5
Tuwaro aino
One wara a'ta oty wairy man poko oty merory kapyn y'wa man o'waine. Aseke irombo iru'pyn po muku'saton mo'ko Jopoto wo'topo kurita wopyry man amy manaman wopyry wara koko.+ “Sara'me, aki'ma'pa kamanjaton” kari'na wykary jako, typo roten uta'no kynepota'ton, uwembo je'tun 'wa amy mynoto woryi epory wara. O'to noro tywairykon upita'ton.
Amyjaron te, na'na a'sakarykon, moro ewa'rumy ta kapyn mandon. Iro ke ro moro kurita amy manaman wopyry wara aporomu'ka'paine kynaitan. Amyjaron irombo pa'poro aweinano ta mandon. Kuritanokon me mandon. Kokonokon me kapyn kytaton. Ewa'rumy ta kapyn enapa kytaton. Iro ke ko'wu kywo'nykyrykon kapyn man, mo'karon amykon terapa wo'nykyry wara. Tuwaro kywairykon man. Etymy'pa kywairykon man.
Mo'karon o'ny'tonon koko kyno'ny'saton. Mo'karon etyndonon koko kynetynjaton. Ky'karon te kuritanokon me etymy'pa kytaisen. Siparari kapy'po ky'po'paitykon me moro Tamusi amyikary nainen moro aipynano maro. Siparari kapy'po ku'jondykon me moro ky'waine moro kaijomato'kon momokyry nainen.+ Tywore'koto'me kapyn tyje Tamusi 'wa kytaton, mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus naijomarykon me te. 10 Mo'ko Jesus ro ky'wanokon me tyromo'se man. Imaro ro kamanda'ton, nuro ka'taine, kywo'nyky'sando enapa. 11 Iro ke ro ase'wa atapokumatoko. Ase'wa epori'tomatoko, ajemerykon me ro.
Morokon irokonymbo ro aturuto'kon
12 Na'na kynoturupojan o'waine, na'na a'sakarykon, mo'karon apokoine o'mikatonon, mo'karon Jopoto ta ajundymanamon, mo'karon aje'manamon apyito'me kawo o'waine. 13 Moro inikapyrykon amaminano poko typyne 'ne ka'tu rapa iwairykon man o'waine. Sara'me aitoko ase'wa.
14 Ero wara na'na ajurujaton, na'na a'sakarykon: Mo'karon emepo'non e'matoko. Mo'karon siky'inon me atapotonon ipana'tomatoko. Mo'karon ru'mangon epano'toko. Amy pairo kari'na poko tonsine kytaiton. 15 Amy 'wa akota'marykon jako, moro o'waine rapa ikota'mary pona tuwaro aitoko. Iru'pa awairykon poko roten te o'mikatoko aseke ara'naine, pa'poro amykonymbo kari'na ra'na enapa. 16 Tawa'pore roten aitoko. 17 Aikepy'pa roten Tamusi 'wa ajauranatoko. 18 Pa'poro oty ta Tamusi ety awongatoko. Tamusi nisanory irombo moro man, mo'ko Kristus Jesus ta. 19 Tamusi a'kary wa'tory kyse'wu'katon. 20 Tamusi auran uku'ponamon auran kysenu'katon. 21 Pa'poro oty imengatoko, iru'pa, yja'wan me pai iwairy eneto'me. Irombo moro iru'pynymbo apyitoko. 22 Pa'poro yja'wan me onepototo oty wyino tyse aitoko.
23 Aseke mo'ko sara'me aino ynen Tamusi tywyinonokon me imero ajysen. Oro ija'wany'pa mo'ko aja'karykon, moro awonumengarykon, moro aja'mungon kura'man imero Tamusi mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus wopyry 'wa ro. 24 Mo'ko ako'manamon tamyikapore man. Moro tykatopombo ka'san.
25 Na'na a'sakarykon, na'na poko enapa Tamusi 'wa ajauranatoko.
26 “Iru'pa aitoko!” na'na wyka'po ekari'toko pa'poro ka'sakarykon 'wa, Tamusi wyinonokon me aweposimapotyrykon ta. 27 Tamusi ety ejatory ta wykaje o'waine ero kareta erupato'me pa'poro mo'karon Kristus wyinonokon 'wa.
28 Oro mo'ko Kyjopotorykon Jesus Kristus turu'popory amaroine nainen.
+ 5:2 Mateus 24:43, Lukas 12:39, 2 Petrus 3:10 + 5:8 Jesaja 59:17, Efese 6:13-17