3
Yooz yujcquiziqui judío z̈oñinacaqui yekja wajtchiz z̈oñinacz̈quiztan tsjan walasaz̈ niiqui, ¿c̈hjuljapat waljo? Niz̈aza janchiquiz chimputaqui, ¿c̈hjuljapat waljo? Judío wajtchiz z̈oñinacaz̈ cjican, zuma walc̈ha. Tuz̈uc̈ha primer razunaqui. Judío z̈oñinacz̈quiz Yoozqui niiz̈ cjijrta taku cumpjiichic̈ha. Nii Yooziz̈ tjaata lii jaru yekjap judío z̈oñinacaqui ana lijituma kamchic̈ha. Jalla nuz̈ ana lijituma kamchiz̈ cjen, ninacaz̈ compromitta taku ana cumplissic̈ha. Jalla nuz̈ cjenami Yoozqui niiz̈ persun compromitta taku cumplic̈ha. Nuz̈upanc̈ha. Yoozqui taku chiiz̈cu panz̈ cumplic̈ha, tjapa z̈oñinacaz̈ chiita taku ana cumplichiz̈ cjenami. Cjijrta Yooz takuqui tuz̈ cjic̈ha:
“Yooz, amiz̈ chiitaqui lijitumac̈ha. Jalla nii ziztaj cjila. Z̈oñinacaz̈ am quintra uj tjojtunchiz̈ cjenami amqui lijitumapankaz tjeez̈taj cjila”.
Z̈oñinacaz̈ toscara chiitaqui juc'ant tjeez̈a, Yoozza lijitumaqui, nii. Jaziqui, ¿kjaz̈ cjeequi? Yoozqui nii toscara chiiñi z̈oñinaca ana casticz waquizic̈ha. ¿Nuz̈ chiyasajo? Anapanc̈ha. Yoozqui lijitumapanc̈ha. Niz̈aza Yoozqui uj paañi z̈oñinaca ana casticaquiz̈ niiqui, inakaz jusjasac̈ha.
Yekjapanacaqui tuz̈ cjiñic̈ha: “Wejt toscara chiitaqui, Yooz lijitumaz̈, nii tjeeznaquiz̈ niiqui, ¿kjaz̈tiquiztan wejrqui casticta cjesajo? Weriz̈ toscar chiitiquiztan Yoozqui juc'anti rispitta cjesac̈ha”. ¿Jalla nuz̈ pinsichinc̈hucjo? Jalla nii razunaqui ancha zumzuc̈ha. Niz̈aza yekjapanacaqui cjiñic̈ha: “Anazuma paatiquiztan zuma paaznaca tsjan kjana tjeez̈ta cjesac̈ha. Nekztan nii anazumanaca paaz waquizic̈ha”. Niz̈aza cjiñic̈ha: “Pablo zakaz nuz̈ tjaajñic̈ha”. Jalla nuz̈ cjican, yekjap z̈oñinacaqui wejtnac quintra chiic̈ha, wejrnacaz̈ ana rispitta cjeyajo. Jalla niz̈ta chiiñi z̈oñinacaqui casticta cjis waquizic̈ha.
TJAPA Z̈OÑINACAQUI UJ PAAC̈HA
Nekztan, ¿kjaz̈ cjii? ¿Uc̈hum judío z̈oñinacaqui parti z̈oñinacz̈quiztan tsjan wali z̈oñinacajo? Anapanz̈ cjesac̈ha. Wejrqui kjanapacha tjeezinc̈ha, judío wajtchiz z̈oñinacami niz̈aza yekja wajtchiz z̈oñinacami tjappacha ujz̈ mantuquiz z̈ejlc̈ha, nii. Tjapa z̈oñinacami uj paazquin kuz tjaac̈ha. 10 Jalla niz̈tapacha cjijrta Yooz takuqui cjic̈ha:
“Anaz̈ jec lijitum kamañchiz z̈oñimi z̈ejlc̈ha, ana zintallami. 11 Anaz̈ jec Yooz kamaña intintiñimi z̈ejlc̈ha, anaz̈ jecmi Yoozta kamzquin kuz tjaac̈ha. 12 Tjapa z̈oñinacaqui Yoozquiztan tsjii kjutñi zarakc̈ha, niz̈aza ana zum kuzziz cjissa. Anaz̈ jakziltami zuma paañic z̈ejlc̈ha, ana zinta. 13 Ninacz̈ joranacquiztan anazuma chiitanaca ulanc̈ha, ticzinacz̈ sipultura cjetz̈taz̈okaz. Chiican, z̈oñinaca incallc̈ha. Zkorz̈ atquiz z̈ejlñi venenoz̈takazza ninacaz̈ atquiztan chiitaqui. 14 Ninacaz̈ chiitaqui z̈oñz̈ quintrapanc̈ha, niz̈aza z̈oñz̈tan chjaawjkatc̈ha. 15 Ninacz̈ kjojchaqui apura zajtc̈ha, z̈oñi conzjapa. 16 Ninacaqui z̈oñi akz pecc̈ha, niz̈aza z̈oñz̈quiz llaquit kuzziz cjiskatc̈ha. 17 Niz̈aza llan kuzziz kamaña anapan zizza. 18 Niz̈aza werar Yooz rispits puntuquiztan anaz̈ pinsic̈ha”.
19 Jakziltat tuquita Moisés lii mantuquiz z̈ejlc̈haja, jalla niiqui nii lii jaru kamstanc̈ha. Pero tjapa nii liichiz z̈oñinacaqui ana nii lii jaru kamc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan ch'uju cjissic̈ha. Ana chiyasac̈ha, “Wejrqui ana ujchiztc̈ha” cjicanaqui. Tjapa z̈oñinacaqui, jaknuz̈t kamc̈haja, jalla nii cuenta Yoozquin tjaastanc̈ha. Tjapa z̈oñinacaqui Yooziz̈ casticta cjis waquizic̈ha. 20 Anaz̈ jakziltami Moisés lii jaru zumpacha lijituma kamc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan Yooz yujcquiziqui anaz̈ jakziltami ana ujchizza. Moisés lii zizcumi uj paaspanc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan nii lii jaru ana kamtiquiztan tjapa z̈oñinacaqui zizza, panz̈ ujchizza, nii.
¿Z̈OÑINACAQUI, JAKNUZ̈T ANA UJCHIZ CJESAJO?
21 Moisés liiquiztan Yoozqui yekjat lii jaru z̈oñinacz̈quiz ana ujchiz niz̈aza zuma cjiskatc̈ha. Pero nii puntu Moisés liimi niz̈aza profetanacaz̈ cjijrta takumi zakaz chiic̈ha. 22 ¿Jaknuz̈t z̈oñinacaqui ana ujchiz cjesajo? Jalla tuz̈uc̈ha. Jakziltat Jesucristuz̈quiz kuz tjaac̈haja, jalla niiqui Yooz yujcquiziqui ana ujchiz niz̈aza zuma cjequic̈ha. Yoozqui z̈oñinaca ana illillza. 23 Tjapa z̈oñinacaqui tsjii pariju ujchizza. Jalla niz̈ta ujchiz cjenaqui Yoozqui ana jecz̈quizimi honorchiz cjiskatasac̈ha. 24 Pero Jesucristuqui ujchiz z̈oñinacz̈ta persun wirz̈tan pacchic̈ha, ninaca ana casticta cjeyajo, niz̈aza Yooz yujcquiz zuma cjeyajo. Yoozqui Jesucristo cuchanz̈quichiz̈ cjen z̈oñinacz̈quiz pajk favora paachic̈ha. Jalla nuz̈ cjen Yoozqui inat z̈oñinaca liwriyasac̈ha, ninaca ana c̈hjulu paaz̈cu. 25 Yooz Ejpqui Jesucristo cuchanz̈quichic̈ha ujchiz z̈oñinacz̈ laycu ticzjapa. Niiz̈ ticziz̈ cjen jakziltat Jesucristuz̈quin kuz tjaac̈haja, jalla niiqui persun ujquiztan ana castictaz̈ cjequic̈ha. Tuquitan ima Jesucristuz̈ ticznan Yoozqui niiz̈quin kuzziz z̈oñinacz̈tajapa pasinsis kuzziztac̈ha; ninaca ana casticchic̈ha. Pero Yoozqui uj paañinaca casticstanc̈ha. Jalla nuz̈ cjenami Jesucristuz̈ cjen Yoozqui ujchiz z̈oñinaca pertunasac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan Jesucristo cuchanz̈quichiz̈ cjen Yoozqui, persun kuz zuma lijitumaz̈, jalla nii tjeezic̈ha. 26 Uj paañi z̈oñinaca ana castictaz̈ cjenami, Yoozqui lijitumac̈ha. Uj paañi z̈oñinacaqui Jesucristuz̈ ticziz̈ cjen ana castictac̈ha. Jakziltat Jesucristuz̈quin kuz tjaac̈haja, jalla niiqui Yooz yujcquiziqui zuma cjissa, ana ujchiz, Jesucristuz̈ cjen.
27 Jaziqui z̈oñinacaqui anapanz̈ mitarazi kuzziz cjis waquizic̈ha, “Yooz yujcquin walikaztc̈ha wejrqui” cjicanaqui. ¿Kjaz̈tiquiztan mit kuzziz ana nuz̈ chiyas? Anaz̈ jecmi Moisés lii jaru zuma kamchucaqui. Jalla niz̈tiquiztan ana lii jaru kamchiz̈ cjen tjapa z̈oñinacaqui Yooz yujcquiz ujchizza. Jesucristuz̈quin kuz tjaachiquiztan, jalla nuz̈quizkaz Yooz yujcquiz zuma cjesac̈ha, ana ujchiz. Jalla niz̈tiquiztan z̈oñinaca ana mitaraz kuzziz cjis waquizic̈ha. 28 Wejrqui kjanapacha tjaajinchinc̈ha, Jesucristuz̈quin kuz tjaachiz̈ cjen Yooz yujcquiz ana ujchiz niz̈aza zuma cjesac̈ha, jalla nii. Moisés lii jaru kamchiz̈ cjen Yooz yujcquiz anapanc̈ha zuma kuzziz cjichuca.
29 ¿Yoozqui judío z̈oñinacz̈ Yooz alaja cjesajo? Anapanc̈ha. Yoozqui parti z̈oñinacz̈ Yoozzakazza. 30 Zinta Yoozqui z̈ejlc̈ha. Jalla niiz̈ yujcquiziqui chimputa judío z̈oñinacami ana chimputa yekja wajtchiz z̈oñinacami Jesucristuz̈quin kuz tjaachiz̈ cjenkaz zuma cjesac̈ha, ana ujchiz. 31 Jalla niz̈tiquiztan nuz̈ tjaajincan wejrqui, “Moisés liiqui anaz̈ walc̈ha”, ¿nuz̈ cjican tjaajnojo? Anazal niz̈ta tjaajnuc̈ha. Liiqui panz̈ walc̈ha, cjiwc̈ha.