17
A pwopwoiitihi te Iésu
Alecehe ni pwooti naa, ke e eti ni naamiin wo Iésu, ke e pii pie: «Caa, a benaamwon, ke caa tuie. Go habwii *a wâé te pa Naîm, beme e habwii a wâé tem wo pa Naîm. Go caa ne ten a pihuô ne ko ni apulie ati, beme e ne a mulie na tice anebwén kon ne te nina go nelé ten. +Be a mulie na tice anebwén kon, ke me lé temehiko, wogo Padué na go juuju, ke pana go nebé, Iésu Kériso.
+«É habwii a wâé tem ne pwo a bwohemwo, ke é panebwénihi ana go ne tong me é pwo. +Caa, é jenaa, ke go habwii a wâé tong ne pelem: a wâé na go caa ne tong, he mwo te tieden a bwohemwo.»
E pwoiitihi me de ni acémun den
«É patemehiko ne te ni apulie na go nelé tong ne pwo bwohemwo: te ni apulie tem, ke he go caa nelé tong. Lé caa te ténedehi ni pwooti tem. Ke é jenaa, ke lé caa te temehi pie, tai ni naado na go ne tong, ke e te tai âbé mu kom. Be é caa ne telé ni pwooti na go ne tong, ke lé caa hegi. Be lé caa te temehi pie é âbé mu kom, ke lé caa céihi pie wogo na go neéo bé.
«É ne kolé na é pwoiitihi. Kehe time é uce pwoiitihi ne ko a bwohemwo, kehe é ne ko nina go nelé tong, be ni apulie tem. 10 Tai nina etong, ke etem; ke nina etem, ke etong. Ke a wâé tong, ke e kolé.
11 «É jenaa, ke caa time uce woéo pwo bwohemwo, kehe woélé, ke te élé pwo bwohemwo. Ke é caa âmwo lé céiiko. Caa, go cilelé ne ha a niim na iitihi, a niim na go ne tong, beme céiu jélé pwohewiikenyu. 12 +He mwo woéo pelelé ne pwo bwohemwo, ke é cilelé ne he niim. É wéi ni apulie na go nelé tong, ke te tice paceli tieeng, te icehi pa nahi apipatieden, beme *pajuujuhi a pwooti na caa tii.»
Go wéi nina lé mu pwo bwohemwo
13 «É jenaa, ke é caa âdé céiiko, ke é pii ni pwooti naa ne pwo bwohemwo, beme e mu kolé a pipwodéén dong, a pipwodéén na hején. 14 É ne telé a pwooti tem.
«Ke e téétilé na a bwohemwo, be time uce ni apulie pwo bwohemwo, pwohewiiéo, be time é uce âbé mu pwo bwohemwo. 15 +Time é uce ileko me go péélé mu pwo a bwohemwo, kehe me go wéilé ne ko [*Caatana] pana ta nang. 16 Time uce ni apulie pwo bwohemwo, pwohewiiéo, be time é uce âbé mu pwo a bwohemwo.
17 «Pacémunilé ko a *juuju, be a pwooti tem, ke a juuju.
18 +«Pwohewii a bwo neéo bé ne pwo bwohemwo, ke é nelé ngemwo pwo bwohemwo. 19 É pineéo tem me delé, beme woélé mwo, ke me lé pinelé tem ha a juuju.»
E pi-ile me de ati lépwona lé o céihi
20 «Time é uce pwoiitihi ne kolé cehi, kehe é ne mwo ko nina lé bo céihi ne kong mu ko ni pwooti telé. 21 É ilehi me céiu jélé pwohewii a bwo céiu genyu, go Caa, be wogo kong, ke woéo kom, ke me céiu jélé ne konyu. Ke me e céihi na a bwohemwo pie, wogo na go neéo bé.
22 +«É ne telé a wâé na go ne tong, beme céiu jélé pwohewii a bwo céiu genyu: 23 woéo kolé, ke wogo kong, beme te ju céiu jélé. Ke me e temehi na a bwohemwo pie, wogo na go neéo bé, ke me eânimem delé pwohewii a bwo eânimem dong.
24 «Caa, nimung me nina go nelé tong, ke me lé mu mwo pelong ne he na é mu lang, beme lé alihi a wâé tong, a wâé na go ne tong. Be eânimem dong ânebuhe atabuhi ko a bwohemwo. 25 Caa, wogo na go mwomwon. Time e uce temehiko na a bwohemwo, kehe woéo, ke é te temehiko. Ke ni apulie tong, ke lé temehi pie wogo na go neéo bé. 26 É pwo me lé temehi a niim. Ke é bo pwo mwo me lé temehi, beme a pwonimem kong, ke me e kolé, ke me é mu kolé.»
+ 17:3 17.3 1 Ioane 5.20 + 17:4 17.4 Ioane 4.34 + 17:5 17.5 Ioane 1.1 + 17:12 17.12 Ioane 6.39, 13.18 + 17:15 17.15 Mataio 6.13; 2 Tésalonik 3.3 + 17:18 17.18 Ioane 20.21 + 17:22 17.22 Apostolo 4.32