19
ARAJPACHQUIN YOOZQUI HONORCHIZZA
Jalla nekztanaqui arajpachquin wacchi z̈oñinacz̈ jora nonzinc̈ha, tuz̈ cjican:
“¡Aleluya! Uc̈hum Yoozza liwriiñiqui, walja azzizza, walja honorchizza. Uc̈hum Yoozza lijituma pjalzñiqui. Jalla nuz̈ Babilonia wajtchiz z̈oñinaca lijituma casticchic̈ha. Nii z̈oñinacaqui tjapa wajtchiz z̈oñinacz̈quiz ana wali kamañchiz cjiskatchic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan casticta cjissic̈ha. Niz̈aza Yoozquin sirwiñi z̈oñinaca conchiz̈ cjen, Yoozqui nii z̈oñinaca casticchic̈ha”.
Wilta nii arajpachquin z̈ejlñinacaqui altu jorz̈tan chiichic̈ha, tuz̈ cjican:
—¡Aleluya! Nii wajtquiztan uj z̈keti wiñaya z̈ketaquic̈ha.
Nekztanaqui arajpachquin paa tunc puzin jilirinacz̈tan pajkpic z̈ejtñinacz̈tan yokquiz quillz̈cu, puct'ichic̈ha. Niz̈aza Yoozquiz rispitchic̈ha. Yoozqui niiz̈ mantiz puestuquiztac̈ha. Rispitcan tuz̈ cjichic̈ha:
—¡Nuz̈oj cjila! ¡Aleluya! ¡Amén!
Nekztanaqui mantiz puestuquiztan tsjii jora nonzinc̈ha tuz̈ chiiz̈quiñi:
“Tjapa Yoozquin sirwiñinaca, Yoozquiz honora waytila. Koltami pakjimi tjapa Yoozquin rispitñinacami, Yoozquiz honora waytila”.
Nekztan wejrqui wacchi z̈oñinacz̈ jora nonzinc̈ha. Wacchi kjaz pujquiz kjawñiz̈takaztac̈ha. Nii joranacaqui tuz̈ cjichic̈ha:
“¡Aleluya! Uc̈hum tjapa azziz Yooz Jiliriqui tjapa mantiz kallantichic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan anchaz̈ chipz̈la uc̈humqui, cuntintuz̈ cjila. Yoozquin honoraz̈ tjaala. Uuzaz̈takaz Jesucristuz̈tan niiz̈ parti z̈oñinacz̈tan juntu kamz ora irantiz̈quichic̈ha, tsjii zalz pjijsta oraz̈takaz. Jesucristuz̈ parti z̈oñinacaqui listu tjaczic̈ha, zalziñ turaz̈takaz. Finu zquitinacz̈tan cujtzic̈ha; ancha limpu, niz̈aza llijñitac̈ha”.
Nii finu zquitinacz̈tan cujtchi tuz̈ cjic̈ha, Yoozquin criichinacaz̈ zuma kamañanacchiz, jalla nii. Jalla nuz̈ zquitinacz̈tan cujtzkatchic̈ha Jesucristuz̈ parti z̈oñinacz̈quiz.
Jalla nekztanaqui tsjii anjilaqui wejtquiz paljaychic̈ha tuz̈ cjican:
—Jalla tuz̈ cjijra: “Uuzaz̈takaz Jesucristuz̈ zalz pjijztiquiz invittanaca cuntintoj cjila”.
Niz̈aza wejtquiz cjichic̈ha:
—Jalla tii weriz̈ chiita takunacaqui Yooz zuma werar razunanacac̈ha.
10 Jalla niz̈tiquiztan wejrqui nii anjilz̈ kjojchquiz quillz̈cu puct'ichinc̈ha, nii rispitzjapa. Niizti wejtquiz chiiz̈inchic̈ha, tuz̈ cjican:
—Ana niz̈ta paa. Wejrqui Yooz sirwiñtc̈ha, amtan chica, niz̈aza am jilanacz̈tan chica. Tjapa anc̈hucc̈ha Jesucristuz̈ puntuquiztan parliñinacaqui. Yoozquin alaja rispita amqui.
Jakziltat Jesucristuz̈ puntuquiztan mazinc̈haja, jalla niic̈ha werar Yooz taku parliñiqui.
CHIW CAWALLQUIZ YAWCHI Z̈OÑI
11 Jalla nekztanaqui arajpacha cjetzi cherchinc̈ha. Jalla nicju tsjii chiw cawallu jecz̈quichic̈ha. Calwallquiz tsjii zuma z̈oñi yawchi cherchinc̈ha. Nii z̈oñiqui Zuma Lijituma cjitac̈ha, niz̈aza Werar Razunchiz cjitac̈ha. Jalla nii z̈oñic̈ha zuma lijituma pjalzñiqui, niz̈aza ultim werar razunquiztanc̈ha quira zaltiñiqui. 12 Nii z̈oñz̈ c̈hjujcquinacaqui ujz̈takaz c'ajatc̈ha. Niiz̈ achquiz wacchi mantiñi z̈oñinacz̈ pillunacchiztac̈ha. Niz̈aza niiz̈quiz tsjii tjuu cjijrtatac̈ha. Nii tjuuqui niikaz zuma intintic̈ha. 13 Nii z̈oñiqui ljocz̈tan tinta tol zquitchiztac̈ha. Niiz̈ tjuuqui Yooz Taku cjitac̈ha. 14 Niiz̈quiz apzcatc̈ha arajpach zultatunaca; chiw finu zquitchiznacatac̈ha, niz̈aza limputac̈ha. Nii zultatunacatac̈ha chiw cawallunacquiz yawchi. 15 Nii zuma z̈oñz̈ atquiztan tsjii pajk ar cuchillu ulanchic̈ha, nacionanacchiz z̈oñinaca casticzjapa. Tjapa nacionanacchiz z̈oñinacz̈quiz mantaquic̈ha, tjapa anawali paatiquiztan jama casticcan. Jaknuz̈t tsjii uwas cujichñi z̈oñiqui uwas kjaz zpjijtzjapa tjecanc̈haja, jalla niz̈ta irata nii zuma z̈oñiqui Yooztajapa quintra z̈oñinaca tjecnaquic̈ha. Tjapa azziz Yoozza anawali z̈oñinacz̈ quintra z̈awjchipan. Anziqui ninaca casticta cjissa. 16 Nii tjecanñi z̈oñz̈ tol zquitquizimi niiz̈ lizquizimi tii tjuu cjijrtatac̈ha: “Tjapa mantiñi reynacz̈quiztan tsjan reyc̈ha. Niz̈aza tjapa jilirinacz̈quiztan tsjan jiliric̈ha”.
17 Jalla nekztanaqui cherchinc̈ha, tsjii anjila tjuñquiz tsijtchi. Alto jorz̈tan arajpachquin laylayñi wez̈lanaca kjawzic̈ha, tuz̈ cjican:
—Tekchuc picha. Niz̈aza tekz ajcsca, Yooz tjaata c̈hjeri lujlzjapa. 18 Tekz ajcsca, mantiñi reynacz̈ janchi lujlzjapa, niz̈aza zultatu mantiñinacz̈ janchi lujlzjapa, niz̈aza tjup kuzziz z̈oñinacz̈ janchi lujlzjapa, niz̈aza cawallunacz̈ chjizwimi nii yawchi z̈oñinacz̈ janchimi lujlzjapa, niz̈aza tjapaman z̈oñinacz̈ janchi lujlzjapa, z̈oñz̈ mantuquiz cjicjiñi z̈oñinacz̈ janchimi, ana z̈oñz̈ mantuquiz cjicjiñi z̈oñinacz̈ janchimi, kolta z̈oñinacz̈ janchimi, pajk z̈oñinacz̈ janchimi; tjapaman z̈oñinacz̈ janchi lulaquic̈ha. —Nuz̈ cjichic̈ha anjilaqui.
19 Jalla nekztanaqui cherchinc̈ha, nii anawal animalz̈tan yokquiz mantiñi reynacz̈tanami ninacz̈ zultatunacz̈tanami ajcsitac̈ha, chiw cawallquiz yawchi z̈oñz̈ quintra kichjasjapa, niiz̈ zultatunacz̈tanpacha. 20 Quira zaltiz̈cu, nii anawal animalaqui preso tanta cjissic̈ha, falso profetz̈tan chica. Jalla nii falso profetaqui animalz̈ yujcquiz milajrunaca paachiz̈ cjen, nii animalaz̈ chimputa z̈oñinaca incallchic̈ha; niz̈aza nii animalz̈ z̈oñiz̈ paata yoozquiz rispitñi z̈oñinaca incallchizakazza. Jalla nii pucultan anawalinacaqui azupri infiernuquin tjojttatac̈ha, z̈ejtñi sufrisjapa. 21 Nii chiw cawallquiz yawchi z̈oñiqui parti quintra z̈oñinaca pajk cuchillz̈tan conchic̈ha. Nii pajk cuchilluc̈ha nii z̈oñz̈ atquiztan ulanchiqui. Jalla niz̈tiquiztan tjapa nii ajcsi wez̈lanacaqui ninacz̈ janchiz̈tan, chjizwinacz̈tan ancha chjekchi cjissic̈ha.