4
Iésu me ê toomwo Samari
1-2 +Lé téne wo lépwo *Farasaio pie, caa hiwon ni *acémun de Iésu, ke e puu ni apulie na hiwon koja Ioane. (Kehe icehi ana time uce wo Iésu na e puu ni apulie, kehe te ni acémun den.) É he e téne anaa wo Iésu, ke e engen mu *Judé, ke e mwojuia ne mwo Galilé. Ke wâé heme e pitahagéi a amu *Samari.
+Ke e tuie nge ha amu Samari, ha a céiu duaan na pii kon pie Sichar, cebwo a apwoamu na e ne wo Iakobo* te Josef, pa naîn [ha a céiu benaamwon]. E lang a pwomiidu te Iakobo. Caa mwaale Iésu ko a engen, ke e tebwo ko a jije a pwomiidu. Be caa goahen.
A pwomiidu ko a mulip
7-8 Lé â ha a mwopopwaalé wo lépwo acémun den, beme lé â pwocuhi ce wiinaado telé. Ke e âbé ê toomwo Samari, beme e tai tabe, ke e pii ten wo Iésu pie: «He te jan me go ne me é ûdu?»
+Ke e pii ten wo êje pie: «É mu ko ade, na wogo pa *Juif, ke go ileéo me é ne ace ûdem, woéo ê toomwo Samari?» Be time uce pibéé ni Juif me ni apulie Samari.
10 +Ke e hegi ne ten wo Iésu pie: «Hemepie go te temehi a âpipati te Padué, ke wo pana e pii tem pie: “Nebé ace ûdong”, ke é nelang, ke me go ileeng me e ne ace ûdem, ke e o ne tem a tabe mulip.»
11 E pii ten êgi toomwo pie: «Pa daame, te tice mwotai tabe tem, kehe a pwomiidu, ke te junihe tebwolu. He é mu wé he celi go o pé mulang a tabe mulie na go ko pii? 12 +He piubwo go koja pa caa teme§ Iakobo, na e ne teme a pwomiidu ce? E caa ûdu mu kon me lépwo naîn, me ni wota ten.»
13 Ke e hegi ne ten wo Iésu pie: «Mepie go ûdu mu ko a tabe ce, ke o mwo te nimem me go ûdu mwo. 14 +Kehe wo paceli e ûdu a tabe na é ne ten, ke o caa time uce nimen me e ûdu, be a tabe na é ne ten, ke pwohewii acaamatabe na e taawie, ke e tee téte dieli mwo.»
15 Ke e pii mwo ten êgi toomwo pie: «Pa daame, go ne tong a tabe naa, beme time bo uce nimung mwo me é ûdu, ke me time é bo uce âmwobé tai éni.»
Woéo pa Mesia na é paciheko
16 Ke e pii ten wo Iésu pie: «Go â tode pa aiu hem, ke geu âbé ne éni.»
17 Ke e pii ten êgi toomwo pie: «Te tice aiu hung.»
Ke e pii ten wo Iésu pie: «Te a juuju ana go pii pie te tice aiu hem. 18 Be nim ni aiu hem, ke wo pana geu mu jenaa, ke time uce pa aiu hem. É ko anaa, ke go pii a juuju.»
19 Ke e pii êgi toomwo pie: «Pa daame, é alihi pie wogo, ke pa *péroféta. 20 +Ni caa teme, ke lé pipaunu Padué ne pwo a juwole ce, ke geé pii wogewé lépwo Juif pie, a duaan na me genye pipaunu Padué ne hen, ke é *Iérusaléma.»
21 E hegi ne ten wo Iésu pie: «Êje, go céihi ne ko ana é pii, be o caa tuie a benaamwon na caa time o uce é pwo a juwole ce, ai é ne Iérusaléma, na geé pipaunu Caa. 22 +Be wogewé ni Samari, ke geé pipaunu pana time geé uce temehieng. Kehe wogeme ni Juif, ke geme pipaunu pana geme temehieng, be a bwo *celuimi ne ni apulie, ke e âbé mu ko ni Juif. 23 Kehe o caa tuie a benaamwon, ke caa éni, he na lé o pipaunu Caa ne ni apulie, ha a *Jenen Iitihi ke a juuju. Be anaa kuti a pipwoun na nime Caa kon. 24 +Be wo Padué, ke te a Jenen. Ke wâé heme nina lé pipaunueng, ke lé pipaunueng ne ha a Jenen Iitihi ke a *juuju
25 Ke e pii ten êgi toomwo pie: «É te temehi pie e o tuie pa *Mesia na pii kon pie Kériso. Hemepie e bo tuie, ke e bo patemehi tenye ati ni naado.»
26 +E pii ten wo Iésu pie: «Woéo kuti pana é ko cihe tem.»
E piieng te ni béén ê toomwo
27 É he lu mwo ko picihe, ke lé tuiebé ne ni acémun den. Ke lé te nihe téele ko ana e pacihe ê toomwo. Ke te tice paceli e tahimwoeng pie: «Ade aceli go tahimwoeng kon?» ai «Ade aceli geu pipii?»
28 Ke e necu lang a mwotabe ten êgi toomwo. Ke e â ha a mwopopwaalé ten, ke e pii te ni apulie pie: 29 «Geé âbé ali pa apulie na e pii tong ati ni naado na é pwo. Wieli wo pa Mesia?»
30 Lé tai wie mu ha a mwopopwaalé telé, ke lé âbé céii Iésu.
A ju wiinaado ke a bwo piténede Caa
31 É ha a benaamwon naa, ke ni acémun den, ke lé wâgo kon, ke lé pii ten pie: «Pa apipune, go wiinaado!»
32 Ke e pii telé pie: «A wiinaado na é wii, ke time geé uce temehi.»
33 Ke lé pitahimwolé ne ni acémun den pie: «He wo paceli e pébé céiieng ce wiinaado?»
34 +Ke e pii telé wo Iésu pie: «A wiinaado tong, ke me é pwo ana nime Padué kon, pana e pahedeéo, ke me é pwo ni penem na e ne tong.
35 +«Geé mu pii pie: “O mwo paa ni wole, ke o caa a pitii âdaanu .” Kehe é pii tewé pie: Geé eti ni naamiiwé, me geé alihi ni apwoamu*, be caa a benaamwon ko pitii âdaanu.
36 «Wo pana e pitii âdaanu, ke pwo a cemen, ke e taineibuhi ni acehin ne ko a mulie na tice anebwén kon. Be lu tai pipwodéén ibu wo pana e cemi me pana e tii. 37 É ko anaa, ke a juuju: “E cemi wo pa céiu, ke e tii wo pa céiu.”
38 «É pahedekewé me geé â tii âdaanu he na time geé uce penem lang. Lé penem ne ni béén, ke wogewé, ke geé bo uce pitii âdaanu.»
Hiwon ni béén na lé céihi ne kon
39 Hiwon ni apulie Samari mu ha a mwopopwaalé naa, na lé céihi ne ko Iésu, wonaa mu ko ana e pii wo êgi toomwo pie: «E pii tong ati ni naado na é pwo.»
40 Lé âbé tooeng ni apulie Samari, ke lé cuwokon me e mwo mu pelelé. Ke e mu pelelé he na alo ni tan.
41 Te nihe hiwon mwo ni apulie na lé céihi mu ko a pwooti ten. 42 +Ke lé pii te êgi toomwo pie: «Time uce é mu ko nina go pii teme cehi na geme céihi. Be geme caa téne temehi pie te ju weeng kuti pa apulie na e celuimi a bwohemwo!»
E pwo me wâé pa naî pa apihuô
43 Alecehe lupwo tan naa, ke e engen mulang wo Iésu beme e â Galilé. 44 +Be e caa pii pie: «Wo pa péroféta, ke time lé uce paciitieng ne ha amu ten.»
45 +Ke e âbé ne Galilé, ke lé hegieng ehi nelang. Be lé alihi ati ni naado li e pwo ne Iérusaléma ha a tan ko *Pacika, be lé mu lang ha a tan naa.
46 +E mwojuia ne mwo Kana é Galilé, he li e taatééhi nelang a tabe beme a tabe megele. E mu lang wo pace céiu apulie na piubwo nang, pa apihuô te pa daame *Érode. Ke cunu pa naîn ne ha a mwopopwaalé Kapernaüm. 47 +E téne pie wo Iésu ke e âbé mu Judé ke e tuiebé Galilé. Ke e âbé beniieng ke e ileeng me e ole, ke me e pwo me wâé pa naîn, be ubwo a cunu kon. 48 +Ke e pii ten wo Iésu pie: «Me time geé uce alihi ni *inenaado na pwojunuun, ke time geé o uce céihi!»
49 Pa apihuô, ke e pii te Iésu pie: «Padaame, go ole pelong ânebuhe a bwo mele te pa naîng!»
50 +Ke e hegi ne ten wo Iésu pie: «Go âmwo pelem, be caa wâé pa naîm.»
E céihi ne ko a pwooti te Iésu, ke e ân.
Caa wâé mwo pa naîn
51 É he e mwo ko â he pwaaden, ke lé âbé beniieng ne ni apenem den me lé pii ten pie: «Pa naîm, ke caa wâé nang.»
52 Ke e tahimwolé pie: «He ade inetéale celi wâé nang hen?» Ke lé hegi ne ten pie: «É haabwén, ko céiu inetéale ko alecehe goahen, na tieden kojaeng ali pilijing.»
53 Ke e temehi wo caa ten pie ha a inetéale naa, na e pii ten wo Iésu pie: «Pa naîm, ke caa wâé nang.» Ke lé tai céihi ne ko Iésu, weeng me a pomwa ten.
54 +Weengaa a béalohe inenaado na pwojunuun na e pwo wo Iésu, he e mwojuia mu Judé ne Galilé.
+ 4:1-2 4.1 Ioane 3.22 + 4:5 4.5 Genèse 33.19; Josué 24.32 * 4:5 4.5 Iakobo—Pa watihe ati lépwo Juif. Omehi mwo Abérama, me Isaaka, me Iakobo ne ha a Niinaado (Vocabulaire) ha anebwén ko a tii. 4:6 4.6 Pwomiidu te Iakobo—Te junihe numwihi, ke nye neole ni cio na taa ko ni tai, beme nye tai tabe. + 4:9 4.9 Esdras 4.1−5 4:9 4.9 Be time uce pibéé… ai Wo lépwo Juif, ke time lé uce wiinaado me ûdu he ni tam me ni mwoûdu na lé caa wiinaado hen wo lépwo Samari. + 4:10 4.10 Ioane 7.37−38; Pii Beetihi 21.6 + 4:12 4.12 Ioane 8.53 § 4:12 4.12 Teme—ai Tenye. Be wo Iakobo, ke pa watihe Iésu me ati lépwo Juif, kehe icehi ana wo êgi toomwo, ke nimen me e pineité a bwomu te lépwo Samari, koja a bwomu te lépwo Juif. + 4:14 4.14 Ioane 6.35 + 4:20 4.20 Deutéronome 12.5−14; Psaume 122.1−5 + 4:22 4.22 2 Rois 17.29−41; Ésaïe 2.3; Roma 9.4−5 + 4:24 4.24 Roma 12.1; 2 Korénit 3.17; Filipi 3.3 + 4:26 4.26 Maréko 14.61−62 + 4:34 4.34 Ioane 6.38 + 4:35 4.35 Luka 10.2 * 4:35 4.35 Pitii âdaanu; Apwoamu—Ati ni apulie na nye nelé da ha a Mwametau te Padué. + 4:42 4.42 1 Ioane 4.14 + 4:44 4.44 Mataio 13.57 + 4:45 4.45 Ioane 2.23 + 4:46 4.46 Ioane 2.1−11 + 4:47 4.47 Mataio 8.5−6 + 4:48 4.48 Ioane 2.18; 1 Korénit 1.22 + 4:50 4.50 Mataio 8.13 + 4:54 4.54 Ioane 2.11