21
EW ARAJPACHA EW YOKA
Jalla nekztanaqui ew arajpachami ew yokami cherchinc̈ha. Primir arajpachami primir yoka katchicha, niz̈aza kotami. Nekztanaqui wejr Juanqui ew Jerusalén watja cherchinc̈ha, Yooz arajpachquiztan tjonñi. Jaknuz̈t tsjaa zalzin turqui persun tjowaz̈tajapa tjaczinz̈laja, jalla niz̈ta zuma tjacz̈tac̈ha ew watjaqui. Nekztan arajpach mantiz puestuquiztan tsjii jora nonzinc̈ha. Altu tawkz̈tan tuz̈ cjichic̈ha:
—Cherz̈ca. Yoozqui z̈oñinacz̈ taypiquiz kamc̈ha. Yoozqui ninacz̈tan chica kamaquic̈ha, niz̈aza nii z̈oñinacaqui Yooz wajtchiz z̈oñinaca cjequic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan Yoozqui ninacz̈tan chicaz̈ cjequic̈ha. Yoozqui ninacz̈ kjaz kaajmi chjujz̈inaquic̈ha. Niz̈aza ninacz̈ta anaz̈ iya ticz z̈elaquic̈ha, niz̈aza iya kaazmi, llaquizmi, sufrismi anaz̈ z̈elaquic̈ha. Jalla ninacaqui k'ala watchic̈ha.
Nekztanaqui nii mantiz puestuquiz julzñiqui tuz̈ cjichic̈ha:
—Cherz̈ca, wejrqui tjappacha ew paa-uc̈ha. Tii cjijra. Tiic̈ha werar takunacaqui, niz̈aza lijitum takunaca.
Jalla nekztanaqui cjichic̈ha:
—Tjappachaz̈ jazic z̈erz̈ta. Wejrtc̈ha primirquiztanpacha, niz̈aza wiricama, jaknuz̈t tsjii litranacaqui “A”quiztan kallantic̈haja, niz̈aza “Z”quin wiricama z̈erzaja, jalla niz̈ta. Jakziltat kjaztakaz zuma kamaña ancha pecc̈haja, jalla niiz̈quiz nuz̈ullakaz zuma kamaña tjaata cjequic̈ha, jalzurquiztan z̈ejtñi kjaztakaz. Wejrqui nii zuma kamaña tjaa-ac̈ha. Jakziltat tjapa anawalinacquiztan atipac̈haja, jalla niiz̈quiz irinsaz̈takaz tii zumanaca weriz̈ tjaata cjequic̈ha. Wejrqui ninacz̈tajapa Yooz cjeec̈ha. Ninacaqui wejt maatinaca cuntaz̈ cjequic̈ha. Ana wejtquin kuzziz z̈oñinacazti azupri uj kotquin chjatkattaz̈ cjequic̈ha. Jalla tiz̈ta kamañchizza nii z̈oñinacaqui: Yooz nicñinaca, Yoozquin kuz ana tjaañinaca, ana zuma kamañchiz z̈oñinaca, z̈oñi conñinaca, adulteriuquiz ojklayñinaca, yat'irinaca, z̈oñiz̈ paata yooznaca sirwiñinaca, toscara chiiñinaca. Jalla ninacaz̈ asñi ujquin castictaz̈ cjequic̈ha. Jalla nii asñi uj infiernuquin ojkzqui segundo ticz cjic̈ha.
EW JERUSALEN CJITA WATJA
Tuquiqui cherchinc̈ha pakallawk anawalinacaqui pakallawk anjilanacz̈quiz intirjitatac̈ha. Jalla nekztanaqui nii pakallawk anjilanacquiztan tsjiiqui wejtquin tjonchic̈ha. Jalla tuz̈ cjican, chiichic̈ha:
—Pichay. Amquiz tjeeznac̈ha, Uuzaz̈takaz Jesucristuz̈ tur.
10 Jalla nekztanaqui Espíritu Santuqui wejtquiz tuz̈ cherkatchic̈ha. Wejrqui pajk curquiz chjichtatac̈ha. Jalla niwjctan pajk zuma Jerusalén watja wejtquiz tjeezic̈ha, arajpachquiztan Yoozquiztan tjonñi. 11 Nii watjaqui Yooz honorchizza; niz̈aza llijatc̈ha Yooztakaz. Llijñi maztakaztac̈ha llijñatc̈ha jaspe maztakaz, niz̈aza ispijuz̈takaz. 12 Nii wajt muytata pajk pirka z̈elatc̈ha, tuncapan zanchiz. Zapa zanquiz tsjii anjila z̈elatc̈ha. Niz̈aza zapa zanquiz tsjii tjuu cjijrtatac̈ha. Nii tuncapan tjuunacaqui Israel z̈oñinacz̈ t'akanacz̈ tjuutac̈ha. 13 Nii pirkatac̈ha tuwanchuc c̈hjep zanchiz, uz̈achuc c̈hjep zanchiz, warchuc c̈hjep zanchiz, tajachuc c̈hjep zanchiz. 14 Nii wajt muytat pirkaqui tuncapan maz simintuchiztac̈ha. Nii tuncapan maz simintuquiz tuncapan Jesucristuz̈ apostolunacz̈ tjuunaca cjijrtatac̈ha.
15 Jalla nii wejtquiz chiiñi anjilaqui kor miriis parchizza, nii watja miriisjapa, zanami pirkanacami. 16 Nii watjaqui isquinatutac̈ha, porap kjuttan igualatac̈ha. Anjilaqui kor parz̈tan watja miriichic̈ha, 2,200 kilometrotac̈ha, tsewcchuc altu kjutñi, niz̈aza latuquin igualatac̈ha. 17 Nekztan pirka miriichic̈ha. Nii muytat pirkaqui sojta tunc pusin metro miriichic̈ha, z̈oñiz̈ metruz̈tan miriita, jalla nuz̈.
18 Muytat pirkaqui jaspe maztan pirkitatac̈ha. Watjaqui kori puru kjuyanacchiztac̈ha, limpu ispijuz̈takaz. 19 Niz̈aza wajt muytat pirkiz̈ simintunacaqui c'achja maznacz̈tan alajitatac̈ha. Primiruqui jaspe maztan, segunduqui zafiro maztan, terceruqui ágata maztan, cuartuqui esmeralda maztan, 20 quintuqui ónice maztan, sextuqui cornalina maztan, septimuqui crisólito maztan, octavuqui berilo maztan, novenuqui topacio maztan, decimuqui crisoprasa maztan, unodecimuqui jacinto maztan, duodecimuqui amatista maztan. 21 Niz̈aza nii tuncapan zanaqui tuncapan perla maznacz̈tan paatatac̈ha. Zapa zanaqui tsjii perliz̈tankaz paatatac̈ha. Wajt chawc calliqui kori puru paatatac̈ha, limpu ispijuz̈takaz.
22 Wajtquiz ana timplu cherchinc̈ha. Tjapa azziz Yooz Jilirz̈tan Uuzaz̈takaz Jesucristuz̈tan, jalla ninacaqui wajt timplu cuntac̈ha. 23 Niz̈aza nii wajtquiz kamcan, anaz̈ tjuñimi jiizmi pecasac̈ha, kjanzjapa. Yoozpachaz̈ kjanc̈ha, Jesucristuz̈tanpacha. 24 Nacionanacquiztan liwriita z̈oñinacaqui Yooz kjanquizkaz ojklayaquic̈ha wajtquiz kamcan. Niz̈aza yokquiz mantiñi reynacaqui nii wajtquin honora zjijcaquic̈ha. 25 Majiñ zita zana cjetz̈taz̈ z̈elaquic̈ha. Niz̈aza anaz̈ ween z̈elaquic̈ha. 26 Tjapa nacionanacz̈ honora chjichtaz̈ cjequic̈ha nii wajtquin. 27 Jalla nii wajtquizqui anaz̈ anawali kamañchizqui luzasac̈ha. Niz̈aza Yooz chjaawjkatta z̈oñinacami ana luzasac̈ha, niz̈aza incallñi z̈oñinacami ana luzasac̈ha. Jakziltiz̈ tjuut Uuzaz̈takaz Jesucristuz̈ liwruquiz cjijrtaz̈laja, jalla ninacakaz Yooz wajtquiz luzasac̈ha.