10
Iésu ke pa awéihi muto
[E pii mwo wo Iésu pie]: «É pii tewé a juuju pie: Wo pana e taa pwo a goomwa babé te ni muto, ke me time e uce taa ha a pomwa kon, ke wo panaa, ke pa abune, ke pa apulie ta. Kehe wo pana e taa ha a pomwa, ke pa ju awéihi muto. Ke e tehi ne ten a pomwa wo pa awéihi nen. Ke lé téne temehi* a patin ne ni muto, he e toii ni niilé, ke e péélé wie. Ke me e caa tai pawielé, ke e engen ânebuhelé. Ke lé âcéin, be lé téne temehi a patin. Time lé uce âcéi pace céiu apulie, kehe lé o cela kon, be time lé uce téne temehi ni pati ni béé apulie.»
Ke wo lépwona lé téne a ocine naa, ke time lé uce temehi aceli nimen me e pii telé.
Woéo pa pomwa
Ke e pii mwo telé wo Iésu pie: «Éa, é pii tewé a juuju pie: *Woéo pa pomwa te ni muto. +Wo lépwona lé âbé ânebuhung, ke ni abune, ke ni apulie ta. Ke ni muto, ke time lé uce ténedelé. Woéo pa pomwa. Wo paceli e taabé kong, ke o celuimieng. Ke e o taa ke e o wie, ke e o te tooli ce wiinaado ten.
10 «Wo pa abune, ke e te ju âbé beme e bune, ke me e taunuhi, ke pwotahi. Kehe woéo, ke é âbé me é pamulipi ni apulip, ke me hején a mulihelé.»
Woéo pa ju awéihi muto
11 +«Woéo pa ju awéihi muto. Ke pa ju awéihi muto, ke e patupwo a mulihen me delé. 12 +Wo pana e cile muto me pwocuhieng, ke time uce pa ju awéihi muto, be time uce ni muto ten. Ke me e alihi a wota apiwii, ke e necu ni muto, ke e cela. Ke ali wota apiwii, ke e pé ni muto, ke e pwo me lé pipiiden ne ni béén. 13 Ke e cela wo pana e penem me pwocuhieng, be time e uce cile ehi ni muto.»
É patupwo a mulihung me delé
14 «Woéo, ke pa ju awéihi muto, ke é te temehi ni muto tong, ke lé te temehiéo. 15 +Pwohewii a bwo temehiéo te Caa, ke a bwo temehi Caa tong. Ke é patupwo a mulihung me delé. 16 +Mwo te pwo ni béé muto tong na mwo tielé ha a babé. Woélé mwo, ke me é péélé bé. Ke lé o téne a pating, ke o te céiu a pubuulé, ke o te céiu pa awéilé.
17 +«Eânime Caa tong, be é patupwo a mulihung, beme é bo hegi mwo. 18 Te tice paceli e o pé a mulihung, kehe é te ne mu kong. Etong me é ne, ke etong me é pé mwo. A pihuô naa, ke é hegi mu ko Caa.»
Lé pipiilé mwo mu kon
19 Ke time lé uce piténelé mwo ne ni Juif mu ko ni pwooti te Iésu. 20 Be hiwon ni béén mu kolé na lé pii pie: «Pwo ace jenenaado kon! Pihauli nang! É mu ko ade na geé tabemieng?»
21 Kehe lé pii ne ni béén pie: «Mepie e kon ace jenenaado, ke time e o uce wonaa ko ace bwo cihe ten. Kona a duéé, ke o te jan me e tehi ni naamii ni bwi?»
Muhi telé me lé céihi ne ko Iésu
22 É ha a benaamwon ko ta-amu, é ne *Iérusaléma, ke a *pipwodéén ko a bwo tehi ne mwo a *mwaiitihi. 23 Ke e mu lang wo Iésu, ke e âdé ke âbé ha a mwaiitihi, ne ha a ‘Mwa te Solomona’.
24 Ke lé pitaineibulé ne ko Iésu ne ni Juif, ke lé pii ten pie: «He go pwo me geme ucéiko dieli éniile? Mepie wogo pa *Mesia, ke go pii ehi teme!»
25 Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «É caa pii tewé, kehe time geé uce céihi ne ko ana é pii. Ke lé pajuujuéo mwo ni penem na é pwo mu ko Caa. 26 Ke time geé uce céihi, be time uce wogewé ni muto tong.»
Lé temehiéo ne ni muto tong
27 «Lé téne temehi a pating ne ni muto tong. Ke é temehilé, ke lé âbé céing. 28 +Ke é ne telé a mulip ne pele Padué dieli mwo. Time lé uce mele, ke te tice paceli e bo péélé mu ha a naatiing. 29 Be wo Caa na e nelé tong, ke e daaité koja ati ni naado. Ke o te tice paceli e o péélé mu ha a naatii Caa. 30 Wogemu me Caa, ke te céiu gemu.»
Lé pwo me lé ahieng
31 Ke lé pé mwo ni péi ne ni Juif, beme lé taunueng. 32 Ke e pii telé pie: «Hiwon ni naado na wâé na é pwo mu ko Caa, ne he pwahamiiwé. Ke he ade mu he nina é pwo, celi nimewé me geé taunuéo kon?»
33 +Ke lé hegi ne ten pie: «Time uce é mu ko ace naado celi wâé celi go pwo, na nimeme me geme taunuko, kehe é mu ko ana go cihe me ta ne ko Padué. Kehe wogo, ke pa apulie, ke nimem me go pwo me wogo Padué!»
Woéo ko Caa ke e kong
34 +Ke e pii telé wo Iésu pie: «Caa tii ne he ni patén dewé pie, e pii wo Padué pie: Wogewé, ke ni naî Padué§!Psaume 82.6
35 Ke pwocoon me tili taabwon ana tii ne he ni tii iitihi. Hemepie e toii ko ni apulie pie naî Padué, 36 ke é ko ade na geé pii pie é picihe hauli ne ko Padué me é pii pie, woéo pa Naîn? Be wo Caa na e pipégaliéo, ke e pahedeéo bé ne pwo bwohemwo.
37 «Mepie time é uce pwo ni penem na e ne tong wo Caa, ke geé nemwo céihi ne kong! 38 +Kehe icehi ana mepie é pwo, ke wâé heme geé céihi. Be mepie pwocoon ne kowé me geé céihi ne kong, ke geé céihi ne kong mu ko ni naado na é pwo. Beme geé téne temehi pie e kong wo Caa, ke woéo, ke é mu ko Caa.»
39 Ke lé hane mwo me lé imwi Iésu, kehe pwocoon ne kolé.
40 +Ke e engen wo Iésu, ke e mwojuia ngemwo ko a céiu goo a éémwa Ioridano, he na e mi *puu apulie nelang wo Ioane. Ke e mu lang.
41 Hiwon ni apulie na lé âbé tooeng, ke lé pipii telé pie: «Te tice inenaado celi pwojunuun celi e pwo wo Ioane, kehe te ni juuju ati nina e pii ne ko Iésu.»
42 É nelang, ke hiwon ni apulie na lé céihi ne kon.
* 10:3 10.3 Lé téne temehi…ne ni muto… Ne pele lépwo Juif, ke ni muto te ni apulie na hiwon, ke lé pimu ibu ha a babé na céiu heme bwén. + 10:8 10.8 Jérémie 23.1−2; Ézékiel 34.2−3 + 10:11 10.11 Psaume 23.1; Pii Beetihi 7.17 + 10:12 10.12 Apostolo 20.29 + 10:15 10.15 Mataio 11.27; 1 Ioane 3.16 + 10:16 10.16 Ésaïe 56.8; Ézékiel 34.23 10:16 10.16 Mwo te pwo ni béé muto tong—Lépwo acéihi na time uce lépwo Juif. + 10:17 10.17 Filipi 2.8−9 10:23 10.23 ‘Mwa te Solomona’—Te tice goomwa kon ke te junihe ubwo ni an. Omehi a note ko Apostolo 3.11. + 10:28 10.28 Ioane 3.16, 6.39 + 10:33 10.33 Lévitique 24.16 + 10:34 10.34 Psaume 82.6 § 10:34 10.34 Ni naî Padué—Élohim he pwo ébéru. Alo lupwo bwopiine a pwooti naa: Ni naî Padué, ai Lépwo atautinaado. É ne ha a tii Psaumes, ke a pwooti ko lépwo atautinaado te lépwo Juif. + 10:38 10.38 Ioane 14.10−11 + 10:40 10.40 Ioane 1.28