3
Akore'pe noro apyiry upiry ke ty'wa, Athene po a'saka'pa tywainopory eponen na'na iru'pa,+ mo'ko ka'sakarykon Timoteus, mo'ko Kristus ekapory ekari'nen Tamusi emamin pokono emo'to'me ty'wa. Apana'tomarykon i'wa kynakon. Kristus wyinonokon me ajururukon enapa i'wa kynakon, amy pairo waito'me omapoty'pa eropan aikota'mano ta. Kari'na erekuru 'wa irombo kykota'marykon man muku'saton. Ajekosaine ta'ta enapa, moro kywaikota'marykon man ekari'nen na'na o'waine. Moro wara ro enapa tywaije man. Moro ro muku'saton. Awu enapa akore'pe noro apyiry supin. Mo'ko Timoteus semo'nen moro one wara o'waine Tamusi amyikary uku'to'me. Mo'ko u'kuto aitoto 'wa aju'kurukon 'se'pa wa, ka'pa rapa moro na'na wo'mikatopombo wairy aronge roten.
Penaro 'ne waty mo'ko Timoteus neramai rapa awyinoine na'na 'wa. Iru'pyn oka enepyi moro o'waine Tamusi amyikary poko, moro ajekosanokon aipynano poko enapa. O'kapyn roten na'na poko tawa'pore awonumengarykon ekarityi. Ajenerykon 'se na'na wairy wara enapa na'na enery 'se imero awairykon ekarityi enapa.+ Moro o'waine Tamusi amyikary na'na pana'tomai, na'na a'sakarykon, awosin pe na'na emamyry wairy se'me. Na'na kynerenanon rapa, mo'ko Jopoto ta aweja'nakarykon jako. One wara ko apokoine Tamusi ety awonga'matan na'na? Tawa'pore irombo imero na'na man apokoine mo'ko kytamusirykon embata. 10 Koko, kurita asin pe 'ne ka'tu rapa Tamusi 'wa na'na kynoturupojan tytoto'me ajeneine, iru'pa enapa moro o'waine Tamusi amyikary ta anamonopyrykon yje.
11 Oro aseke mo'ko kyjumykon Tamusi, mo'ko Kyjopotorykon Jesus enapa moro o'waine na'na wytoto'man oma ysen sapatoro. 12 Oro mo'ko Jopoto moro ase'wa awaipynarykon, moro o'waine pa'poro kari'na pynary enapa ynen poto me 'ne ka'tu rapa, moro na'na 'wa apynarykon wara enapa. 13 Iwara pana'pe 'ne ka'tu rapa morokon aturu'san kynaitan. Iwara Tamusi wyinonokon me emendo'pa maita'ton mo'ko kyjumykon Tamusi embata mo'karon tywyinonokon maro mo'ko Kyjopotorykon Jesus wo'topo kurita. Iwara ro nainen.
+ 3:1 Apojoma'san 17:15 + 3:6 Apojoma'san 18:5