15
Woéo pa ju éé tabe megele
«Woéo, ke pa ju éé tabe megele, ke wo Caa tong, ke pa awéihi na a ni tabe megele. +Tai ni dihen na lé mu kong na tice acehin, ke e pétaabwon. Ke ni dihen na pwo acehin, ke e pwopweehi kon, beme nihe aca.
«É jenaa, ke caa tice tooli kowé, wonaa mu ko a pwooti na é pii tewé. Geé mu kong, ke é o bo mu kowé. Be pwocoon me e aca na a dihe tabe megele, hemepie time uce paati ko a watihen. Ke o te wonaa ne mwo kowé, hemepie time geé uce mu kong.
«Woéo, ke pa watihen, ke wogewé ni dihen. Wo paceli e mu kong, ke é o mu kon, ke o hiwon ni acehi ni penem den. Pwocoon me geé pwo ace céiu naado hemepie tieéo kowé. +Hemepie pwo paceli time e uce mu kong, ke o tahieng wie, pwohewii ni dihe tabe megele na caa meiu. Ke genye tai, ke genye tahi ne pwo miû, beme éle.»
Wâé heme geé mu kong
«Hemepie geé mu kong, ke me e mu kowé ni pwooti tong, ke celi geé o ilehi, ke é bo ne tewé. +Ke weengaa a bwo pipaunu Caa, hemepie hiwon ni acehi ni penem dewé. Ke me wonaa, ke geé habwii pie wogewé, ke ni acémun dong.
«Pwohewii a bwo eânime Caa tong, woéo mwo, ke te eânimung mwo tewé. Geé mu ha a pipwoééhe tong. 10 +Hemepie geé ténedehi ni patén dong, ke geé mu ha a pipwoééhe tong, pwohewii a bwo piténedehi nen dong ni patén de Caa, ke é mu ha a pipwoééhe ten.
11 «É caa mi pii tewé ninaa, beme e mu kowé a pipwodéén dong, ke me hején a pipwodéén dewé.»
Wâé heme pieânimewé tewé
12 +«Weengi a patén dong: Wâé heme pieânimewé tewé, pwohewii a bwo eânimung dewé. 13 +Mepie e patieden a mulihen wo pace céiu apulie me de ni ju béén, ke a inen pie junihe ubwo a bwo eânimen delé. 14 +Wogewé, ke ni bééng, hemepie geé pwo nina é pii tewé. 15 Caa time é uce toii kowé pie ni apenem dong, be time e uce temehi wo pa apenem aceli e pwo wo pa daame hen. Kehe é caa toii kowé pie ni bééng, be é caa patemehi tewé nina é picaa mu ko Caa. 16 Time uce wogewé na geé pipégaliéo, kehe woéo na é pipégalikewé. Ke é nekewé beme geé ân, ke me pwo ce acehi ni penem dewé. Ni acehi ni penem dewé naa, ke me o mu dieli mwo. Ke nina geé bo ilehi koja Caa ne he niing, ke e bo ne tewé. 17 +Ana é pii tewé me geé pwo: Wâé heme pieânimewé tewé.»
Lé o bo téétikewé mu kong
18 «Hemepie e téétikewé na a bwohemwo, ke wâé heme geé temehi pie e mi téétiéo ânebuhewé. 19 +Hemepie wogewé ni béé a bwohemwo, ke o eânime a bwohemwo tewé, ke o wogewé mwo ni apulie ten. Kehe time geé uce béé a bwohemwo, be é caa pipégalikewé mu pwo a bwohemwo. Ke é mu ko anaa, na e téétikewé na a bwohemwo. 20 +Geé niimihi a pwooti na é caa pii tewé: Wo pa apenem, ke time uce ubwo nang koja pa daame hen.
«Lé pwo nina ta ne kong, ke lé o te pwo tewé mwo. Me time lé uce ténedehi a pwooti tong, ke time lé o uce ténedehi mwo ni pwooti tewé.
21 «Ke lé o bo tai pwo tewé ati ninaa mu kong, be time lé uce temehi pana e neéo bé. 22 Hemepie time é uce âbé, ke me time é uce cihe telé, ke o te tice ta pwo telé. Kehe é jenaa, ke caa te tice aceli me lé pii beme pineulé ko ni ta pwo telé.
23 +«Pana e téétiéo, ke e te tééti mwo Caa tong. 24 Mepie time é uce pwo ne hadeniilé ni penem na te tice paceli jan me e pwo, ke me o te tice ta pwo telé. Kehe é jenaa, ke lé caa alihi, ke lé téétikemu me Caa, 25 +beme e tuie ana tii ne he ni tii iitihi telé pie: Lé téétiéo he te tice watihen.» Psaume 35.19
É nebé pa apicani tewé
26 +«Hemepie e bo tuie a *Jenen Iitihi, pana e bo picani tewé ne he nii Caa, a Jenen Iitihi na e juuju, na e bo âbé mu ko Caa, ke e bo âbé patemehiéo ne tewé. 27 Ke wogewé mwo, ke geé o bo patemehiéo, be geé caa mu pelong ha atabuhi kon.»
+ 15:2 15.2 Mataio 3.10 + 15:6 15.6 Mataio 7.19, 13.42 + 15:8 15.8 Mataio 5.16 + 15:10 15.10 Ioane 14.15; 1 Ioane 2.5 + 15:12 15.12 Ioane 13.34 + 15:13 15.13 Ioane 10.11; 1 Ioane 3.16 + 15:14 15.14 Mataio 12.50 + 15:17 15.17 Ioane 13.34 + 15:19 15.19 Ioane 17.14 + 15:20 15.20 Ioane 13.16 + 15:23 15.23 Luka 10.16 + 15:25 15.25 Psaume 35.19, 69.5 + 15:26 15.26 Ioane 14.26