18
BABILONIA CJITA WATJA EZZIC̈HA
Jalla nekztanaqui wejrqui tsjii anjila arajpachquiztan chjijwz̈quiñi cherchinc̈ha. Nii anjilaqui walja mantiz poderchiztac̈ha; niz̈aza walja kjanatc̈ha. Nuz̈ kjanan tii yokaqui majiñaz̈takaz cjissic̈ha. Nekztanaqui nii anjilaqui altu jorz̈tan kjawchic̈ha, tuz̈ cjican:
—Babilonia pajk watja ezzic̈ha, ezzic̈ha. Nii wajtquiz zajranacaqui watja chassic̈ha, tjapaman anawal ispiritunacz̈tan, niz̈aza tjapaman chjaawjkatta wez̈lanacz̈tan. Nii Babilonia watjaqui tjapa nacionanaca Yoozquiztan zarakskatchic̈ha, licchinacaz̈takaz. Niz̈aza nii watjaz̈ cjen tjapa tii yokquiz mantiñi jilirinacaqui ana zuma kamañchiz cjissic̈ha. Niz̈aza nii wajtchiz z̈oñinacz̈quiz tjapaman cusasanaca tuytiquiztan, tuyñi z̈oñinacaqui ricachu cjissic̈ha.
Jalla nekztanaqui wilta tsjii jora nonzinc̈ha, arajpachquiztan chiiz̈quiñi. Nii joraqui tuz̈ cjichic̈ha:
—Wejt parti z̈oñinaca, nii wajtquiztan ulna, ana nii wajtchiz z̈oñinacaz̈tapacha uj paazjapa, niz̈aza nii wajtchiz z̈oñinacz̈tanpacha ana casticta cjisjapa. Nii wajtchiz z̈oñinacz̈ ujnacaqui juc'anti muntunacz̈takaz yapchic̈ha arajpacha irantizcamaz̈takaz. Juc'anti ujnaca paachic̈ha. Jaziqui Yoozqui ninacaz̈ paata ujnaca naychic̈ha. Jaknuz̈t nii wajtchiz z̈oñinacaqui yekja z̈oñinacz̈quiz anawali paatc̈haja, jalla nii anawal paatiquiztan jama castictaj cjila. Ninacaz̈ ujnaca paatiquiztan pizc wilta juc'anti castictaj cjila. Jaknuz̈t yekja z̈oñinaca anawali cjiskatc̈haja, jalla niz̈ta irata pizc wilta juc'anti ana wali cjiskattaj cjila. Jaknuz̈t nii wajtchiz z̈oñinacaqui ancha persun honora waytitc̈haja, niz̈aza jaknuz̈t ninacaqui persun kuzcama kamtc̈haja, jalla nuz̈ anawali kamtiquiztan jama sufriskattaj cjila. Ninacz̈ kuzquiz tuz̈ cjiñitac̈ha: “Wejrnacqui juc'ant zumtc̈ha. Anawalinaca wejtquiz anapan cjisnasac̈ha. Anal wira tsjaa z̈ewaz̈takaz kaaznasac̈ha”. Jalla niz̈tiquiztan nii wajtchiz z̈oñinacz̈quiziqui casticu tiripintit tjonaquic̈ha. Ninacz̈quiz ancha anawalinaca tjonaquic̈ha. Jaziqui z̈oñinaca ticznaquic̈ha; niz̈aza llacjizaquic̈ha; niz̈aza c̈hjerz̈ kjara paznaquic̈ha; niz̈aza ujquin ujz̈taz̈ cjequic̈ha. Muzpa azziz Yooz Jiliriqui nii z̈oñinaca pjalz̈cu casticaquic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan niz̈ta anawalinaca tjonaquic̈ha.
Jalla nii cherz̈cu jakzilta mantiñinacat nii wajtchiz z̈oñinacz̈tan ana zuma kamañchizlaja, niz̈aza persun kuzcama kamchizlaja, jalla ninacaqui nii wajtchiz z̈oñinacz̈ castictu cherz̈cu, kaaquic̈ha, niz̈aza llacjizaquic̈ha. Nii watja ujznan, nii mantiñi jilirinacaqui uj z̈ketñi cheraquic̈ha. Nekztan kaaquic̈ha. 10 Jalla nuz̈ cherz̈cu, nii watja nuz̈ castictaz̈ cjen, az̈kquin tsijtchi z̈elaquic̈ha; ana macjatz̈caquic̈ha. Castictaz̈ cjen tsucaquic̈ha, tuz̈ cjican: —¡Ay! ¡Ay! Babilonia pajk watja. Muzpa azziz cjenaqui, anawali cjissila. Tsjii ratukaz casticta cjissila.
11 Nii watja castictaz̈ cjen, tii muntuquiz z̈ejlñi tuyñinacazakaz kaaquic̈ha, niz̈aza llacjizaquic̈ha. Ninacz̈ cusasanaca kjayñimi ana iya z̈elaquic̈ha. 12 Ninacz̈ cusasanacaqui tiz̈tanacac̈ha: kori, paaz, llijñi maznaca, c'achjanaca, zuma pañu, murat pañu, ser pañu, ljoc pañu, tjapaman zuma ulurchiz tablanaca, zuma marfila cjita maznaca, jila walurchiz maderanaca, korinaca, jirunaca, zuma marmol cjita llijñi maznaca, 13 canelanaca, zuma ulurchiznaca, insinsunaca, zuma ulurchiz mirra cjitanaca, zuma ulurchiz asitinaca, vinunaca, asitinaca, chiw llamp'u jac'unaca, trigonaca, kuzñi animalanaca, uuzanaca, cawallunaca, autunaca, tuyzjapa piyunanaca. Jalla tjapa niz̈tanaca tuytatac̈ha. 14 Nii tuyñinacaqui nii wajt puntuquiztanz̈ cjequic̈ha:
—Nii wajtquiziqui anaz̈ iya tjapaman zumanaca z̈elaquic̈ha, nii ancha juztaz̈ta zumanacaqui. K'ala pertissic̈ha, wiñayjapa. Walurchiz cusasanacaqui pertissic̈ha, niz̈aza wajtquiz honora tjaañi cusasanacaqui pertissic̈ha wiñayjapa. —Nuz̈ chiyaquic̈ha.
15 Nii cusasanaca tuyñinacaqui ricachu cjissic̈ha nii wajtchiz z̈oñinacaz̈ kjaychiz̈ cjen. Jaziqui tuyñinacaqui nii watja casticu cherz̈cu, eksñi kuztan az̈kquin tsijtchi z̈elaquic̈ha. Niz̈aza altu jorz̈tan kjawcan, kaaquic̈ha, niz̈aza llacjizaquic̈ha. 16 Niz̈aza ninacaqui tuz̈ cjequic̈ha: —¡Ay! ¡Ay! Anawali cjissila tii pajk watjaqui. Tsjaa ricach maatakaz̈takaz z̈elatc̈ha, iñarato zquitchiz cujtchin, zuma pañ zquitchiz, murat pañ zquitchiz, ljoc pañ zquitchiz. Zuma iñarato z̈elatc̈ha, korz̈tan, zuma walurchiz maznacz̈tan, zuma c'achjanacz̈tan. 17 Tsjii ratukaz tjapa nii wajtquiz walja walurchiz cusasanaca pertissic̈ha. —Jalla nuz̈ cjequic̈ha.
Jalla nii watja casticu cherz̈cu, warcu joojooñinacami, warcuquiz ojklayñinacami, warcuquiz langzñinacami, tjapa kot warcuz̈tan langzñinacami az̈kquin tsijtchi z̈elaquic̈ha. 18 Jalla nii wajtquiztan uj z̈ketñi cherz̈cu, kjawaquic̈ha, tuz̈ cjican:
—¿Jakzilta watjat tiz̈ta chawc watjaz̈tapacha z̈ejljo?
19 Jalla nekztanaqui ninacaqui persun achanacquiz pjilz̈tan tjatznaquic̈ha, ancha kaacan, niz̈aza ancha llacjizcan. Niz̈aza tuz̈ cjequic̈ha:
—¡Ay! ¡Ay! Ana wali cjissila nii chawc watjaqui. Nii wajtquin cusasanaca chjitchiz̈ cjen, tjapa warcuz̈tan langzñi z̈oñinacaqui cusa ricachu cjissic̈ha. Niz̈aza tsjii ratulla akz̈tala.
20 Arajpachquin z̈ejlñinacazti, nii watja akz̈taz̈ cjen, cuntintuz̈ cjee. Yoozquin criichi z̈oñinaca, cuntintuz̈ cjee. Nii wajtchiz z̈oñinacaqui anc̈hucaquiz anawali paachic̈ha. Yooz parti z̈oñinaca, niz̈aza Yooz uchta apostolonaca, niz̈aza Yooz puntu parliñinaca, tjapa anc̈hucaltajapa Yoozqui nii watja casticaquic̈ha. Jaziqui anc̈hucaltajapa Yoozqui nii watja casticaquic̈ha.
21 Jalla nekztanaqui tsjii walja azziz anjilaqui tsjii pajk maz tjaajz̈takaz waytiz̈cu kotquiz tjojtchic̈ha, tuz̈ cjican:
—Tii maz tjaaj tjojttaz̈okaz Babilonia chawc watja tjojttaz̈ cjequic̈ha. Anaz̈ wira iya cherta cjequic̈ha. 22 Tii wajtz̈ calliran anaz̈ wira iya itsñi jora nonz̈taz̈ cjequic̈ha, arpi guitar jorami, itsñi jorami, pincall jorami, trompet pekz jorami. Niz̈aza tii wajtquiz anaz̈ wira iya oficiuchiz langzñinacami z̈elaquic̈ha. Niz̈aza tii wajtquiz anaz̈ wira iya z̈oñinaca tjaajz̈tan jawunñi jora nonz̈taz̈ cjequic̈ha. 23 Niz̈aza tii wajtquiz micha pekz̈ta anaz̈ iya cheraquic̈ha. Niz̈aza anaz̈ iya zalzñi pjijzta ch'ajwiñi nonznaquic̈ha. Tuqui tii wajtquiz tuyñinacaqui z̈oñinacz̈ yujcquiz pajk z̈oñitac̈ha. Maña paacan, tii wajtchiz z̈oñinacaqui tjapa nacionanacchiz z̈oñinacz̈quiz incallchic̈ha.
24 Niz̈aza tii wajtchiz z̈oñinacaqui Yooz parti z̈oñinaca, niz̈aza Yooz puntu parliñinaca conchic̈ha. Tjapaman z̈oñinaca contac̈ha.