7
E taa Iérusaléma ne ko a pipwodéén
+Alecehe anaa, ke e engen ati ha amu Galilé wo Iésu, be time uce nimen me e â *Judé, be lé hane me lé taunueng ne ni apihuô juif.
+Ke caa e mwonu a *tan ko pipwodéén de ni *Juif ko Mwa mwaanu*. Ke lé pii te Iésu ne ni âjiénen pie: «Go engen mu éni, ke go â Judé, beme lé alihi ne ni apulie tem ni naado na go pwo. Te tice paceli e penem ha aduwo, heme nimen me lé temehieng. Go pwo ni naado na ubwo, ke go pihabwiiko ne te ni apulie!»
+Be ni âjiénen mwo, ke time lé uce ju téele céihi ne kon.
Time uce téele a benaamwon dong
Ke e pii telé wo Iésu pie: «Time e uce téele tuie a benaamwon dong. Kehe wogewé, ke te é ati he ni benaamwon. Te tice watihen me lé téétikewé ne ni apulie, kehe woéo, ke lé téétiéo, be é te cuwo ko pii beetihi ni naado na ta na lé pwo. Geé taa wogewé, ne ko a *pipwodéén naa. Kehe woéo, ke time é o uce téele taa, be time e uce téele tuie a benaamwon dong.»
Ke me e pii telé anaa, ke e mwo te mu Galilé.
10 Kehe icehi ana me lé caa taa wo lépwo âjiénen ne ko a pipwodéén, ke e bwo te pitaa céilé wo Iésu, kehe icehi ana time e uce pihabwiieng.
Lé haneeng ni apihuô juif
11 Ni apihuô juif, ke lé haneeng ha a benaamwon ko a pipwodéén, ke lé tahimwohi pie: «He e wé naa?» 12 Lé te nihe picihe kon ne ni apulie. Ke lé pii ne ni béén pie: «Pa apulie na wâé nang.» Ke ni béén, ke lé pii pie: «Ûhu! E pwo me lé pipatieden ne ni apulie.» 13 Ke te tice paceli e cihe pwaatihi ne kon, be mwotilé ko lépwo apihuô juif.
E pihabwiieng ke e pipune
14 Ha awieme a pipwodéén, ke e taa ha a *mwaiitihi wo Iésu. Ke e pacémunilé.
15 +Lé te nihe téele ne ni apihuô juif, ke lé pii pie: «He e woté ace bwo temehi nen den ni patén, he time e uce cémun?»
E pahedeéo wo Padué
16 +Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «Ni pune, ke time uce é mu kong, kehe é mu ko pana e neéo bé. 17 Hemepie nime pace apulie me e pwo nina nime Padué kon, ke e o te temehi pie ni pune naa, ke e âbé mu ko Padué, ai e âbé mu kong. 18 +Wo pana e te picihe mu kon, ke e hane me lé pipaunueng. Ke wo pana e hane me lé pipaunu pana e neeng bé, ke e mwomwon, ke te tice gele kon.»
Wâé heme geé tauti ne ha a mwomwon
19 +«Kona time e uce ne tewé ni patén wo *Moosé? Ke te tice paceli e âcehi ni patén mu kowé. Ade ace watihen me nimewé me geé taunuéo?»
20 +Ke lé hegi ne ten pie: «E kom a iténaado! He woo paceli e hane me e taunuko?»
21 Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «É pwo a penem na te ju céiu [ha a *tan iitihi] ke geé tai téetihi. 22 +Ke wogewé mwo, [ke geé te penem mwo] ha a tan iitihi, be geé *pwotegoop te pa ewa aiu, âcehi ni *patén de Moosé. Kehe time e uce âbé mu ko Moosé na a tegoop, be e te âbé mu ko ni watihenye ânebuhen. 23 +É ha a tan iitihi, ke geé pwotegoop te pa ewa aiu, beme time geé uce caada ni patén. Woéo, ke é ha a tan iitihi, ke é pwo me wâé pa apulie. Ke geé okéé ne kong kona woté? 24 Geé nemwo tauti ni naado ne ha a bwo alihi nen. Kehe geé tauti ne ha a mwomwon.»
Wieli pa Mesia wo Iésu?
25 Lé pii ne ni béé apulie mu *Iérusaléma pie: «He time uce wo pali lé hane me lé taunueng? 26 Geé alihi! Be e cihe ânebuhe ni apulie! Te tice paceli e cihe ten. Wieli ni apihuô tenye, ke lé caa temehi pie weeng pa *Mesia? 27 +Kehe wo pa apulie ce, ke genye te temehi he na e âbé mulang. Kehe wo Kériso, ke mepie e tuie, ke te tice paceli e temehi he celi e âbé mulang
28 +É ha a benaamwon naa, he e mwo ko pipune ne *huâ iitihi wo Iésu, ke e cihe me ubwo, ke e pii telé pie: «Geé te temehiéo. Ke geé te temehi he na é âbé mulang. Time é uce piâbé mu kong, kehe a juuju [a pwooti te] pana e neéo bé. Ke time geé uce temehieng. 29 Woéo, ke é te temehieng, be é âbé mu kon, ke weeng na e neéo bé.»
30 +Lé hane beme lé imwieng, kehe te tice bwopwonen, be time e uce téele tuie a benaamwon den.
31 Hiwon ni apulie na lé céihi ne kon, ke lé pii pie: «Hemepie e tuie wo pa Mesia, ke he o te hiwon ce inenaado celi pwojunuun celi e pwo koja pa apulie ce?»
Lé hane ace bwopwonen me lé imwi Iésu
32 Ni *Farasaio, ke lé téne ni apulie he lé ko pii éwaan kon. Ke lé piténelé me ni caa te lépwo *apwoâpwailo, beme lé pahede ni awéihi mwaiitihi me lé imwieng.
33 Ke e pii telé wo Iésu pie: «É o mwo mu pelewé ha a benaamwon ce, ke é alecehen, ke é o caa âmwo too pana e neéo bé. 34 +Geé bo haneéo, ke time geé o uce tooéo, be pwocoon me geé â he na é â lang.»
35 Ke lé pitahimwolé ne ni Juif pie: «He e o â wé? Ha ace céiu duaan celi me time genye o uce tooeng hen? Pele ni Juif na lé mulie hadenii lépwona time uce lépwo Juif? He e o picaalé? 36 E pii tenye pie: “Geé bo haneéo, ke time geé o uce tooéo, be pwocoon me geé â he na é â lang.” Ke he a bwopiinen pie woté ni pwooti naa?»
É ne tewé a tabe ko a mulip
37 +Caa tuie a bénebwéne tan ko a pipwodéén, a tan na nihe pipwonaado ne kon. Ke e cuwoda wo Iésu, ke e toii pie: «Mepie pwo paceli nimen me e ûdu, ke jan me e âbé céiiéo, ke me e ûdu. 38 +Ke wo paceli e céihi ne kong, ke o bo téte he pwonimen a éémwa. Ke a tabe naa, ke e ne a mulip. Genye pine anaa ne he ni tii iitihi.»
39 +E pii anaa ne ko a *Jenen Iitihi, na me lé bo hegi ne nina lé céihi ne kon. É ha a benaamwon naa, ke mwo time e uce téele âbé na a Jenen Iitihi, be mwo time e uce téele hegi *a wâé ten wo Iésu.
Time lé uce piténelé ne ni apulie mu ko Iésu
40 +É he lé téne ni pwooti te Iésu, ke lé pii ne ni béén pie: «A juuju pie te weeng kuti pa Péroféta!»
41 +Ke lé pii mwo ne ni béén pie: «Weeng pali Mesia!» Kehe pwo ni béén na lé pii pie: «He te é mu Galilé he celi me e âbé mulang wo pa Mesia? Ûhu! 42 +Be nye pine ne he ni tii iitihi pie, wo pali Mesia, ke e wie mu ko a pwomwoiu te *Davita. Ke e o âbé mu Bétéléma, a mwopopwaalé te Davita
43 É mu ko Iésu, ke time lé uce piténelé ne ni apulie. 44 Ke nime ni béén me lé imwieng, kehe te tice bwopwonen.
Time lé uce céihi wo lépwo apihuô
45 É he lé âmwobé ne ni awéihi mwaiitihi, ke lé tahimwolé wo lépwo caa te ni apwoâpwailo me ni Farasaio pie: «He time geé uce pébé Iésu be woté?»
46 +Ke lé hegi ne ni awéihi mwaiitihi pie: «Te tice pace apulie celi e cihe pwohewii pa apulie ce!»
47 Ke lé pii telé ne ni Farasaio pie: «Wogewé mwo, ke e te pahaulikewé mwo! 48 +Be te tice pace apihuô, ke te tice pace Farasaio celi e céihi ne kon! 49 Kehe ni apulie ce [ke te tice aceli lé temehi]! Ke lé ko céihi ne kon, be time lé uce temehi ni patén de Moosé. Ke e nelé nge ité wo Padué!»
50 +Kehe icehi ana e cuwoda wo Nikodème, pali e âbé too Iésu [he bwén]. Ke e pii te ni Farasaio béén pie: 51 «Ne he ni patén denye, ke pwocoon me nye pwo me e pwocuhinaado wo paceli time nye uce téele téne ke temehi aceli e pwo.»
52 +Ke lé hegi ne ten wo lépwo béén pie: «He wogo mwo, ke pa aâbé mu Galilé? Pine ehi ni tii iitihi, ke go bo temehi pie, te tice péroféta celi lé âbé mu Galilé!»
{ 53 É nelang, ke lé pétaapwo âmwo he ni pomwa telé.}
 
+ 7:1 7.1 Ioane 5.18 + 7:2 7.2 Lévitique 23.34 * 7:2 7.2 Tan ko…Mwa mwaanu—Fête des huttes. Omehi mwo a Tan ubwo ne ha a Niinaado (Vocabulaire) ha anebwén ko a tii. + 7:5 7.5 Apostolo 1.14 + 7:15 7.15 Mataio 13.54; Luka 2.47 + 7:16 7.16 Ioane 12.49, 14.10 + 7:18 7.18 Ioane 8.50 + 7:19 7.19 Apostolo 7.53; Roma 2.21−24 + 7:20 7.20 Ioane 8.48, 10.20 + 7:22 7.22 Genèse 17.9−13; Lévitique 12.3 + 7:23 7.23 Ioane 5.8−10,16 + 7:27 7.27 Ioane 7.41, 9.29 7:27 7.27 Lé pipweéo wo lépwo apulie naa, be li e pii beetihi wo Miché pa péroféta pie, wo pa Mesia, ke e bo âbé mu Bétéléma. Omehi a niide a tii 42, me Miché 5.1 me Mataio 2.6. + 7:28 7.28 Mataio 11.27; Ioane 8.55 + 7:30 7.30 Ioane 7.44 + 7:34 7.34 Ioane 8.21, 13.36 + 7:37 7.37 Lévitique 23.36; Ésaïe 55.1; Ioane 4.14 + 7:38 7.38 Ésaïe 58.11 + 7:39 7.39 Ioane 16.7, 20.22; Apostolo 2.4 + 7:40 7.40 Ioane 6.14 + 7:41 7.41 Ioane 1.46 + 7:42 7.42 2 Samuel 7.12; Psaume 89.4−5; Miché 5.1−2 7:42 7.42 Time e uce temehi pie, wo Iésu, ke e pituie ne Bétéléma. + 7:46 7.46 Maréko 1.22 + 7:48 7.48 Ioane 12.42 + 7:50 7.50 Ioane 3.1−2 + 7:52 7.52 Ioane 7.41−42