5
E pwo me wâé pa tebwomwa
Alecehe a tan naa, ke a *tan ko pipwodéén de ni *Juif. Ke e taa *Iérusaléma wo Iésu.
É Iérusaléma mwonuhi a Pomwa te ni Muto, ke pwo a mwopiwon, a niin he pwo *ébéru pie Bétesda*, na nim ni pomwa kon. Ke é he ni mwa naa, ke te nihe hiwon ni cunu na lé pule hen: ni bwi, nina tebwa, ke ni tebwomwa. {Be lé ucéihi a bwo penem na a tabe. Be e opé wo pa *âcélo, beme e pwo me penem a tabe, he ni béé benaamwon. Ke wo pa bécéiuhe apulie na e ole, heme mwo ko penem a tabe, ke caa te tieden a cunu kon.}
E mu hadenii lépwo apulie naa, wo pana cunu nang he na 38 ni jo. Ke e alieng wo Iésu he e ko pule, ke e te temehi pie caa nihe bwolihi a bwo cunu nang. Ke e pii ten pie: «Nimem me wâé go?»
Ke e hegi ne ten wo pali cunu pie: «Pa daame, te tice celi me lé neéo ole ha a tabe, ha a benaamwon na e ko pipenem a tabe. Ke me é pwo me é ole, ke e caa mi ole wo pace céiu ânebuhung.»
+Ke e pii ten wo Iésu pie: «Go cuwoda, ke go pé a talihi tem, ke go engen!»
Ke te wâé nang kuti. Ke e pé a talihi ten, ke e engen.
Time uce wâé te lépwo apihuô
A tan naa, ke a *tan iitihi te lépwo Juif. 10 +Ke lé pii wo lépwo apihuô juif te pali cunu pie: «É jenaa, ke a tan iitihi, ke iitihi me go pé a talihi tem!»
11-12 Ke e pii telé pie: «Wo pana e pwo me wâé jo, ke e pii tong pie: “Go pé a talihi tem, ke go engen!”»
Ke lé tahimwoeng pie: «Wooélé pa apulie na e pii anaa?»
13 Ke time e uce temehi pie he wooélé. Be wo Iésu, ke caa te tieeng hadenii ni apulie na élé lang.
14 Ke é alecehen, ke e too pali cunu wo Iésu ne ha a *mwaiitihi, ke e pii ten pie: «Go téne, caa wâé go. Kehe go nemwo pwo ce naado celi ta, be koli e bo tooko aceli nihe ta.»
15 Ke e engen wo pali, ke e â uti te ni apihuô juif pie: «Wo Iésu na e pwo me wâé jo.» 16 É mu ko anaa, na lé hane Iésu ne ni apihuô juif, beme lé pwotahinaado ne kon, be e pwo ninaa ha a tan iitihi.
Piwie Iésu me Padué Caa
17 Ke e pii telé wo Iésu pie: «Wo Caa, ke e pwo ni naado dieli jenaa. Ke woéo mwo.»
18 +É mu ko anaa, ke ni apihuô juif, ke lé hane ace bwopwonen beme lé taunueng; time uce é mu ko ana e pwo ha a tan iitihi cehi, kehe é mu ko ana e pii mwo pie wo Padué, ke pa ju Caa ten, ke e pii mwo pie, piwielu me Padué.
E hegi ne te lépwona lé tautieng
Wo Padué na e ne ten a mwomwon
19 +E pii mwo telé wo Iésu pie: «É pii tewé a juuju pie: Wo pa Naîn, ke pwocoon me e pwo ace céiu naado mu kon. E te pwo ni naado na e alihi heme e pwo wo Caa ten. Ke tai ni naado na e pwo wo Caa ten, ke e te pwo mwo wo pa Naîn. 20 Be eânime Caa te pa Naîn, ke e habwii ten ati nina e pwo, ke e o habwii ten ni naado na te nihe ubwo koja ninaa, beme geé téele kon. 21 Be mepwo wo Caa, ke e pwo me lé mulie cemwo ni amele, ke e ne a mulip. Piwien mwo ne ko pa Naîn, be e ne a mulip ne te lépwona e pipégalilé.
22 +«Time e uce tauti apulie wo Caa, kehe e ne a pitautinaado ne te pa Naîn, 23 +beme lé tai pipaunueng, pwohewii a bwo pipaunu Caa. Wo paceli time e uce pipaunu pa *Naî Padué, ke time e uce pipaunu Caa na e pahedeeng bé.
24 +«É pii tewé a juuju pie: Wo paceli e ténedehi a pwooti tong, ke e céihi ne ko pana e pahedeéo bé, ke o eten a mulie na tice anebwén kon. Ke o caa time uce pwocuhinaado ten, be e caa engen koja a mele me e â ha a mulie.»
Lé o piténedeéo wo lépwo amele
25 «É pii tewé a juuju pie: E bo tuie a céiu tan, ke caa e éni, ke ni amele, ke lé téne a pwocihe te pa Naî Padué. Ke nina lé ténedehi, ke lé o mulie. 26 Be wo Caa, ke eten a mulie, ke pa Naîn, ke te eten mwo a mulie. Te wo Caa ten na e ne ten anaa.»
27 «E ne ten mwo a pihuô beme e tautinaado, mu ko ana weeng pa Nahi Apulie. 28 Geé nemwo téetihi, be o tuie a benaamwon na tai nina lé caa mele, ke lé o téne a patin, ke lé o mulie cemwo. 29 +Nina lé pwo ni penem na wâé, ke lé o mulie cemwo ne ko a mulie. Kehe nina lé pwo nina ta, ke lé o mulie cemwo ne ko a pwocuhinaado.»
Lépwo apajuuju pa Nahi Apulie
30 +[E pii telé mwo wo Iésu pie]: «Pwocoon me é pwo ace naado mu kong. É tauti mu ko ana e pii wo Padué. Ke a juuju a tautinaado tong, be time é uce hane ana nimung kon, kehe ana nime pana e neéo bé kon.
31 «Hemepie te woéo na é piutiéo, ke o te ju piticenaado ne ko nina é pii. 32 Te pwo pa céiu na e pajuujuéo, ke é te temehi pie ana e pii ne kong, ke a juuju.»
Ioane pa apipuu apulie
33 «Geé pahede ni apulie nge céii Ioane, ke a jepule na e piuti tewé ne kong, ke a juuju.
34 «É ne kong, ke time uce a junaado ne tong me e pajuujuéo wo pace apulie. Kehe é pii anaa beme celuimikewé. 35 Wo Ioane, ke e pwohewii a mwomiû na nye patéi, ke e pwéélang. Ke nimewé me geé pipwodéén ha a cuwo benaamwon naa, ne ko a pwéélang kon.»
A penem de Iésu
36 +«Pwo ni bépajuujuéo na junihe ubwo koja Ioane: ni penem na e ne tong wo Caa beme é pacuwohi. Be lé habwii pie wo Caa na e neéo bé.»
Padué Caa
37 +«E pajuujuéo wo Caa, be weeng na é pahedeéo bé. Time geé mu uce téne a patin, ke time geé mu uce alihi a pwahamiin. 38 Ke time uce e kowé a pwooti ten, be time geé uce céihi ne ko pana e neeng bé.»
Ni tii iitihi
39 +«Geé hane bwoluhi ne he ni tii iitihi, be geé niimihi pie geé o tooli ne hen a mulie na tice anebwén kon. Kehe woélé na lé cihe kong! 40 Ke time uce nimewé me geé âbé céiiéo beme etewé *a ju mulip.
41 «Time é uce hane me lé pipaunuéo ne ni apulie. 42 Be é te temehi pie time uce e kowé a pwonime ko Padué. 43 É âbé ne he nii Caa tong, ke time geé uce hegiéo. Hemepie e âbé wo pace céiu celi e te piâbé mu kon, ke geé o hegieng. 44 Woté ace bwo céihi tewé, wogewé na geé hegi *a wâé mu ko ni bééwé? Ke time uce nimewé me geé hane a wâé na e âbé mu ko Padué na te céiu nang. 45 Geé nemwo niimihi pie é o pipé ne kowé ne he pwahamii Caa; kehe wo *Moosé pana e o pipé ne kowé, be geé ne kon a céihi tewé!
46 +«Be mepie geé céihi ne ko Moosé, ke wieli geé o te céihi ne mwo kong, be e caa cihe kong ne he ni tii ten. 47 Ke hemepie time geé uce céihi ne ko nina e tii, ke o woté ace bwo céihi tewé ne ko ni pwooti tong?»
* 5:2 5.2 Bétesda—ai Betzata. + 5:8 5.8 Mataio 9.6 + 5:10 5.10 Néhémi 13.19; Jérémie 17.21 + 5:18 5.18 Mataio 26.4; Ioane 7.1, 10.30 + 5:19 5.19 Ioane 5.30 + 5:22 5.22 Ioane 5.27; Apostolo 10.42 + 5:23 5.23 Filipi 2.10−11; 1 Ioane 2.23 + 5:24 5.24 Ioane 3.15−18 + 5:29 5.29 Daniel 12.2; Mataio 16.27; Apostolo 24.15 + 5:30 5.30 Ioane 5.19, 6.38 5:32 5.32 E pajuujuéo—Il rend témoignage de moi. Omehi mwo Pajuujuhi ne ha a Niinaado (Vocabulaire) ha anebwén ko a tii. + 5:36 5.36 Ioane 3.2, 14.11 + 5:37 5.37 Mataio 3.17; Ioane 5.32, 8.18 + 5:39 5.39 Luka 24.27 5:45 5.45 Pipé ne ko—Accuser. + 5:46 5.46 Apostolo 3.22