni picani na e o tuie ne kong ha a benaamwon ce”? Kehe é mu ko anaa, na é âbé. 28-29 Caa, go habwii pie wogo Padué na ubwo go
Ke ni apulie na lé mu lang, ke lé téne a pwocihe mu he miiden: «É caa te habwii a wâé tong, ke é o mwo te habwii mwo.» Ke lé niimihi ne ni béén pie a tikekele. Ke lé pii ne ni béén pie a *âcélo na e cihe ten.
30 Ke e pii telé wo Iésu pie: «Time e uce âbé a pwocihe naa me dong, kehe me dewé. 31 É jenaa, ke o pwo a tautinaado ne pwo a bwohemwo ce. É jenaa, ke e o tahi wie pa daame he a ta ne pwo a bwohemwo. 32 +Ke woéo, hemepie pineéo da mu pwo bwohemwo, ke é bo céibé ni apulie ati.»
33 +É mu ko ni pwooti ten, ke e caa mi pii a bwo mele ten.
Hegi a pwéélang
34 +Ke lé hegi ne ten ne ni apulie pie: «Geme picaa ne he ni tii ko patén pie, pa *Mesia, ke e o *mulie dieli mwo. Kehe woté ace bwomunen me go pii pie, wâé heme ne da pa Nahi Apulie? He woo pa Nahi Apulie naa?»
35 +Ke e pii telé wo Iésu pie: «A pwéélang, ke time uce bwolieng hadeniiwé. Geé engen he mwo e pelewé a pwéélang, beme time e cetéékewé na a melepiing. Be wo paceli e engen ha a melepiing, ke time e uce temehi he na e â lang. 36 +He mwo ko wogewé ha a pwéélang, ke geé hegi a pwéélang, beme wogewé ni nahi a pwéélang.»
Ke me e caa pii anaa wo Iésu, ke e â taduwo ité kojalé.
Ni Juif ke time lé céihi ne ko Iésu
37 Hiwon ni inenaado na e pwo ne he pwahamiilé, kehe time lé uce céihi ne kon. 38 +Caa pacuwohi a pwooti na e pii wo péroféta Isaia:
Padaame, he woo paceli e céihi
ne ko ni pwooti teme?
He go habwii ne tee a junuum?
Ésaïe 53.1
 
39 Ke e pii wo Isaia a watihen me time lé uce céihi:
40 [E pii wo Padué pie]:
É pwo me mwoiu ni punilé,
beme time uce nimelé me lé alihi
ko ni naamiilé,
ke me lé temehi ko ni pwonimelé.
Te muhi telé me lé bitelé bé céiiéo,
ke me é o uce pwo me wâé jélé.
Ésaïe 6.10
 
41 +E pii anaa wo Isaia be e caa mi alihi a junuu a wâé te Iésu, ke e cihe kon.
42 +Ke é hadenii ni apihuô juif, ke hiwon nina lé céihi ne kon. Ke time lé uce pii pwaatihi, be mwotilé ko ni Farasaio. Be koli lé bo pawielé mu ha a *mwotapitihi. 43 +Be wâé telé a bwo pipaunulé te ni apulie, koja a bwo pipaunulé te Padué.
E tauti ni apulie a pwooti te Iésu
44 Ke e pii da me ubwo wo Iésu pie: «Wo pana e céihi ne kong, ke time e uce céihi ne kong cehi, kehe é ne mwo ko pana e neéo bé. 45 +Ke wo pana e aliéo, ke e ali mwo pana e neéo bé. 46 Woéo, ke pa pwéélang, na é âbé ne pwo bwohemwo, beme wo paceli e céihi ne kong, ke me time e o uce mu ha a melepiing.
47 +«Hemepie pwo paceli e téne ni pwooti tong ke me time e uce piténedehi, ke time uce woéo na é tautieng. Be time é uce âbé me é tauti a bwohemwo, kehe me é *celuimi a bwohemwo.
48 «Wo pana muhi ten kong, ke me time e uce hegi ni pwooti tong, ke o bo tautieng. A pwooti na é toii, ke e bo te tautieng ha a *Tan Alece§. 49 Be time é uce cihe mu ko ace bwo niimihi nen dong, kehe wo Caa na e neéo bé, ke e pii tong ati nina me é pii ke me é patemehi. 50 Ke é temehi pie, a pihuô ten, ke a mulie dieli mwo. Nina é toii, ke é patemehi pwohewii ana e pii tong wo Caa.»
+ 12:1 12.1 Ioane 11.1,43 + 12:2 12.2 Luka 10.40 + 12:3 12.3 Luka 7.37−38 * 12:3 12.3 Mwotabe na oba—Grek: 500 ml; Tabe ûde—A niin pie nard. 12:5 12.5 Million—Grek: 300 mwani péi (deniers). A cuhi pa apulie ha a jo na céiu. + 12:8 12.8 Deutéronome 15.11 + 12:11 12.11 Ioane 11.45 + 12:13 12.13 Psaume 118.25−26; Ioane 1.49 12:13 12.13 Osana—A pwooti he pwo ébéru, na lé pii wo lépwo Juif na lé pwoiitihi. Éni, ke a bwopiinen pie: Nye pipaunu Padué! + 12:14 12.14 Zakari 9.9 § 12:15 12.15 Ê nahi toomwo Sion—Iérusaléma, ke a niin mwo pie Sion, be a nii a céiu juwole na lé pwo ne pwon a pwomwo ubwo. ‘Ewa toomwo Sion’, ke a bwopiinen pie, a bele Iérusaléma na a béhabwiine a amu Isaraéla. * 12:15 12.15 E tebwo huîi a nahi buriko—Pa daame Davita, ke e pwo me e taa pwo a buriko ten wo pa naîn Solomona, beme e habwii pie weeng pa daame. (1 Rois 1.33−35,44,45). Wo Iésu, ke e habwii pie weeng, ke pa piebehi Davita, ke pa daame na caa mi piieng. + 12:16 12.16 Ioane 2.22 + 12:23 12.23 Ioane 13.31−32, 17.1 + 12:24 12.24 1 Korénit 15.36 + 12:25 12.25 Mataio 16.25 + 12:27 12.27 Psaume 6.4, 42.6; Mataio 26.38 12:28-29 12.28−29 Go habwii pie wogo Padué na ubwo go—Grek: Go habwii a wâé ko a niim. + 12:32 12.32 Ioane 3.14 + 12:33 12.33 Ioane 19.6 + 12:34 12.34 Psaume 110.4; Ésaïe 9.6; Daniel 7.14 + 12:35 12.35 Ioane 8.12 + 12:36 12.36 Éféso 5.8 + 12:38 12.38 Ésaïe 53.1 12:40 12.40 Heme e pwo me mwoiu ni puni apulie wo Padué, ke a tautinaado ten ne kolé be time nimelé me lé céihi. Time uce wo Padué pana e watihe a bwo time uce céihi telé. Omehi a Roma 1.18−32, Cang 1.13−15. + 12:41 12.41 Ésaïe 6.1 + 12:42 12.42 Ioane 9.22 + 12:43 12.43 Ioane 5.44 + 12:45 12.45 Ioane 14.9 + 12:47 12.47 Ioane 3.17 § 12:48 12.48 Tan Alece—Omehi note ko 1 Pétéru 1.5. A bénebwéne tan.