8
Ê toomwo na e bune aiu
E engen wo Iésu, ke e taa pwo a juwole ko ni Olivier. É ha acaama hen, he mwo te ju acaama, ke e mwojuia ngemwo ha a *mwaiitihi. Ke lé âbé ne kon ne ni apulie na hiwon jélé. Ke e tebwo*wo Iésu, ke e punelé. Ke lé âbé céiieng ni *dotéén ko patén me ni *Farasaio, ke lé pébé céiieng ê toomwo na lé tooeng he lu pibune me pa aiu na time uce pa aiu hen. Ke lé pwo me e cuwo ânebuhelé ati. Ke lé pii ten pie: «Pa apipune, geme mwo te ju téetedo ê toomwo ce, he e ko bune aiu. +Ne he ni *patén de Moosé, ke e pii pie me taunuhi ko péi ni toomwo na lé pwo anaa. Ke kona wogo, ke ade aceli go pii ne kon?»
Lé pii ten anaa beme lé tacebwénieng, be pwo aceli me lé pipé ne kon kon. Kehe e ciieng wo Iésu, ke e pwotii ko a mwodéin, neole pwo bwohemwo.
Woo paceli tice ta pwo ten?
+Ke lé teko cuwo ko tahimwoeng. Ke e etieng wo Iésu, ke e pii telé pie: «Wo pace bééwé celi mwo te tice ta pwo ten, ke me e tabuhi tahi kon ace bécéiuhe péi.»
Ke e te ciieng mwo wo Iésu, ke e te pwotii ne mwo pwo bwohemwo. Ke me lé téne ni pwooti naa, ke lé engen he picéiuhi, tabuhi mu ko pana piukéiu nang. Ke lu te pimu cehi wo Iésu me êgi toomwo, he e mwo teko cuwo ânebuhen.
10 Ke e etieng wo Iésu, ke e pii ten pie: «He élé wé wo lépwoli lé tautiko? Te tice paceli e pwocuhinaado tem?»
11 +Ke e hegi ne ten wo êgi toomwo pie: «Pa apipune, caa tielé.» Ke e pii ten wo Iésu pie: «Woéo mwo, ke time é uce pwocuhinaado tem. Kehe go engen, ke tabuhi ni, ke time go bo uce pwo mwo ce naado celi ta.»
E pwéélang ne pwo a bwohemwo
12 +E pii mwo telé wo Iésu pie: «Woéo, ke é pwéélang pwo a bwohemwo. Wo paceli e âbé céing, ke time e bo uce engemwo ha a melepiing, kehe o eten a pwéélang ko a mulip.»
13 Ke lé pii ten ne ni Farasaio pie: «Go te pipajuujuko, be ana go pii, ke time uce pwonaado ne kon!»
14 +Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «Éa, é te pipajuujuéo, kehe nina é pii ne kong, ke te ni juuju. É te temehi he na é âbé mulang, ke é te temehi he na me é â lang. Kehe wogewé, ke time geé uce temehi he na é âbé mulang, ai é he celi é â lang. 15 +Geé tauti pwohewii a bwohemwo. Kehe woéo, ke time é uce tauti pace apulie. 16 +Heme é tauti, ke é tauti ne ha a mwomwon, be time uce woéo cehi na é tauti; kehe te tai wogemu me Caa, na e neéo bé. 17 +Ne he ni patén dewé, ke genye pine pie: “Mepie lu pii aceli céiu wo lupwoce apulie, ke genye céihi ne ko ana lu pii.” 18 +É te pipajuujuéo, ke e te pajuujuéo mwo wo Caa na e neéo bé.»
19 Lé tahimwoeng ne ni Farasaio pie: «He e wé wo caa tem?»
Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «Time geé uce temehiéo, ke time geé uce temehi mwo pa Caa tong. Hemepie geé temehiéo, ke me geé o te temehi mwo pa Caa tong.»
20 +Ke e pii telé ni pwooti naa wo Iésu, ha a benaamwon na e pacémunilé ne ha a mwaiitihi, é he na e lang ni âpipati ni mwani. Te tice paceli me e imwieng, be mwo time uce téele a benaamwon den.
E patemehi a bwo engen den @ ne pele Caa
21 +E pii telé mwo wo Iésu pie: «É o engen, ke geé bo haneéo, kehe geé bo mele ne he ni ta pwo tewé. Be o pwocoon me geé â he na me é â lang.»
22 Ke lé pii ne ni *Juif pie: «He e o â pitaunueng? Be e ko pii pie: “Time geé uce â he na me é â lang.”»
23 +Ke e pii telé wo Iésu pie: «Wogewé, ke geé âbé mu pwo bwohemwo, kehe woéo, ke é opé mu he miiden. Ke wogewé, ke lépwo apulie pwo bwohemwo, kehe woéo, ke time uce pa apulie éni pwo bwohemwo. 24 É mu ko anaa, ke é pii tewé pie, geé bo mele ne he ni ta pwo tewé. Éa, geé o bo mele ne he ni ta pwo tewé, hemepie time geé uce céihi pie, ‘*Woéo [ânebun, ke é jenaa, ke é dieli mwo]’.»
25 Ke lé tahimwoeng pie: «Wogo, ke he woo?»
Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «É caa te cuwo ko pii tewé mu ha atabuhi kon§. 26 Hiwon ni naado na me é pii ne kowé, ke me é tauti ne kowé. Kehe é te pii pwaatihi cehi ana é téne mu ko pana e neéo bé, be pana e pii a juuju.»
27 Time lé uce temehi pie e ko cihe telé ko [Padué] Caa. 28 +Ke e pii telé wo Iésu pie: «Hemepie geé pieti da* pa Nahi Apulie, ke geé o temehi pie woéo, ke te ‘Woéo [ânebun, ke é jenaa, ke é dieli mwo]’. Ke geé o temehi pie time é uce pipwo ni naado mu kong, kehe é pii ni naado na é picaa mu ko Caa. 29 Wo pana e neéo bé, ke te e pelong. Time e uce pineéo cehi, be é te cuwo ko pwo nina wâé ten.»
30 É ha a benaamwon na e pii anaa wo Iésu, ke hiwon ni apulie na lé céihi ne kon.
A juuju ke e âbé mu ko Padué
31 Ke e pii te ni Juif na lé céihi ne kon wo Iésu pie: «Hemepie geé cumang ne ko ni pwooti na é pii tewé, ke a juuju pie wogewé, ke ni acémun dong. 32 Geé o temehi a *juuju. Ke a juuju, ke e bo tuwokewé.»
33 +Ke lé pii ten pie: «Wogeme ne ha a pwomwoiu te *Abérama, ke time geme mu uce téele â penem tice ja kon de pace apulie. Ke go o woté ko ace bwopiinen deme pie, o bo tuwokeme?»
34-35 +Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «Éa, é pii tewé a juuju pie: Wo pana e pwo nina ta, ke pa *apenem tice ja kon de ni ta pwo ten. Ke wo pa apenem tice ja kon, ke time e uce mu taaci ha a pwomwoiu te pa caa ten. Be te pa naîn cehi na e mu ha a pwomwoiu dieli mwo. 36 Hemepie e tuwokewé wo pa Naî [Padué] ke o caa te tice aceli o mwo toole gewé kon. 37 É te temehi pie wogewé ha a pwomwoiu te Abérama. Kehe geé hane me geé taunuéo, be time geé uce hegi ni pwooti tong. 38 Woéo, ke é pii ni naado na é alihi ne pele Caa tong. Kehe wogewé, ke geé te pwo nina geé picaa mu ko pa caa tewé.»
39 +Ke lé hegi ne ten pie: «Wo Abérama pa caa teme!»
Ke e pii telé wo Iésu pie: «Hemepie wogewé ni ju naî Abérama, ke geé o pwo ni penem na e pwo. 40 Woéo, ke é pii tewé a juuju na é téne mu pele Caa. Ke é jenaa, ke geé hane beme é mele. Abérama, ke time e uce pwo anaa! 41 +Wogewé, ke geé te pwohewii pa caa tewé.»
Ke lé hegi ne ten pie: «Wogeme, ke time uce ni ewa mu ko pace céiu apulie. Te céiu pa caa teme, ke wo Padué.»
Time geé uce naî Padué
42 Ke e pii telé wo Iésu pie: «Hemepie wo Padué, ke pa Caa tewé, ke o eânimewé tong. Be woéo, ke é âbé mu ko Padué. Ke woéo éni mu kon. Time é uce piâbé mu kong, kehe wo Padué na e neéo bé. 43 É mu ko ade na time geé uce téne temehi nina é pii tewé? Be time geé uce tabemi ni pwooti tong.
44 +«Be te wo *Caatana pa caa tewé! Ke nimewé me geé pwo nina nimen kon. Weeng, ke pa ataunuhi apulie mu ha atabuhi kon. Time e uce mu ha a juuju, be te tice juuju kon. E te pii ni gele, be te pa agele. Be weeng, ke pa caa te a gele.
45 «Ke woéo, ke é pii a juuju. Ke é mu ko anaa, na time geé uce céihi ne ko ana é pii. 46 +Hadeniiwé, ke te tice paceli jan me e pii pie pwo ni ta pwo tong. É pii a juuju, ke time geé uce céihi ne ko ana é pii kona woté? 47 +Pa apulie te Padué, ke e tabemi ni pwooti te Padué. Kehe wogewé, ke time geé uce tabemi, be time geé uce apulie te Padué.»
Iésu me Abérama
48 +Ke lé pii te Iésu ne ni Juif pie: «Te a juuju pie wogo, ke pa apulie *Samari, be e kom a jenenaado!»
49 E hegi ne telé wo Iésu pie: «Ûhu, te tice jenenaado kong, be é pipaunu Caa tong. Kehe wogewé, ke time geé uce pipaunuéo. 50 Time é uce hane *a wâé tong, kehe pwo pana e hane a wâé tong, ke e tauti. 51 +Éa, é pii tewé a juuju pie: Hemepie pwo paceli e ténedehi ni pwooti tong, ke time e o uce mele.»
52 Ke lé pii te Iésu ne ni Juif pie: «É jenaa, ke geme caa temehi pie, e kom a jenenaado. E caa mele wo Abérama me ni péroféta, ke go pii wogo pie: “Hemepie pwo paceli e ténedehi ni pwooti tong, ke time e o uce mele.”
53 «He te junihe piubwo go koja Abérama, pa caa teme, na e caa mele me ni péroféta? He go pipééko me pa de?»
É te mi mu ânebuhe Abérama
54 Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «Time é uce pwo me é pipaunuéo, be mepie é pipaunuéo, ke o te piticenaado ne kon. Te wo Caa tong na e te ne tong a wâé. Weeng na geé pii kon pie Padué hewé! 55 Kehe time geé uce temehieng. Kehe woéo, ke é te temehieng. Hemepie é pii pie time é uce temehieng, ke é o gele pwohewiikewé. Kehe é te temehieng, ke é te ténedehi ni pwooti ten. 56 Abérama, pa caa tewé, ke e pipwodéén, be e niimihi pie e o alihi a tan na é tuie hen. Ke e caa alihi, ke te nihe ubwo a bwo piwâénimen.»
57 Ke lé pii te Iésu ne ni Juif pie: «Mwo time uce 50 ni jo hem, ke he go caa ali Abérama?»
58 +Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «Éa, é pii tewé pie ânebuhe a bwo tuie te Abérama, ke caa te woéo lang.»
59 Ke lé pé ni péi beme lé tahi ko Iésu, kehe e taduwo kolé, ke e wie mu ha a mwaiitihi.
* 8:2 8.2 Ke e tebwo—Pele lépwo Juif, ke lé tebwo wo lépwo apipune ke lé pacémuni ni apulie. + 8:5 8.5 Lévitique 20.10; Deutéronome 22.22−24 8:5 8.5 Ni toomwo… É ne he ni patén de Moosé (Lévitique 20.10; Deutéronome 22.22), ê toomwo me pa aiu, ke tai woilu, ke lu tai pwocuhinaado. + 8:7 8.7 Deutéronome 17.7 + 8:11 8.11 Ioane 5.14 + 8:12 8.12 Ésaïe 49.6; Ioane 1.4−9, 9.5, 12.46 8:13 8.13 Go te pipajuujuko—Tu rends témoignage de toi-même. Omehi mwo Pajuujuhi ne ha a Niinaado (Vocabulaire) ha anebwén ko a tii. + 8:14 8.14 Ioane 5.31−32, 7.28 + 8:15 8.15 Ioane 12.47 + 8:16 8.16 Ioane 5.30, 8.29 + 8:17 8.17 Deutéronome 19.15 + 8:18 8.18 1 Ioane 5.9 + 8:20 8.20 Ioane 7.30 + 8:21 8.21 Ioane 7.34, 13.33 + 8:23 8.23 Ioane 3.31 § 8:25 8.25 É caa te cuwo ko pii tewé mu ha atabuhi kon—ai É ko ade na é hegi ne tewé? + 8:28 8.28 Ioane 3.14 * 8:28 8.28 Pieti da—E pii wo Iésu ko a bwo cemeiteeng ne ko a kuricé, ke é ko a bwo mwojuia cemwo ten ne mwo pele Padué ne he miiden. + 8:33 8.33 Mataio 3.9 + 8:34-35 8.34 Roma 6.16,20 + 8:39 8.39 Mataio 3.9 + 8:41 8.41 Ésaïe 63.16 + 8:44 8.44 1 Ioane 3.8 + 8:46 8.46 2 Korénit 5.21; 1 Pétéru 2.22 + 8:47 8.47 1 Ioane 4.6 + 8:48 8.48 Maréko 3.21−22 + 8:51 8.51 Ioane 5.24 + 8:58 8.58 Ioane 1.1