14
É pwopweehi ce atebwo tewé
«Geé nemwo pwo me pinekepé ni pwonimewé. Geé céihi ne ko Padué, ke geé céihi ne mwo kong. Hiwon ni pwomwo ne pele Caa. Hemepie time uce wonaa, ke time é o uce pii tewé pie, é â pwopweehi he celi geé bo mu lang.
+«Ke mepie é caa pwopweehi he celi me geé bo mu lang, ke é bo âmwobé, ke é bo péékewé, beme geé mu pelong, ne he na é mu lang. Geé te temehi he na é â lang, be geé te temehi a pwaaden.»
Woéo na é pwaaden ke é juuju, ke é mulip
Ke e pii ten wo Toma pie: «Padaame, time geme uce temehi he celi go â lang. Geme o woté ko ace bwo temehi na a pwaaden?»
+Ke e pii ten wo Iésu pie: «Woéo, ke é pwaaden, ke é juuju, ke é mulip. Te tice paceli e â too Caa, hemepie time e uce mi âbé tooéo. +Hemepie geé temehiéo, ke geé o te temehi mwo Caa tong. Ke é jenaa, ke geé caa temehieng, ke geé caa alieng.»
Wo pana e aliéo ke e ali Caa
Ke e pii ten wo Filip pie: «Padaame, mepie go habwii teme Caa, ke caa te jan*
+Ke e pii ten wo Iésu pie: «Caa bwolihi na é mu pelewé, ke time go uce téele temehiéo, go Filip? Wo pana e aliéo, ke e ali Caa. É mu ko ade na go pii mwo tong, pie me é habwii Caa? 10 +He time go uce céihi pie woéo ko Caa, ke wo Caa ke e kong? Ni pwooti na é pii tewé, ke time é uce pii mu kong. Te wo Caa na e mulie kong, ke e pwo ni penem. 11 +Geé céihi ne ko ana é pii pie: Woéo ko Caa, ke wo Caa, ke e kong. Ai geé céihi mu ko nina é pwo.»
O te junihe ubwo ni penem dewé
12 +«É pii tewé a juuju pie: Paceli e céihi ne kong, ke e o pwo mwo ni penem na é pwo. Ke e o bo pwo mwo celi nihe ubwo koja nina é pwo, be é caa âmwo pele Caa. 13 +Tai nina geé bo ilehi ne he niing, ke é o bo pwo, beme a bwo pipaunu Caa, ke me habwii ne ko pa Naîn. 14 Hemepie geé ilehi ace céiu naado ne he niing, ke é o bo pwo ne tewé.»
O ne tewé a Jenen Iitihi
15 +«Hemepie eânimewé tong, ke geé o ténedehi ni patén dong. 16 +Ke woéo, ke é bo ile Caa, beme e bo ne tewé paceli e wéikewé, ke me e mu pelewé dieli mwo: 17 +a *Jenen Iitihi na e *juuju. Pwocoon me lé hegieng ne pwo bwohemwo, be time lé alieng, ke time lé temehieng. Kehe wogewé, ke geé te temehieng be e pelewé, ke e kowé.»
Pana eânimen dong
18 «Time é uce nekewé me tice nyaa me caa tewé, kehe é bo âmwobé. 19 Caa time uce bwolihi, ke ni apulie, ke o caa time lé uce aliéo. Kehe wogewé, ke geé bo te aliéo mwo, be é mulie, ke geé bo te mulie mwo. 20 +É ha a tan naa, ke geé bo temehi pie woéo ko Caa, ke wogewé kong, ke woéo kowé. 21 Wo pana e kon ni patén dong ke me e ténedehi, ke weeng pana eânimen dong. Wo pana eânimen dong, ke o eânime Caa ten. Ke woéo mwo, ke o eânimung den, ke é o bo pihabwiiéo ten.»
22 Ke e pii ten wo Jude (time uce Judas Iscariot, kehe pa céiu) pie: «Padaame, go woté ko ace bwopwonen me go bo pipatemehiko ne teme, koja ni apulie pwo bwohemwo?»
23 Ke e hegi ne ten wo Iésu pie: «Hemepie eânime pace apulie tong, ke e o ténedehi a pwooti tong. Ke o eânime Caa ten, ke gemu bo âbé ne kon, ke gemu bo mu pelen. 24 +Ke wo paceli time uce eânimen dong, ke me time e uce ténedehi a pwooti tong. Ke ni pwooti na é pii tewé, ke time e uce âbé mu kong, kehe e âbé mu ko Caa, na e neéo bé.»
É ne tewé a péém
25 «É pii tewé ninaa, he é mwo teko mu pelewé. 26 Pana e bo picani tewé, ke a Jenen Iitihi, na e neeng bé wo Padué ne he niing, ke e o pacémunikewé ko ni naado ati, ke e bo paniimihi tewé ati nina é caa pii.
27 «É ne pelewé a péém, ke é ne tewé mwo a péém dong. Time é uce ne tewé pwohewii a bwo ne nen de a bwohemwo. Beme time uce pinekepé ni pwonimewé, ke me time uce mwotikewé. 28 +Geé caa téne ana é pii tewé pie: É o caa engen, kehe é bo mwojuia mwobé céiikewé.
«Hemepie eânimewé tong, ke geé bo pipwodéén, be é â céii Caa! Be wo Caa tong, ke te nihe ubwo nang kojaéo. 29 +É pii tewé ninaa jenaa, ânebuhe ace bwo tuie ne ni naado naa, be mepie lé bo tuie, ke me geé céihi ne kon. 30 Caa time é bo uce nihe cihe tewé mwo, be e o caa tuie wo pa daame he a ta ne pwo a bwohemwo. Kehe o te tice aceli jan me e pwo ne kong. 31 Ke ni apulie pwo bwohemwo, ke lé o bo temehi pie eânimung de Caa, ke é o pwo nina e patupwo ne tong me é pwo.
«Geé caama, me genye engen mu éni!»
+ 14:3 14.3 Ioane 12.26 + 14:6 14.6 Ioane 11.25; Roma 5.1−2 + 14:7 14.7 Ioane 8.19 * 14:8 14.8 Caa te jan—ai Geme o pipwodéén. + 14:9 14.9 Ioane 12.45; Kolosé 1.15; Ébéru 1.3 + 14:10 14.10 Ioane 12.49 + 14:11 14.11 Ioane 10.38 + 14:12 14.12 Maréko 16.19−20 + 14:13 14.13 Mataio 7.7; Ioane 15.16 + 14:15 14.15 Ioane 15.10; 1 Ioane 5.3 + 14:16 14.16 Ioane 14.26, 15.26, 16.7 + 14:17 14.17 Ioane 16.13 + 14:20 14.20 Ioane 17.21−23 14:22 14.22 Jude; Judas—Lupwo niin pie Jude me Judas, ke piwien he pwo grek. Wo pa Jude ce, ke wieli a niin mwo pie Tadé. Omehi Luka 6.16. + 14:24 14.24 Ioane 7.16 + 14:28 14.28 Ioane 20.17 + 14:29 14.29 Ioane 13.19