20
E mulie cemwo wo Iésu
Mataio 28.1−7; Maréko 16.1−8; Luka 24.1−12
He pwoiitihi pwopwometan, ke e â he iitihi wo Maria mu Magdala. Ke e alihi pie caa titééhi ali péi mu ânebuhe a bwomuhe Iésu. Ke e téte hane Simon Pétéru, ke pa céiu acémun den na eânime Iésu ten. Ke e pii telu pie: «Lé caa pé Padaame mu ha ali mwa péi, ke time geme uce temehi he celi lé neeng lang!»
Lu wie wo Pétéru me pa céiu acémun den, ke lu â ha ali mwa péi. Lu tai téte, kehe e piepin wo pa céiu acémun den koja Pétéru, ke e mi tuie ngen. E â pioole da, ke e alihi ni mwaanu na lé mu pwo bwohemwo, kehe time e uce taa. Ke e tehenebé wo Simon Pétéru, ke e taa ha ali mwa péi he li lé ne Iésu lang. Ke e alihi ni mwaanu na lé mu pwo bwohemwo. Kehe a mwaanu na lé tawii a puni Iésu kon, ke time e uce mu he ni béé mwaanu. Be te capipihi, ke ne ha a céiu duaan.
E bwo uce alecehe Pétéru wo pali béén, ke e taa ha ali mwa péi, ke e alihi [pie te tie Iésu lang] ke e céihi [pie e mulie cemwo mu ha amele]. +Kehe time lu uce téele temehi pie, caa mi tii ne he ni tii iitihi pie, e o bo mulie cemwo. 10 Ke lu mwojuia ne mwo pelelu.
E pihabwiieng ne te ni apulie ten
Mataio 28.9−10; Maréko 16.9−11; Luka 24.35−49
—Maria mu Magdala
11 Mepwo é ne ko Maria, ke e teko cuwo ko é pwomwo, cebwo ali mwa péi. He e ko é, ke e pioole da, 12 ke e ali lupwo *âcélo na lu cuwohe ni epwén na pwojo, na lu ko tebwo he li e mu lang a éé Iésu. Pa céiu, ke e tebwo he na e lang a punin, ke wo pa céiu, ke e tebwo he na e mu lang ni an. 13 Ke lu pii ten pie: «Êje, he go é kona woté?»
Ke e hegi ne telu pie: «É é niimi Padaame hung, be time é uce temehi he celi lé neeng lang.»
14 +He e ko pii anaa, ke e biteeng, ke e ali Iésu he e ko cuwo, kehe time e uce temehi pie weeng. 15 Ke e pii ten wo Iésu pie: «Êje, he go é kona woté? He go hanee?»
E niimihi pie pana e cihe ten, ke pa apenem he ni ni acuwo. Ke e pii ten pie: «Hemepie wogo na go pééeng, ke go pii tong he celi go neeng lang, beme é bo â pééeng.»
16 Ke e pii ten wo Iésu pie: «Maria!»
Ke e niê ocemwo, ke e pii ten he pwo *ébéru pie: «Rabouni!», a bwopiinen pie ‘pa apipune’. 17 +Ke e pii ten wo Iésu pie: «Go nemwo ti kong, be mwo time é uce téele taa pele Caa. Kehe go â too ni bééng, ke go pii telé pie, é o caa taa pele Caa tong, pa Caa tewé mwo; céii Padué hung, Padué hewé mwo.»
18 Ke e te engen kuti wo Maria, ke e â patemehi te ni *acémun de Iésu pie: «É ali Padaame!» Ke e uti telé a bwo picihe telu.
—Ni acémun den
19 Ha a babwén naa, ke lé pimu ibu ne ni acémun den, ke lé capuhi ni pomwa, be mwotilé ko ni apihuô juif. Ke e te pihabwiieng kuti ne ha awiemelé wo Iésu, ke e pii telé pie: «Me e mu pelewé a péém!» 20 +He e caa pii telé ninaa, ke e habwii ni naatiin, ke a duaan. Ke te nihe piwâénime ni acémun den, he lé ali Padaame.
21 Ke e pii telé mwo wo Iésu pie: «Me e mu pelewé a péém! Pwohewii a bwo neéo bé te Caa, woéo mwo, ke é nekewé ngen.»
22 Alecehe ni pwooti naa, ke e cuulé, ke e pii telé pie: «Geé hegi a *Jenen Iitihi! 23 +Ni apulie na geé pineuhi ni ta pwo telé, ke o te pineuhi, kehe nina time geé uce pineuhi ni ta pwo telé, ke e o te mu kolé.»
—Toma
24 Toma, na pii kon pie ‘pa Péidu’, pa céiu béé ni 12 acémun den, ke tieeng hadeniilé he e âbé wo Iésu. 25 Ni béé acémun de Iésu, ke lé pii te Toma pie: «Geme ali Padaame!»
Kehe e pii telé pie: «Hemepie time é uce alihi ne he naatiin a ahi toki, ke me time é uce ne kon a mwodéing, ke me time é uce ne ko a duaan a ing, ke time é uce céihi!»
26 Alecehe a naadenitan na céiu, ke lé pitoolé mwo ne ha a mwa wo lépwo acémun de Iésu, ke e mu pelelé wo Toma. Ke lé tai capuhi ni pomwa ko kilé. Ke e âbé wo Iésu, ke e cuwo hadeniilé. Ke e pii pie: «Me e mu pelewé a péém!»
27 Ke e pii te Toma pie: «Nebé éni a mwodéim, ke go alihi ni ing. Ne mwobé a im, ke go ne ko a duaang. Nemwo pwo me pinekepé a pwonimem, kehe go céihi!»
28 Ke e hegi ne ten wo Toma pie: «Padaame hung ke Padué hung!»
29 +Ke e pii ten wo Iésu pie: «Go céihi be go aliéo. *Adéi lépwona time lé uce alihi, kehe lé céihi!»
É ko ade na tii a tii ce?
30 Hiwon ni béé *inenaado na pwojunuun na e pwo wo Iésu, ne he pwahamii ni acémun den, kehe time uce tii ati ne ha a tii ce. 31 +Kehe nina tii ne éni, ke e ne beme geé céihi pie wo Iésu, ke pa *Mesia, pa *Naî Padué. Ke mepie geé céihi, ke etewé a mulie ne he niin.
+ 20:9 20.9 Apostolo 2.24−32; 1 Korénit 15.4 + 20:14 20.14 Luka 24.16; Ioane 21.4 + 20:17 20.17 Roma 8.29; Ébéru 2.11−12 + 20:20 20.20 Ioane 16.22; 1 Ioane 1.1 + 20:23 20.23 Mataio 16.19 + 20:29 20.29 1 Pétéru 1.8 + 20:31 20.31 Ioane 3.15; Roma 1.17; 1 Ioane 5.13