21
É ticepwon ne Galilé
Alecehe anaa, ke e pihabwiieng wo Iésu ne te ni acémun den, ne ko jije a *jié Galilé*. Woni a bwo pihabwiieng ne telé:
Simon Pétéru, Toma na pii kon pie ‘pa Péidu’, Natanaël na e âbé mu Kana ne Galilé, lupwo naî Zébédé, me lupwo alo *acémun de Iésu, ke lé pitoolé nelang.
+Ke e pii telé wo Simon Pétéru pie: «É mwo â pwotau.»
Ke lé hegi ne ten pie: «Geme âdé céim.»
Ke lé wie, ke lé taa pwo ong. Ke é ha a bwén naa, ke te tice âpéhelé.
He mwo ju acaama, ke e mu ticepwon wo Iésu. Kehe time lé uce temehi ne ni acémun den pie weeng. Ke e pii telé pie: «Lépwoje, te tice ikua tewé?»
Ke lé hegi ne ten pie: «Ûhu.»
Lé temehi Iésu
Ke e pii telé pie: «Geé tahi a pua nge pwo jui ne ko a ong, ke geé bo tooli.»
Ke lé tahi a pua, ke te nihe pwocoon me lé céida mwobé, be te junihe hiwon ni ikua. +Ke e pii te Pétéru wo pa acémun na eânime Iésu ten, pie: «Wo Padaame!»
Ke me e te téne anaa wo Pétéru, ke e epin ko apilihi kon ni epwénen, ke e téele ole he tabe. Ke lé âbé pwo ong ni béé acémun den, he lé ko céi a pua, be te nihe oba ko ikua. Be time uce élé ité kojan ticepwon. He lé caa ole mu pwo ong, ke lé alihi ni daapi na éle, na e pwon ni ikua, ke pwo ni pwoloa cebwon.
10 Ke e pii telé wo Iésu pie: «Geé pébé ce béé ikua mu ko ni âpéhewé.»
11 +Ke e taa pwo ong wo Simon Pétéru, ke e céi ali pua, ke te ju oba ko ni pilehe ikua na 153. Kehe time uce tie a pua.
12 Ke e pii telé wo Iésu pie: «Geé âbé pé celi me geé wii!»
Ke te tice pace acémun den celi e tahimwoeng pie: «Wogo, ke he woo?» Be lé te tai temehi pie wo Padaame.
13 Ke e âbé mwonulé wo Iésu, ke e pé a pwoloa ke e patihi ne kolé, ke e pé mwo a ikua, ke e ne telé.
14 +Caa a béciéhe ni bwo pihabwiieng ne te ni acémun den, tabuhi he e mulie cemwo mu ha amele.
Lu picihe wo Iésu me Pétéru
15 Alecehe a bwo wiinaado telé, ke e tahimwo Simon Pétéru wo Iésu pie: «Simon, pa naî Jonas§, te eânimem dong koja lépwoje?»
Ke e hegi ne ten pie: «Éa, go Padaame, go te temehi pie eânimung dem.»
Ke e pii ten wo Iésu pie: «Go ne ce wiinaado te ni nahi muto tong.»
16 +Ke e pii ten mwo a béokelohen pie: «Simon, pa naî Jonas, te eânimem dong?»
Ke e hegi wo Pétéru pie: «Éa, go Padaame, go te temehi pie eânimung dem.»
Ke e pii ten wo Iésu pie: «Go wéihi ehi ni muto tong.»
17 Ke e pii ten mwo a béociéhen pie: «Simon, pa naî Jonas, te eânimem dong?»
Ke ju piwahin a pwonime Pétéru ko ana e caa ocié ko pii ten pie: «Te eânimem kong?» Ke e hegi ne ten pie: «Padaame, go te temehi ati ni naado, ke go te temehi pie eânimung dem!»
Ke e pii ten wo Iésu pie: «Go ne ce wiinaado te ni muto tong. 18 É pii tem a juuju pie: He mwo ewa go, ke go te pine cehi a taihenam, ke go â he na nimem me go â lang. Ke hemepie bo caa ukéiu go, ke go bo eti ni im, beme e cie a taihenam wo pace céiu apulie. Ke e o bo pééko nge he na time uce nimem me go â lang.»
19 +E pii anaa, beme e patemehi te Pétéru ace bwo mele ten*, beme e habwii *a wâé te Padué.
Ke e pii ten pie: «Go âbé céing!»
Wo pana eânime Iésu ten
20 +Ke e niê ocemwo wo Pétéru, ke e ali pa céiu acémun den he e âbé céilé, pali te nihe eânime Iésu ten, pali e pioole nge céii Iésu he li lé wiinaado, ke e pii ten pie: «Padaame, he woo paceli e bo icuko?»
21 He e alieng, ke e pii te Iésu wo Pétéru pie: «Padaame, wo paje, ke ade aceli e bo tuie ne kon?»
22 Ke e pii ten wo Iésu pie: «Hemepie nimung me e mulie dieli hemepie é bo âmwobé, ke te tice aceli me go pii ne kon. Kehe wogo, ke go âbé céing!»
23 É mulang, ke a bwopiinen naa, ke lé caa pii ne ni acéihi pie, pa acémun naa, ke time e o uce mele. Kehe time e uce pii wo Iésu te Pétéru, pie: «Time e o uce mele.» Kehe e pii pie: «Hemepie nimung me e mulie dieli hemepie é bo âmwobé, ke te tice aceli me go pii ne kon.»
24 +Te wo pa acémun naa, na e uti ni pwooti ce, ke e tii mwo. Ke geme temehi pie nina e uti, ke ni juuju.
25 +Nihe hiwon ni béé naado na é pwo wo Iésu. Kehe mepie lé tii ati nina e pwo, ke é niimihi pie time uce jan ne ko a bwohemwo ati me e mu hen ni tii na lé tii ne kon!
* 21:1 21.1 Galilé—Grek: Tibériade. Omehi a jié Galilé ne ha a Niinaado (Vocabulaire) ha anebwén ko a tii. 21:2 21.2 Natanaël—A niin pie Bartélemi ne he ni tii te Mataio, Maréko me Luka. + 21:3 21.3−6 Luka 5.4−7 + 21:7 21.7 Mataio 14.29; Ioane 13.23 21:8 21.8 Time uce élé ité… Patemehi he pwo grek pie: É nge he na 100 mètre. + 21:11 21.11 Luka 5.6 + 21:14 21.14 Ioane 20.19,26 § 21:15 21.15 Jonas—ai Ioane. + 21:16 21.16 Apostolo 20.28 + 21:19 21.19 Mataio 16.24−25; 2 Pétéru 1.14 * 21:19 21.19 Ace bwo mele ten—A bwo mele te Pétéru. A bwopiinen pie, lé o taunu Pétéru wo lépwona lé cubwonieng. + 21:20 21.20 Ioane 13.23−25 + 21:24 21.24 Ioane 19.35 + 21:25 21.25 Ioane 20.30