6
Lé wiinaado ne ni apulie na 5000 jélé
Mataio 14.13−21; Maréko 6.30−44; Luka 9.10−17
É alecehen, ke e engen wo Iésu, ke e hagéi a céiu duaa *jié Galilé, na te pii kon mwo pie a jié Tibériade. Ke lé âcéin ne ni apulie na hiwon jélé, be lé alihi ni *inenaado na pwojunuun, he e pwo me wâé ni cunu. Ke e taa pwo juwole, ke e tebwo me ni acémun den. Te ju piéânebuhe a *Pacika, a *pipwodéén de lépwo *Juif. Ke me e eti ni naamiin wo Iésu, ke e ali ni apulie na hiwon jélé na lé âbé céiieng. Ke e pii te Filip pie: «He genye bo pwocuhin mu wé ce pwoloa, beme lé wiinaado ne ni apulie ce?»
E pii anaa, beme e téne aceli me e o pii wo Filip, kehe e caa te temehi ana me e bo pwo.
Ke e hegi ne ten wo Filip pie: «Hemepie genye pwocuhi ce pwoloa ko ni million*, ke time uce jan me nye ne telé ce cuwo nahi mepwoloa!»
Ke [e â céii Iésu] wo pa céiu acémun na pii kon pie André, pa âjiéne Simon Pétéru, ke e pii ten pie: «E éni pa cuwo nahi ewa aiu, na nim ni pwoloa ten, ke alo lupwo ikua. Kona he o te jan ne ko ni apulie na nihe hiwon jélé? Ûhu!»
E pwo me lé wiinaado
10 E pii wo Iésu pie: «Pwo me lé tebwo ati ne ni apulie.»
Ha a duaan naa, ke hiwon ni meté, ke lé tebwo ni apulie. Ke âmwonuhi a 5000 ni apulie aiu. 11 Ke e pé li pwoloa wo Iésu, ke e olééhi ne te Padué. Ke e patihi ne ko ni apulie na élé lang. Ke e patihi mwo li ikua ne telé. Ke lé wiinaado dieli â pwoluu jélé.
12 Caa pwoluu jélé, ke e pii te ni acémun den pie: «Geé tai ni nehi wiinaado, beme te tice celi genye patieden.»
13 Lé tai ni nehi li pwoloa li nim, ke lé paobaanihi ni élele na 12, alecehe a bwo wiinaado telé.
14 Ke ni apulie, ke lé alihi a inenaado na pwojunuun na e pwo wo Iésu, ke lé pii pie: «Pa apulie ce, ke te pa ju Péroféta na me e âbé ne pwo bwohemwo!»
15 +Ke e temehi wo Iésu pie lé o âbé pééeng beme lé etieng me pa daame helé. Ke e piâ ité kojalé, ke e â taa pwo juwole, he te piweeng cehi.
E engen pwo bwotabe wo Iésu
Mataio 14.22−33; Maréko 6.45−52
16 He caa babwén, ke lé ole ko a bajié wo lépwo *acémun de Iésu. 17 Caa bwén, kehe time e uce téele â toolé. Ke lé taa pwo ong, beme lé â Kapernaüm. 18 Ke e te nihe tahieng a dan, ke ubwo ni pihijié. 19 Ke lé caa kaatihi a ong he na nim kilomètre. Ke lé ali Iésu he e engen pwo bwotabe, ke e âbé mwonuhi a ong. Ke te junihe mwotilé.
20 Ke e pii telé wo Iésu pie: «Geé nemwo pwo me mwotikewé! Be *Woéo
21 Ke nimelé me lé pééeng pwo ong, kehe lé caa tuie nge he na me lé â lang.
A pwoloa na e ne a mulip
22-24 É ha acaama hen, ke lé mwo te mu ko a céiu goon ne li apulie li lé eni ali pwoloa. Ke lé alihi pie te tie Iésu. Ke lé te temehi pie time e uce taa pwo ong, be lé caa te piengen cehi ni acémun den. Ke te céiu a ong na e engen.
[É he lé mwo ko haneeng] ke lé tuie ne ni ong bé mu ha a pwomwo ubwo Tibériade. Ke lé taa pwo li ong ne ni apulie, ke lé â Kapernaüm, me lé â haneeng lang.
Hane a pwoloa na e mu dieli mwo
25 Ke lé too Iésu ne ko a céiu goon. Ke lé pii ten pie: «Pa apipune, he éniile celi go âbé éni?»
26 Ke e pii telé wo Iésu pie: «É pii tewé a juuju pie: Geé haneéo, time uce é mu ko a bwo alihi nen dewé ni inenaado na pwojunuun na é pwo, kehe é mu ko ana geé eni ni pwoloa, ke pwoluu gewé. 27 +Geé nemwo penem ne ko a wiinaado na o tieden, kehe geé penem ne ko a wiinaado na e o mu, na e ne a mulip ne pele Padué dieli mwo. A wiinaado naa, ke wo pa Nahi Apulie na e bo ne tewé. Be wo Padué Caa na e ne a pihuô te pa Naîn.»
28 Ke lé pii ten pie: «He ade aceli me geme pwo, beme geme pwo ni penem de Padué?»
29 +Ke e pii telé wo Iésu pie: «A penem de Padué, ke me geé céihi ne ko pana e neeng bé.»
A ju pwoloa mu he miiden
30 +Ke lé pii ten mwo pie: «Ade ace inenaado celi go pwo me geme alihi, ke me geme céihi ne ko nina go pii? Go pwo de? 31 +Lé eni a pwoloa ne ha a melé§ ne ni watihenye, pwohewii ana caa tii ne he ni tii iitihi pie: E ne telé a pwoloa mu he miiden me lé eni.» Psaume 78.24
32 Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «É pii tewé a juuju pie: Time uce wo *Moosé na e ne tewé a pwoloa na e âbé mu he miiden. Kehe wo Caa tong. Ke é jenaa ni, ke e ne tewé a ju pwoloa mu he miiden. 33 Éa, a pwoloa te Padué, ke wo pana e opé mu he miiden, ke e ne a mulie ne pwo bwohemwo.»
34 Ke lé pii ten pie: «Pa apipune, go te cuwo ko ne teme a pwoloa naa!»
Woéo ke pa pwoloa
35 +Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «Woéo, ke pa pwoloa na é ne a mulip. Wo paceli e âbé céiiéo, ke time o uce menen, ke wo paceli e céihi ne kong, ke time o uce nimen me e ûdu. 36 É caa mi pii tewé pie: Geé aliéo, kehe time geé uce céihi ne kong. 37 Ati ni apulie na e ne tong wo Caa, ke lé âbé céiiéo. Ke time é o uce ne pwomwo paceli e âbé céiiéo.
38 «Ke time é uce opé mu he miiden me é pwo ana nimung kon, kehe me é pwo ana nime Padué, na e neéo opé. 39 +Neko ana nime Padué kon, ke me time é uce patieden paceli te ju céiu nang, mu ko ni apulie na e ne tong; kehe me é pwo me lé mulie cemwo ha a Tan Alece*. 40 Ana nime Caa tong kon: Ke wo paceli e ali pa Naîn, ke me céihi ne kon, ke o ne ten a mulie na tice anebwén kon. Ke é bo pwo me e mulie cemwo ha a Tan Alece.»
Time uce wâé te lépwo apihuô juif
41 Lé pipii Iésu wo lépwo Juif, mu ko ana e pii pie: «Woéo, ke pa pwoloa na é opé mu he miiden.» 42 +Ke lé pipii mwo pie: «He time uce wo Iésu pali naî Josef, li genye te temehi lu nyaa me caa ten? É mu ko ade na e pii pie: “É opé mu he miiden”?»
43 Ke e pii telé wo Iésu pie: «Geé nemwo tee pipii apulie! 44 +Te tice paceli e âbé céiiéo, heme time uce neeng bé wo Caa, pana e neéo bé. Ke me é bo pwo me e mulie cemwo ha a Tan Alece. 45 +Neko ana e tii wo pa céiu péroféta: Lé o te tai picaa mu ko Padué.Ésaïe 54.13
É mu ko anaa, na wo paceli e téne Caa, ke e hegi ni pune ten, ke e o âbé céiiéo. 46 +Te tice paceli e ali Caa, te icehi pana e âbé mu ko Padué.»
Wo pana e céihi ke eten a mulie
47 +«É pii tewé a juuju pie: Wo paceli e céihi [ne kong] ke o eten a mulie na tice anebwén kon. 48 +A pwoloa na e ne a mulie, ke woéo. 49 Lé eni a manne ne ha a melé ne ni caa tewé, ke lé tai mele. 50 Weengi a pwoloa na e opé mu he miiden. Wo paceli e o eni, ke time e o uce mele. 51 Woéo, ke pa pwoloa ko a mulip, na é opé mu he miiden. Mepie pwo paceli e eni mu ko a pwoloa naa, ke e o *mulie dieli mwo. A pwoloa na é ne ten, ke a ééng, na é bo ne, me a mulie ne pwo bwohemwo.»
A ééng ke te a ju wiinaado
52 É mu ko ana e pii wo Iésu, ke lé pidaataa kon ne ni Juif, ke lé pii pie: «E o woté ko ace bwopwonen me e ne tenye a één beme a wiinaado?»
53 Ke e pii telé wo Iésu pie: «É pii tewé a juuju pie: Mepie time geé uce wii a éé pa Nahi Apulie, ke me time geé uce ûdu a cewéhen, ke o time uce e kowé a mulie. 54 Wo paceli e wii a ééng, ke e ûdu a cewéhung, ke eten a mulie na tice anebwén kon. Ke é bo pwo me e mulie cemwo ha a Tan Alece. 55 Be a ééng, ke te a ju wiinaado; ke a cewéhung, ke te a ju tabe. 56 Wo paceli e wii a ééng ke e ûdu a cewéhung, ke e o mu kong, ke é o mu kon.
57 +«E mulie wo Caa na e neéo bé. Ke woéo, ke é mulie ko Caa. Ke wo paceli e wii a ééng, ke e o mulie mu kong. 58 Weengi a pwoloa na e opé mu he miiden. Time uce pwohewii ni watihewé na lé eni a manne, ke lé tai mele. Be wo paceli e eni a pwoloa ce, ke e o mulie dieli mwo.»
59 E pii telé ninaa wo Iésu ne ha a *mwotapitihi te ni Juif ne Kapernaüm.
Lé ece Iésu ni béé acémun den
60 Ke me lé téne ana e pii wo Iésu, ke hiwon ni acémun den na lé pii pie: «Te nihe binyi ni pwooti ten. He woo paceli me e tee tabemieng?»
61 Kehe e te temehi pie lé pipiieng ko nina e pii, ke e tahimwolé pie: «Woté? Ni pwooti naa, ke te nihe téé ne tewé? 62 Ke mepie geé ali pa Nahi Apulie heme e taamwo he na e mu lang ânebun, ke geé bo pii pie woté? 63 A *Jenen Iitihi, ke e ne a mulie. Kehe wo pa apulie, ke te tice aceli jan me e pwo. Ni pwooti na é pii tewé, ke e âbé mu ko a Jenen Iitihi, ke e ne a mulip. 64 +Pwo ni béén mu hadeniiwé na time lé uce céihi.»
Be e te temehilé wo Iésu ha atabuhi kon. Ke e te temehi mwo pana e bo icueng.
65 +Ke e pii ne mwo pwon pie: «É mu ko anaa, na é pii tewé pie: Te tice paceli e o âbé céiiéo, hemepie time e uce neeng bé wo Caa.»
66 Ke é ha a benaamwon naa, ke hiwon ni acémun den na lé engen kojaeng.
Lé te cumang wo lépwo apostolo
67 Ke e pii wo Iésu te lépwo 12 *apostolo ten pie: «Ke wogewé, ke time uce nimewé mwo me geé âcéilé?»
68 +Ke e hegi ne ten wo Pétéru pie: «Padaame, he me geme â céii-i? Be te e pelem [cehi] ni pwooti ko a mulie na tice anebwén kon. 69 Ke geme caa céihi, ke geme caa temehi pie wogo ke wo Kériso, pa *Naî Padué.»
70 Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «Woéo na é pipégalikewé, wogewé ni 12. Ke pwo pa duéé hadeniiwé!»
71 E cihe ko Judas Iscariot, pa naî Simon, pa béé lépwo 12 apostolo. Be weeng pana e o bo icueng.
* 6:7 6.7 Ni million—Grek: 200 mwani péi (deniers). A cuhi pa apulie he na 8 ni wole. 6:9 6.9 Pwoloa—Grek: Pwoloa na pwo ko orge. (Orge, ke pwohewii a ace wotéléa.) + 6:15 6.15 Ioane 18.36 6:22-24 6.22−24 Li lé eni ali pwoloa—Grek: Li lé eni ali pwoloa, alecehe a bwo pwo-olé te Padaame. + 6:27 6.27 Ioane 6.48−58 + 6:29 6.29 1 Ioane 3.23 + 6:30 6.30 Mataio 16.1; Ioane 2.18 + 6:31 6.31 Exode 16.14−15; Nombres 11.7−9; Psaume 78.24 § 6:31 6.31 Pwoloa ne ha a melé—A wiinaado na pwohewii ni cuwo nahi pide memepo, na e ne wo Padué te lépwo Juif ne ha a melé (da). + 6:35 6.35 Ioane 4.14 + 6:39 6.39 Ioane 10.28−29, 17.12 * 6:39 6.39 Tan Alece—A tan na e bo mwojuia cemwo wo Iésu Kériso. Omehi a 2e note ko 1 Pétéru 1.5. + 6:42 6.42 Mataio 13.55 + 6:44 6.44 Ioane 6.65 + 6:45 6.45 Ésaïe 54.13 + 6:46 6.46 Ioane 1.18 + 6:47 6.47 Ioane 3.15−16 + 6:48 6.48 Ioane 6.32,58 + 6:57 6.57 1 Ioane 3.24 + 6:64 6.64 Ioane 13.11 + 6:65 6.65 Ioane 6.44 6:67 6.67 Omehi Mataio 10. + 6:68 6.68−69 Mataio 16.16