19
Lé pwotahinaado ne ko Iésu
Ke e pahede ni coda wo *Pilate me lé pé Iésu, ke me lé ahieng ko bwaliiwota.
+Ke lé pihoonieng ne ni coda: Lé péi a kuron ko ni mii acuwo na pwo dan, ke lé neole pwo punin. Ke lé pwo me e cuwohe a epwén na te junihe megele [pwohewii a epwéne pa apulie na piubwo nang]. Ke lé âbé mwonueng, ke lé pii pie: «Bwocu, go pa daame he ni *Juif! Adéiko!» Ke lé ahi a pwahamiin.
Cemeiteeng ne ko a kuricé!
E wie mwo wo Pilate, ke e pii te ni Juif pie: «Geé téne, é pééeng wie, beme geé temehi pie te tice aceli é tooli ne kon celi ta ke me e pwocuhinaado.»
Ke e wie wo Iésu, he e pwo punin ali kuron li pwo dan, imi a epwén na megele. Ke e pii telé wo Pilate pie: «Weengi pali apulie!»
He lé alieng ne ni caa te ni *apwoâpwailo me ni awéihi *mwaiitihi, ke lé toii da pie: «Cemeiteeng! Cemeiteeng ne ko a *kuricé!»
Ke e pii telé wo Pilate pie: «Geé te pééeng me geé cemeiteeng, be é ne tong, ke te tice ace ta celi é tooli ne kon beme e pwocuhinaado.»
Ke lé hegi ne ten ne ni Juif pie: «Pwo a patén deme, ke é ne ha a patén naa, ke tii pie wâé heme e mele, be e pii pie weeng, ke pa *Naî Padué.»
E tahimwoeng mwo wo Pilate
He e téne a pwooti naa wo Pilate, ke te nihe mwotieng. +Ke e taa huâ, ke e pii te Iésu pie: «Wogo, ke he pa apulie mu wé?»
Ke time e uce hegi ne ten wo Iésu. 10 Ke e pii ten wo Pilate pie: «He woéo na muhi tem me go cihe tong? He time go uce temehi pie jan ne kong me é patupwoko, ke jan ne kong me é cemeiteko?»
11 +Ke e hegi ne ten wo Iésu pie: «Te tice aceli jan ne kom me go pwo tong, hemepie time uce ne tem mu he miiden ace pihuô ne kong. É mu ko anaa, ke te nihe ubwo a ta pwo te pana e icuéo ne tem.»
Nimen me e pawieeng mwo
12 +Ke e hane wo Pilate me e patupwoeng. Kehe lé wiikau ne ni Juif, ke lé pii pie: «Hemepie go patupwoeng, ke time uce wogo pa béé pa daame ubwo César. Be wo pana e pii pie weeng pa daame, ke pa apwobwoni César!»
13 He e caa téne ni pwooti naa, ke e pé wie Iésu wo Pilate, ke e tebwo pwo atebwo te pa atautinaado, ne he na pii kon lang pie ‘Cour pavée’; he pwo *ébéru, ke lé pii pie Gabata.
14 A tan naa, ke a tan na lé piwâam ne ko a *Pacika hen. Ke caa goahen. Ke e pii wo Pilate te ni Juif pie: «Neko pa daame hewé!»
15 Ke lé wiikau ke lé pii pie: «Me taunueng! Me taunueng! Cemeiteeng ne ko a kuricé!»
Ke e pii telé wo Pilate pie: «Me é cemeite pa daame hewé ne ko a kuricé?»
Ke lé hegi ne ni caa te ni apwoâpwailo pie: «Te tice pace céiu daame heme koja pa daame ubwo César!»
16 Ke e neeng delé beme lé cemeiteeng ne ko a kuricé. Ke lé pé Iésu ngen wo lépwo coda.
Lé cemeite Iésu ne ko a kuricé
Mataio 27.33−50; Maréko 15.22−37; Luka 23.33−46
17 E pé a kuricé ten wo Iésu, ke e wie mu ha a pwomwo ubwo, beme e â ha a céiu duaan na pii kon pie Golgota he pwo ébéru, a bwopiinen pie ‘pwo a piipuni apulie’. 18 É nelang he na lé o cemeiteeng ne ko a kuricé, me lupwo alo apulie, woilu he lupwo piduaan, ke wo Iésu ha awiemelu.
19 Ke e pwo me lé tii ne ko a ba-acuwo a céiu atii wo Pilate, pie: iésu mu nazaret, pa daame he lépwo juif, ke lé cemeite ne ko a kuricé.
20 Lé tii he pwo ébéru, *grek, ke latin, be a duaan na lé cemeite Iésu ne ko a kuricé ne hen, ke é mwonuhi a pwomwo ubwo.
Ke hiwon ni Juif na lé pine.
21 Kehe lé pii te Pilate ne ni caa te ni apwoâpwailo, pie: «Go nemwo tii pie “Pa daame he ni Juif”, kehe go tii pie “E pii pie woéo pa daame he ni Juif.”»
22 Ke e hegi ne telé wo Pilate pie: «Ana é tii, ke é caa te tii.»
Lé pipwopii ni epwénen
23 He lé caa cemeite Iésu ne ko a kuricé, ke lé pé ni epwénen ne ni coda, ke lé pipii me paa ni mwoto kon, me pipétaalé. Ke lé pé mwo a epwénen na te tice awoli kon, a mwaanu na hején, 24 +ke lé pipii telé pie: «Genye nemwo tie, kehe genye céi metii ne kon, beme genye temehi pie woo paceli e bo pé.»
Beme pacuwohi a pwooti na caa tii ne he ni tii iitihi pie:
Lé pipatihi ne kolé ni epwénung,
ke lé picéi metii ne kon.
Psaume 22.19
 
Weengaa ana lé pwo ne ni coda.
Lé alieng ne ni apulie ten
25 +Lé cuwo mwonuhi a kuricé te Iésu wo nyaa ten, ke ê ciéé nyaa ten, ke wo Maria mwode Klopas, ke wo Maria mu Magdala.
26 +Ke e ali nyaa ten wo Iésu ne cebwo pa acémun den na te nihe eânimen den*, ke e pii te nyaa ten pie: «Nyaa, neko pa naîm.»
27 Ke e pii te pali acémun den pie: «Neko nyaa tem.»
Ke tabuhi ha a tan naa, ke e pé nyaa ten wo pali acémun den ne he pomwa ten.
E mele wo Iésu
28 +Alecehe anaa, ke e temehi wo Iésu pie caa cuwo ati ni penem na e ne ten wo Caa. Ke e pii pie: «Nimung me é ûdu», beme e pajuujuhi ana caa te tii ne he ni tii iitihi.
29 +E mu lang a mwotabe na oba ko a tabe megele na maga. Ke lé pate hen a mwaanu ne ni coda, ke lé cie ne ko a dihe hysope, ke lé ne mwonuhi a pwon.
30 Ke me e ûdu a tabe maga wo Iésu, ke e pii pie: «É caa tai pacuwohi.»
Ke e miibule, ke e ne a jenen.
E woli a céiu duaan wo pa céiu coda
31 +[He paciile] a tan na lé piwâam ko a *tan iitihi telé wo lépwo Juif. Ke te time uce wâé te ni apihuô, hemepie lé mwo te mu ko a kuricé ni éé Iésu me lupwo alo béén, ha a tan iitihi. Be a tan iitihi naa, ke te nihe pwonaado ne kon. Ke lé ile Pilate me e tatubwi ni alé [beme lé epin ko mele] ke me lé pé ni éélé mulang.
32 Ke lé âbé ne ni coda beme lé tatubwi ni a pa bécéiuhen, ke lé tatubwi mwo ni a pa béalohen, lupwo apwocuhinaado na cemeitelu ne ko ni piduaa Iésu. 33 Ke me lé âbé mwonu Iésu, ke lé alihi pie e caa mele, ke time lé uce tatubwi ni an. 34 Kehe pwo pa coda na e woli a céiu duaan ko a da, ke e te wie kuti a cewéle me a tabe. 35 +Wo pana e alihi ninaa, ke e uti, ke ana e uti, ke a juuju. E te temehi pie e pii a juuju. E pajuujuhi beme geé céihi mwo wogewé. 36 +E tuie anaa, beme pajuujuhi nina tii ne he ni tii iitihi, pie: Te tice ace duun celi tatubwi.Exode 12.46
37 +Ke: Lé o bo alieng wo lépwona lé wolieng.Zakari 12.10
Neeng he iitihi
Mataio 27.57−61; Maréko 15.42−47; Luka 23.50−56
38 Pwo pa céiu apulie mu Arimaté na pii kon pie Josef. Pa céiu *acémun de Iésu, na e te pineduwoeng, be mwotieng ko ni apihuô juif. Ke e â ilehi a éé Iésu koja Pilate. Ke e te neeng wo Pilate, me e â pé a éé Iésu. 39 +Ke e âbé céin wo Nikodème, pali e caa mi too Iésu he bwén. E pébé lupwo tabe ûde na e pineibuhi, na 30 kilo, a myrrhe ke a aloès.
40 Ke lu pé a éé Iésu, ke lu tawii ko ni mwaanu, ke lu céihi a tabe ûde, be te a bwomu te ni Juif heme lé pineduwohi apulie. 41-42 Ke lu pééeng nge ha ali duaan li cemi acuwo hen, be e mwonuhi a duaan na lé taunu Iésu ne hen, ke e lang mwo a bwomu na mwo te tice apulie hen. [Lu piepin ko neduwoeng lang] be o caa tabuhi a tan iitihi [he babwén, ke iitihi me lé neduwo ni amele ha a tan iitihi].
+ 19:2 19.2 Luka 23.11 + 19:9 19.9 Mataio 27.12 + 19:11 19.11 Ioane 10.18; Apostolo 2.23; Roma 13.1 + 19:12 19.12 Luka 23.2; Apostolo 17.7 + 19:24 19.24 Psaume 22.19 + 19:25 19.25 Mataio 27.55−56 + 19:26 19.26 Ioane 13.23 * 19:26 19.26 Pa acémun den na te nihe eânimen den—Wieli wo Ioane. Omehi note ko Ioane 13.23. + 19:28 19.28 Psaume 22.16 + 19:29 19.29 Psaume 69.22 + 19:31 19.31 Deutéronome 21.22−23 19:31 19.31 Hemepie lé mwo te mu ko a kuricé ni éé…ha a tan iitihi—A naado na mwiihi âcehi a patén de lépwo Juif. Omehi Deutéronome 21.22−23. + 19:35 19.35 Ioane 21.24 + 19:36 19.36 Exode 12.46; Nombres 9.12; Psaume 34.21 + 19:37 19.37 Zakari 12.10; Pii Beetihi 1.7 + 19:39 19.39 Ioane 3.1−2 19:41-42 19.41−42 O caa tabuhi a tan iitihi—Grek: Be a tan naa, ke lé piwâam ko a tan iitihi te ni Juif.