16
É pii tewé beme geé cumang
«É pii tewé ninaa be me wonaa, ke me time geé uce patieden ni céihi tewé. +Lé bo pawiekewé mu he ni *mwotapitihi. Ke o tuie a benaamwon na ni apulie, ke lé bo taunukewé, ke lé niimihi pie lé pipwoeabwé te Padué. +Wonaa ni bwopemilé, be time lé uce temehi Caa, ke time lé uce temehiéo. É pii tewé ni pwooti naa, beme geé bo piniimihi nina é pii tewé, hemepie e bo tuie a tan naa.»
Wâé heme é engen
«Time é uce mi pii tewé ni pwooti naa, he é mwo mu pelewé. É jenaa, ke é caa âmwo pele pana e neéo bé, ke te tice paceli e tahimwoéo mu hadeniiwé pie: “Go â wé?”
«Ke piwahin ni pwonimewé ko ni pwooti na é pii tewé. +Kehe é pii tewé a juuju pie: Wâé ne kowé hemepie é engen, be mepie time é uce engen, ke time e o uce tuie wo pana me e bo picani tewé. Kehe é engen, ke é bo neeng bé céiikewé.»
A penem de a Jenen Iitihi
«Ke hemepie e bo âbé, ke e o patemehi ne te ni apulie pwo bwohemwo, a ta, ke a mwomwon*, ke a tautinaado. Be lé pitalupe ne ha a ta, be time lé uce céihi ne kong. 10 Ke lé pitalupe ne ha a mwomwon, be é â pele Caa tong, ke time geé o bo uce aliéo mwo. 11 +Ke lé pitalupe mwo ne ha a tautinaado, be caa tauti pa daame he a ta ne pwo a bwohemwo.
12 +«Hiwon nina me é pii tewé mwo, kehe o mwo nihe pwocoon ne kowé jenaa. 13 Ke hemepie e bo tuie wo pa bépicani tewé, a *Jenen Iitihi na e *juuju, ke e o bo péékewé ne ha a juuju. Be time e o bo uce picihe mu kon, kehe e o bo pii nina e téne. Ke e o bo mi pii tewé nina o bo tuie. 14 E o bo habwii *a wâé tong, be e bo pé mu ko ni dong, ke e bo patemehi tewé. 15 Tai ni de Caa, ke te ni dong mwo. É mu ko anaa, na é pii pie: E pé mu ko ni dong§, ke e bo patemehi tewé.»
A piwahin ke o â a pipwodéén
16 +«Mwo pwo a cuwo benaamwon na o caa time geé uce aliéo. Ke bo pwo mwo a benaamwon na geé bo aliéo mwo*
17 Ke lé pipii telé ni béé acémun den pie: «Ade aceli nimen me e pii tenye? É mu ko ade na e pii pie: “Mwo pwo a cuwo benaamwon na o caa time geé uce aliéo, ke bo pwo mwo a benaamwon na geé bo aliéo mwo”, ke “É â pele Caa”? 18 Ke he a bwopiinen pie woté: “Mwo pwo a cuwo benaamwon”? Time nye uce temehi pie e cihe ko ace de.»
19 Ke e temehi wo Iésu pie nimelé me lé tahimwoeng, ke e pii telé pie: «Geé pitahimwokewé ko ana é pii pie: “Mwo pwo a cuwo benaamwon na o caa time geé bo uce aliéo, ke bo pwo mwo a benaamwon na geé bo aliéo mwo.” 20 É pii tewé a juuju pie: Geé bo é, ke geé bo mu ha a piwahin. Ke lé o bo pipwodéén ni apulie pwo bwohemwo. Geé bo mu ha a piwahin, kehe a piwahin naa, ke o bo taatééhi me a pipwodéén.
21 «Hemepie e picile ewa ê toomwo, ke e mu he ni picani, be caa a benaamwon na cunu nang hen. Ke hemepie e caa tuie a cuwo nahi ewa, ke e caa pineuhi a bwo cunu nang, é mu ko a pipwodéén ko a ewa na e âbeele. 22 Wogewé mwo jenaa, ke mwo wogewé ha a piwahin, kehe é o bo tookewé mwo, ke o bo pipwodéén mwo ni pwonimewé. Te tice paceli jan me e pé kojakewé a pipwodéén naa.»
Geé ilehi be geé o hegi
23 +«É ha a tan naa, ke caa time geé uce tahimwoéo ko a céiu naado. É pii tewé a juuju pie: Tai nina geé bo ilehi koja Caa ne he niing, ke e bo ne tewé. 24 Dieli jenaa, ke mwo te tice aceli geé ilehi ne he niing. Geé ilehi, beme geé o bo hegi, ke me hején a pipwodéén dewé.»
É o caa taamwo pele Caa
25 «É cihe tewé ko ninaa ne he ocine. E âbé a benaamwon na time é bo uce cihe ne mwo kowé he ocine, kehe é o caa cihe pwaatihi tewé ko Caa. 26 É ha a tan naa, ke geé o ilehi ne he niing.
«Ke time é uce pii tewé pie, é o bo pwoiitihi te Caa me dewé. 27 +Be eânime Caa tewé, be eânimewé tong, ke geé céihi pie é âbé mu ko Padué. 28 É wie mu ko Caa, ke é âbé ne pwo a bwohemwo. É jenaa, ke é ece a bwohemwo, ke é mwojuia ne mwo pele Caa.»
É caa piwéden koja a bwohemwo
29 Ke lé pii ten ne ni acémun den pie: «Go te alihi, é jenaa, ke go cihe pwaatihi, ke time go uce cihe he ocine! 30 É jenaa, ke geme temehi pie go temehi ati ni naado, ke time uce junaado me geme tahimwoko [be go te temehi ni âniimihinaado teme]. É mu ko anaa, ke geme céihi pie, go âbé mu ko Padué.»
31 Ke e hegi ne telé wo Iésu pie: «He é jenaa na geé bwobe céihi? 32 +Weengi a benaamwon, ke e caa tuie. Geé o bo pipiiden ne he ni piduaan, ke geé o bo neéo cehi. Kehe time uce woéo cehi, be te e pelong wo Caa. 33 +É caa pii tewé anaa, beme e kowé a péém mu kong. Geé o bo mu he ni picani ne pwo a bwohemwo. Kehe geé mwoiu, be woéo, ke é caa piwéden koja a bwohemwo!»
+ 16:2 16.2 Mataio 24.9; Luka 6.22; Ioane 9.22 + 16:3 16.3 Ioane 15.21 + 16:7 16.7 Ioane 14.16 * 16:8 16.8 Mwomwon—Justice. Omehi mwo Mwomwon ne ha a Niinaado (Vocabulaire) ha anebwén ko a tii. + 16:11 16.11 Ioane 12.31 + 16:12 16.12 1 Korénit 3.1−2 16:12 16.12 Nihe pwocoon ne kowé—ai Tice niihewé. 16:13 16.13 Jenen Iitihi—Âcehi a patén ko ni bwopiinen he pwo grek (grammaire), ke wâé heme nye tii pie a Jenen Iitihi. Kehe icehi ana wo Ioane, ke e tii ni pie, wo Jenen Iitihi, beme e habwii tenye pie a Jenen Iitihi, ke e pwohewii Padué, me Iésu, ke pwo pwonimen. § 16:15 16.15 E pé mu ko ni dong—ai Nina é pii ten. + 16:16 16.16 Ioane 14.19 * 16:16 16.16 Ni béé tii iitihi he pwo grek, ke e hen ni pwooti ce: Be é mwojuia cemwo ne pele Caa. + 16:23 16.23 Mataio 7.7 + 16:27 16.27 Ioane 14.21,23 + 16:32 16.32 Mataio 26.31,56 + 16:33 16.33 Ioane 14.27; Roma 5.1; 1 Ioane 5.4