11
A bwo mele te Lazare
+Pwo pa céiu apulie na cunu nang, na pii kon pie Lazare. E mu Bétani*, a mwopopwaalé te Maria me ê béén Marte. +Wo Maria, ke êgi toomwo li e céihi ne pwo ni a Padaame a tabe ûde, ke e tahi ko ni apunin. Ke ê iiti Lazare, pali cunu nang.
Lu ténaâjién, ke lu pahede pa céiu apulie, me e â pii te Iésu pie: «Padaame, pali eânimem den, ke cunu nang.»
Time e uce piepin ko engen
+Me e téne anaa wo Iésu, ke e pii pie: «A cunu na e ko Lazare, ke time e o uce metihi, kehe a bwopwonen me e habwii a junuun wo Padué. Be é mu ko anaa, ke lé o alihi a junuu pa Naîn.» Junihe eânimen de Marte me ê béén, ke wo Lazare. He e téne pie cunu Lazare, ke e mwo mu lang he na alo ni tan.
Ke é alecehen, ke e pii te ni acémun den pie: «Genye âmwo *Judé.»
Ke lé pii ten ne ni acémun den pie: «Pa apipune, ha ali céiu tan, ke lé haneko ne ni *Juif na lé mu lang, beme lé ahiko ko péi me lé taunuko. Ke nimem me go mwojuia ngemwo lang?»
Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «Ha a tan, ke 12 ni inetéale. Hemepie genye engen heme pwang, ke time genye uce tupwo, be te pwéélang he na genye â lang. 10 Kehe mepie genye engen he bwén, ke genye o tupwo, be time uce e konye a pwéélang.»
E mele wo Lazare
11 Ke e pii mwo wo Iésu pie: «E caa puluta wo pa béénye Lazare, kehe é o â paûmiêeng.»
12 Lé pii ten ne ni acémun den pie: «Padaame, mepie e puluta, ke o wâé nang!»
13 Nime Iésu me e pii pie, e caa mele, kehe lé niimihi ne ni acémun den pie, e teko ju pule. 14 Ke e pii telé ehi pie: «E caa mele. 15 Time é uce mu lang, kehe é pipwodéén. Wonaa mu kowé, beme geé céihi ne kong. Kehe genye â pele Lazare!»
16 +Ke wo Toma, pana pii kon mwo pie ‘pa Péidu’, ke e pii te ni béé acémun pie: «Genye tai ân, beme genye tai mele me Iésu§
Te junihe téé lu pwaadeniin
17 Ke é he e tehene ngen wo Iésu, ke e téne pie caa paa ni tan na lé ne Lazare ha a mwa péi. 18 Bétani, ke é mwonuhi *Iérusaléma, he na cié ni kilomètre ngelang. 19 É mu ko anaa, ke hiwon ni Juif na lé âbé too Marte me Maria, beme lé tuie ne kolu ko a bwo mele te Lazare.
20 E téne wo Marte pie e tuie wo Iésu, ke e âbé beniieng. Kehe wo Maria, ke e te mu pwomwo. 21 Ke e pii wo Marte te Iésu pie: «Hemepie teko wogo éni, ke me time e o uce mele wo pa iitiéo. 22 Kehe é ha a benaamwon ce, ke é te temehi pie tai ni naado na go ilehi koja Padué, ke e o te tai ne tem ati.»
Woéo pana é ne a mulip
23 Ke e pii ten wo Iésu pie: «Pa iitiko, ke e o mulie cemwo mu ha amele.»
24 +E hegi ne ten wo Marte pie: «É te temehi pie e o mulie cemwo hemepie lé o mulie cemwo ne ni amele ha a *Tan Alece.»
25 Ke e pii ten wo Iésu pie: «*Woéo pa mulie cemwo ke pa mulip. Wo pana e céihi ne kong, ke eten a mulie, te piwien hemepie e caa mele. 26 Ke tai nina lé mulie heme lé céihi ne kong, ke time lé o uce mele*. Go te céihi ne ko anaa?»
27 +Ke e pii ten wo Marte pie: «Éa, go Padaame! É céihi pie wogo, ke pa *Mesia, pa *Naî Padué na me e âbé ne pwo a bwohemwo.»
Lu picihe me Maria
28 He e caa pii anaa wo Marte, ke e â tode ê ciéén, Maria, ke e pii ten pie: «E éni wo Padaame, kehe e todeko.»
29 He e téne anaa wo Maria, ke e te caama kuti ke e â too Iésu. 30 Be time e uce téele taa ha a mwopopwaalé, kehe mwo te é he na e tooeng lang wo Marte. 31 Ni Juif na lé âbé tuie ne ko Maria ne ha a pomwa ten, ke lé alieng he e te caama kuti ke e â wie. Ke lé âcéin, be lé niimihi pie e â é, he iitihi.
32 Me e tehene nge ha a duaan na e mu hen wo Iésu, ke e tidihi jilin ko an, ke e pii ten pie: «Padaame, mepie te wogo éni, ke me time e o uce mele wo pa iitiéo!»
E é pai pa béén
33 Ke me e alieng wo Iésu he e é me ni Juif na lé âbé céin, ke te nihe penem a pwonimen, ke piwahin nang. 34 Ke e tahimwolé pie: «He geé neduwoeng wé?»
Ke lé pii ten pie: «Padaame, go âbé ke go bo alihi.»
35 Ke e é wo Iésu. 36 Ke lé pii ne ni Juif pie: «Geé alihi, be te junihe eânimen den!»
37 +Ke lé pii ne ni béén pie: «Weeng pana e tehi ni naamii pa bwi. Kona pwocoon me e pwo me time e uce mele wo Lazare?»
E mulie cemwo wo Lazare
38 Ke te nihe penem a pwonime Iésu. Ke e â ko a bwomu, a mwa péi na capuhi ko a pilehe péi. 39 Ke e pii pie: «Geé pétaabwon a péi!»
Kehe wo Marte, ê iiti pali e caa mele, ke e pii ten pie: «Padaame, caa ûde nang, be caa paa ni tan na e lang.»
40 Ke e pii ten wo Iésu pie: «É caa pii tem pie, mepie go céihi, ke go o alihi a bwo ubwo na a wâé te Padué.»
41 Ke lé pétaabwon ali péi. Ke e eti ni naamiin wo Iésu, ke e pii pie: «Caa, é olééhi ne tem, be go téneéo. 42 Ke woéo, ke é te temehi pie go te téneéo. Kehe é cihe, beme lé céihi ne ni apulie na élé aujeniéo pie, wogo na go pahedeéo bé.»
43 Ke é alecehe anaa, ke e cihe da ko miiden, ke e pii pie: «Lazare, go wie mulang!»
44 Ke e wie wo pali amele! Ni an me ni in, ke cie ko ni mwaanu. Ke a pwahamiin, ke tawii mwo ko a mwaanu. Ke e pii telé wo Iésu pie: «Geé tuwo mu kon nina lé cieeng kon, ke neeng me e engen.»
Lé piténelé me lé taunu Iésu
45 +Hiwon ni Juif na lé â pele Maria, ke lé alihi nina e pwo wo Iésu, ke lé céihi ne kon.
46 +Kehe ni béén, ke lé â too ni *Farasaio, ke lé uti telé nina e pwo wo Iésu. 47 Ke lé taineibuhi a *mwohuô wo lépwo caa te lépwo *apwoâpwailo me ni Farasaio, ke lé pii pie: «He ade aceli genye o pwo? Be hiwon ni *inenaado na pwojunuun na e pwo wo pa apulie ce.
48 «Hemepie genye te neeng me e pwo, ke lé o tai céihi ne kon ne ni apulie ati. Ke lé o âbé ni coda roma, ke lé o tanahi a *mwaiitihi tenye ke a bele tenye
Wâé heme e mele wo pana céiu nang
49 Ha a jo naa, ke wo pa *daame he lépwo apwoâpwailo, na pii kon pie Kaïfe. Ke e pii telé pie: «Te tice aceli geé temehi? 50 Wâé hemepie e mele wo pana céiu nang me de a puapulie, beme time uce tanahi a amu ati. Ai, kona te time geé uce temehi anaa?»
51 Time e uce âbé mu kon ni pwooti naa, be weeng, ke pa daame he lépwo apwoâpwailo ha a jo naa, ke e mi pii pie, e bo mele me de a bele juif wo Iésu. 52 +Kehe time e uce pwo cehi me de a bele juif, kehe me e taineibuhi me céiu ni naî Padué na élé ati he ni piduaan ne pwo a bwohemwo.
53 +Ke tabuhi ha a tan naa, ke lé pitaineibulé ne ni apihuô juif, beme lé pwo me e mele wo Iésu. 54 É mu ko anaa, ke caa time e uce âdé ke âbé he pwahamiilé wo Iésu. Kehe e engen mulang, ke e â ha a céiu duaan ko a melé, ne ha a céiu mwopopwaalé na pii kon pie Éfraïm. Ke e mu lang me ni acémun den.
Lé ucéieng ne Iérusaléma
55 Caa e mwonu a tan ko *Pacika, a *pipwodéén de ni Juif, ke hiwon ni apulie na lé engen mu he ni amu telé, beme lé taa Iérusaléma ânebuhe a Pacika, beme lé pwo a *pwoiitihi ko a bwo wâé genye ne pele Padué, pwohewii a patén de ni Juif. 56 Lé hane Iésu, ke lé pipii telé ne ha a mwaiitihi pie: «Geé niimihi pie woté? E o te âbé ne ko a pipwodéén?»
57 Ke ni caa te lépwo apwoâpwailo me ni Farasaio, ke lé huôhi pie, hemepie pwo pace apulie celi e temehi he celi e lang wo Iésu, ke me e âbé pii telé, beme lé imwieng.
+ 11:1 11.1 Luka 10.38−39 * 11:1 11.1 Bétani—Time uce piwien me a Bétani he na e pipuu apulie nelang wo Ioane ha a 1.28. + 11:2 11.2 Ioane 12.3 11:2 11.2 Maria—Omehi Ioane 12.3. + 11:4 11.4 Ioane 9.3 + 11:16 11.16 Maréko 14.31 11:16 11.16 A nii ‘Toma’, ke e âbé mu ko a bwopiinen pie “péidu” he pwo ébéru. Grek: Didymus. § 11:16 11.16 E temehi wo Toma pie, hemepie lé â Iérusaléma, ke wieli lé o taunu Iésu wo lépwo Juif. + 11:24 11.24 Ioane 6.40 * 11:26 11.26 Mele—Mele dieli mwo. + 11:27 11.27 Ioane 6.69 + 11:37 11.37 Ioane 9.6 + 11:45 11.45 Ioane 7.31 + 11:46 11.46 Luka 16.31 11:48 11.48 Wo lépwo apihuô juif, ke mwotilé pie wo lépwo acéihi ne ko Iésu, ke lé cubwoni lépwo Roma, woélé na lé pihuô ne ha amu telé. + 11:52 11.52 Ioane 10.16 + 11:53 11.53 Ioane 5.18