9
E pwo me e niê wo pa bwi
He e ko â pwo pwaaden wo Iésu, ke e ali pa apulie na bwi nang, tabuhi ha a bwo âbeele ten. +Ke lé tahimwo Iésu wo lépwo acémun den pie: «Pa apipune, he é mu ko ade na wo pa apulie ce, ke e âbeele he bwi nang? Wonaa mu ko ni ta pwo ten, ai ni ta pwo te lu nyaa me caa ten?»
+Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «Time uce weeng, ke time uce wo lu nyaa me caa ten. A bwo bwi nang, ke pwo beme e habwii a junuun wo Padué ne kon. He mwo pwang, ke wâé heme genye pwo ni penem de pana e neéo bé. Be, me e tuie a bwén, ke te tice paceli jan me e penem. +He mwo woéo pwo bwohemwo, ke woéo pa pwéélang pwo bwohemwo.»
+E caa pii anaa wo Iésu, ke e cumi ole pwo bwohemwo, ke é ko a cumihen, ke e pwo me titi a pule, ke e pé ke e ne ko ni naamii pali bwi. Ke e pii ten pie: «Go â puuko ne he tabe ne Siloé.» Siloé, a bwopiinen pie ‘pahedeeng’.
Ke wo pali bwi, ke e â puu a pwahamiin. Ke me e mwojuia mwobé, ke e caa niê ehi.
Lé téele kon wo lépwo apulie
Pa apulie naa, ke pa a-ile. Ke lé pitahimwolé ne ni apulie na lé alieng ânebun me ni béén pie: «He woo paje? He time uce wo pali bwi li e mu tee tebwo, ke e ile?»
Ke lé pii wo lépwo béén pie: «Éa, weeng.» Kehe lé pii ne ni béén pie: «Ûhu! Time uce weeng. Kehe pana te ju pwohewiieng.»
É nelang, ke e pii telé pie: «Te woéo.»
10 Ke lé tahimwoeng ne ni apulie pie: «Go woté ko ace bwopwonen me go niê?»
11 Ke e hegi ne telé pie: «Wo pa apulie na pii kon pie Iésu, ke e pé a hepule, ke e ne ko ni naamiing, ke e pii tong pie me é â puuéo ne he tabe ne Siloé. Ke é ân ke é puuéo, ke é caa niê!»
12 Ke lé tahimwoeng pie: «He e wé naa wo pa apulie naa?»
Ke e hegi ne telé pie: «Time é uce temehi.»
Lé tahimwo pali bwi ni Farasaio
13 Lé pé pali bwi nge céii ni *Farasaio. 14 A tan na e pé a hepule hen* wo Iésu ke e pwo me e niê wo pali bwi, ke é ha a tan iitihi. 15 Ke lé uce tahimwo pali apulie ne ni Farasaio pie: «Go caa niê jenaa? He ade aceli e pwo tem?»
Ke e pii telé pie: «E ne ko lupwo naamiing ni hepule, ke é â puuéo, ke é jenaa, ke é caa niê.»
16 Ke lé pii ne ni béélé pie: «Time e uce âbé mu ko Padué wo pana e pwo anaa, be time e uce paciitihi a tan iitihi!»
Kehe lé pii ne ni béén pie: «Wo pace apulie celi pwo ce ta pwo ten, ke pwocoon me e pwo ace inenaado celi pwojunuun celi wonaa.» Ke time lé uce piténelé wo lépwo Farasaio.
17 +Ke lé tahimwo mwo pali bwi pie: «Wogo, ke he ade aceli go pii ne ko pana e pwo me go niê?»
Ke e hegi ne telé pie: «Pa péroféta.»
Lé tode lu nyaa me caa ten
18 Kehe time uce nimelé me lé céihi pie bwi nang ânebun, ke é jenaa ke e caa niê ehi. Ke lé tode lu nyaa me caa ten, 19 ke lé tahimwolu pie: «Wo paje, ke he te pa naîu? Ke geu pii pie bwi nang, he e mwo âbeele? É jenaa, ke e caa niê. He ade aceli e tuie ne kon?»
20 Lu nyaa me caa ten, ke lu hegi pie: «Gemu temehi pie te pa naîmu, ke e âbeele he te bwi nang. 21 Ke é jenaa, ke e caa niê. Kehe time gemu uce temehi aceli e tuie ne kon. Ke time gemu uce temehi pie he woo paceli e pwo me e niê. Geé te tahimwoeng, be caa te ubwo nang! Ke e o te hegi ne tewé!»
22 Lu pii pie wonaa wo lu nyaa me caa ten, be mwotilu ko ni apihuô juif. Be lé caa mi pii pie, hemepie lé pii pie wo Iésu, ke pa *Mesia, ke lé o pawielé mu ha a *mwotapitihi. 23 É mu ko anaa, ke lu pii wo lu nyaa me caa ten pie: «Caa te ubwo nang! Ke geé te tahimwoeng!»
Lé tahimwo mwo pali bwi
24 Ke lé tode mwo pali bwi ne ni Farasaio a béokelohen, ke lé pii ten pie: «Go pii a juuju ne he pwahamii Padué! Geme te temehi pie, pana e pwo me go niê, ke pa apulie na ta nang.»
25 Ke e hegi ne telé pie: «Time é uce temehi pie pace apulie celi ta nang. Te céiu ana é temehi pie, bwi jo, ke é jenaa, ke é caa niê.»
26 Ke lé tahimwoeng mwo pie: «He ade aceli e pwo tem? He e woté ko ace bwopwonen me go niê?»
27 Ke e hegi ne telé pie: «É caa pii tewé, ke time geé uce tabemiéo. Kona nimewé me geé téne mwo kona woté? Me geé pipwoeabwé te Iésu mwo, wogewé?»
28 Ke lé pipiitaeng, ke lé pii ten pie: «Te wogo pa eabwé te pa apulie naa! Wogeme, ke ni eabwé te *Moosé! 29 Wogeme, ke geme temehi pie e cihe ne ko Moosé wo Padué, kehe wo panaa, ke time geme uce temehi pie e âbé mu wé!»
E pajuujuhi ne telé a junuu Iésu
30 Ke e pii telé wo pali bwi pie: «Te ité! Be e pwo me é niê, kehe icehi ana wogewé, ke time geé uce temehi he celi e âbé mulang! 31 +Genye te temehi pie wo Padué, ke time e uce pitabemi nina ta jélé, kehe e te pitabemi pana e ténedeeng, ke e pwo nina e pii. 32 Time genye uce téele téne pie, pwo pace apulie celi e pwo me e niê wo paceli bwi nang tabuhi ha a bwo âbeele ten. 33 Hemepie time e uce âbé mu ko Padué, ke o time uce jan ne kon me e pwo aceli wonaa.»
34 +Ke lé hegi ne ten pie: «Wogo, na go âbeele ne ha a ta, ke nimem me go pacémunikeme?»
Ke lé neeng wie.
Ni ju bwi
35 Ke e téne wo Iésu pie lé pawie pali bwi. Ke e â tooeng, ke e pii ten pie: «He go te céihi ne ko pa Nahi Apulie?»
36 Ke e hegi ne ten wo pali apulie pie: «Pa apipune, he woo panaa, beme é céihi ne kon?»
37 Ke e pii ten wo Iésu pie: «Go caa alieng jenaa, be weeng na e ko cihe tem.»
38 Ke e pii ten wo pali apulie pie: «Padaame, é céihi.»
Ke e tidihi jilin he pwahamii Iésu.
Lépwona muhi telé me lé alihi
39 Ke e pii wo Iésu pie: «É tuie ne pwo bwohemwo beme lé niê ne ni bwi, ke me bwi nina lé niê. Weengaa a tautinaado.»
40 +É he lé téne anaa ne ni béé Farasaio na lé mu lang, ke lé tahimwoeng pie: «He bwi geme mwo?»
41 Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «Hemepie bwi gewé, ke o te tice ta pwo tewé. É jenaa, ke geé pii pie: “Geme caa niê.” É mu ko anaa, ke geé o te mu he ni ta pwo tewé.»
+ 9:2 9.2 Ézékiel 18.20; Luka 13.2,4 + 9:3 9.3 Ioane 11.4 + 9:5 9.5 Mataio 5.14; Ioane 8.12 + 9:6 9.6 Maréko 8.23 * 9:14 9.14 A tan na e pé a hepule hen—Lé pii pie, a bwo bitehi na a pule, ke a penem na iitihi ha a tan iitihi. + 9:17 9.17 Ioane 4.19 + 9:31 9.31 Psaume 34.16 + 9:34 9.34 Psaume 51.7 + 9:40 9.40 Mataio 15.14