4
Moro Tamusi wyinono amano
Yja'sakarykon, moro one wara Tamusi apokupe ajemamyrykon man tota o'waine man na'na wyino. Iwara enapa 'kuru ajemanjaton terapa. Moro ko'po 'ne ka'tu rapa Tamusi apokupe imero ajemando'ko'me te kynoturupojan na'na o'waine mo'ko Jopoto Jesus ta. Muku'saton irombo otypangon aturuto'kon yry'san na'na 'wa o'waine mo'ko Jopoto Jesus ta.
Ero wara 'kuru awairykon 'se Tamusi man: tywyino awairykon 'se man. Nurija me awairykon kapyn man. Moro one wara Tamusi nendory ta, kari'na nendory ta enapa amy typyty man apyiry ukutyry man pa'poro o'waine. Moro aja'mungon nisanory 'wa kytotaropoton, mo'karon Tamusi anukuty'non wotaropory wara. Ero oty ta yja'wan me aja'sakarykon poko awairykon kapyn man. Aja'sakarykon kysemu'maton. Pa'poro moropangon otykon epemapotan kari'na 'wa Tamusi. Moro wara ro na'na kyngan terapa uwapo. Nurijangon onumengano 'wa kapyn Tamusi 'wa tyko'ma kytaton, tywyinono amano 'wa te. Mo'ko erokon omepano urumenanen kari'na anurumena'pa man. Mo'ko o'waine ta'kary ynen Tamusi urumenanon te.
Moro ase'wa aipynano poko oty merory kapyn y'wa man o'waine. Aseke irombo Tamusi 'wa tamepa mandon moro ase'wa awaipynarykon poko. 10 Moro aipynano ro irombo menepojaton pa'poro mo'karon Masedonie ponokon aja'sakarykon 'wa. Kapokumaton te, na'na a'sakarykon, moro aipynano poko 'ne ka'tu rapa awaito'ko'me. 11 Kawo moro ity'me amano apyitoko. Aseke terapa ajemamyrykon enetoko. Aseke ajainarykon ke ajemaminatoko, moro na'na wyka'po wara ro. 12 Iwara ro tamepore monepota'ton mo'karon Kristus wyino e'i'non 'wa. Iwara ro amy pairo oty ajamonopy'paine kynaitan.
O'to mo'karon iromby'san wairy man
13 Mo'karon iromby'san poko te oty anukuty'pa awairykon 'se'pa na'na man, na'na a'sakarykon. Kata'mato awairykon kapyn man, mo'karon amykon terapa kari'na wairy wara. Mo'karon waimomo'topo waty irombo man. 14 Moro tyromby'po wyino Jesus awomy'po anamyika'pa 'kare kytaton. Iwara enapa Tamusi mo'karon Jesus wyinonokon me iromby'san aropotan imaro.
15 Mo'ko Jopoto auranymbo ta ro na'na ero wara kynganon o'waine: ky'karon, mo'ko Jopoto wopyry 'wa ro nuro kytaita'ton inaron, mo'karon iromby'san uwaponokon me kapyn kytaita'ton.+ 16 Moro oty a'mory man uku'po'po mero, mo'ko kapu tanokon apojonano Jopotory aurana'po mero, moro kuti tam'po'kory eto'po mero enapa, aseke mo'ko Jopoto kapu wyino kynony'totan. Irombo mo'karon Kristus wyinonokon me iromby'san na'nen kynawonda'ton. 17 Irombo mero te ky'karon, mo'karon nuro noro kytaita'ton inaron kerengapotan Tamusi kapurutu ta kawonaka, mo'ko Jopoto epoje. Irombo mero mo'ja ro mo'ko Jopoto maro kytaita'ton.
18 Morokon auranano ke ro iro ke ase'wa atapokumatoko.
+ 4:15 1 Korinte 15:51-52