2
Y'makon, erokon simeroja o'waine yja'wan me o'to awairykon pona. Yja'wan me amy we'i'poto, Tamusi ekosa kapano'namon me mo'ko tamamboren Jesus Kristus man. Morokon kyja'wanykonymbo katopo mo'ko man, ky'wanokon me roten kapyn, pa'poro kari'na 'wano me enapa te.+
Morokon Kristus wykato'konymbo apyiry
Moro ky'waine Tamusi ukutyry kysuku'saton moro ky'waine morokon ikato'konymbo apyiry poko. Morokon ikato'konymbo anapo'i'pa mo'ko uku'nen me okari'toto a'ta, amy tonapiren mo'ko man. Iporo aino waty man ita. Mo'ko auranymbo apyinen ta te iporo moro Tamusi pyny poto me man. Moro ita kywairykon kysuku'saton ero poko: Mo'ko ita tywairy ekari'nen emamyry man mo'ko Jesus Kristus emamy'po wara enapa.
Typynamon yja'sakarykon, asery me kapyn ero o'waine ynimerory Tamusi wykatopombo man. Penato me te man. Penaro terapa ajekosaine tywaije man. Moro penato Tamusi wykatopombo, moro aneta'san auranano moro man.+ Ise'me te asery me enapa moro o'waine ynimerory Tamusi wykatopombo man: Moro ewa'rumy kynaike'san. Moro iro 'ne ro aweinano terapa oty aweipanon. Iporo moro ynimerory Tamusi wykatopombo wairy kynonepojan mo'ko Jesus Kristus ta, otaine enapa.
Aweinano ta tywairy ekari'nen 'wa mo'ko ta'sakary jenonopyry jako, ewa'rumy ta erome noro man. 10 Mo'ko ta'sakary pynanen moro aweinano ta roten man. Amy pairo omapotopo waty man ita. 11 Mo'ko ta'sakary jenono'nen te moro ewa'rumy ta man. Moro ewa'rumy ta kynemanjan. Oja tytory anukuty'pa man, moro ewa'rumy 'wa enu'pa tyry'po ke.
12 Y'makon, ero kareta simeroja o'waine, morokon oja'wanykonymbo ka'san ke mo'ko Jesus Kristus ety upu'po me.
13 Jumynanokon, ero kareta simeroja o'waine, mo'ko penaro terapa tywaije aitoto ukutyry ke o'waine.
Pyitonon, ero kareta simeroja o'waine, mo'ko yja'wan y'mondo'po ke o'waine.
14 Wykaje rapa, y'makon, ero kareta simeroja o'waine, mo'ko jumynano ukutyry ke o'waine.
Wykaje rapa, jumynanokon, ero kareta simeroja o'waine, mo'ko penaro terapa tywaije aitoto ukutyry ke o'waine.
Wykaje rapa, pyitonon, ero kareta simeroja o'waine, pari'pe awairykon ke, otaine moro Tamusi auranymbo wairy ke, mo'ko yja'wan y'mondo'po ke o'waine.
15 Ero nono, morokon itu'ponokon enapa kysipynaton. Amy 'wa ero nono pynary jako, mo'ko jumynano pyny waty man ita. 16 Pa'poro ero nono tu'pono oty, moro ja'munano nisanory, moro onunano nisanory, moro otykon poko atamyikano enapa mo'ko jumynano wyino kapyn man. Ero nono wyino te man. 17 Ero nono moro tynisanory maro ro kynaike'san. Mo'ko Tamusi nisanory me aitoto te kynaitan roten.
Mo'ko Kristus jenono'nen
18 Y'makon, irombo ro ijururu nitundai. Mo'ko Mesias jenono'nen amy wopyry man metasen. Erome ro terapa pyime mo'ko Mesias jenono'namon mondo mandon. Moro poko ro kysuku'saton moro irombo ro ijururu tunda'po. 19 Kywyinoine epa'ka'san mo'karon mandon. Kywyinonokon me kapyn te tywaije mandon. Kywyinonokon me tywe'i'sanymboto irombo, erome noro kymaroine naitory. Kywyinonokon me kapyn pa'poro iwairykon wonepory te tywaije man. 20 Mo'ko Tamusi wyinono wyino a'kanano tapyije o'waine man. Moro ro pa'poro muku'saton.* 21 Moro iporono auranano anukuty'pa awairykon ke kapyn ero kareta simeroja o'waine. Moro o'waine ukutyry ke te simeroja, moro iporono auranano wyino kapyn amy pairo onapi wairy ke enapa.
22 Noky ko mo'ko tonapiren me nan? Mo'ko Mesias me kapyn Jesus ekari'san inoro kapyn 'kare. Mo'ko ro, mo'ko Mesias jenono'nen mo'ko man, mo'ko jumynano urumenanen, mo'ko ymunano urumenanen enapa. 23 Mo'ko ymunano urumenanen maro mo'ko jumynano enapa e'i'pa man. Mo'ko ymunano anurumenapyn maro mo'ko jumynano enapa man.
24 Otaine te moro penaro terapa aneta'san auranano wairy man. Otaine moro penaro terapa aneta'san auranano a'ta, amyjaron mo'ko ymunano ta, mo'ko jumynano ta enapa maita'ton. 25 Ero moro ky'waine ikatopombo: moro i'matypyn amano.
26 Morokon simeroja o'waine mo'karon ajemu'manamon poko. 27 Mo'ko Kristus wyino anapo'i'san a'kanano otaine roten man. O'waine kapyn man amy 'wa ajemeparykon. Mo'ko iwyino anapoi'san a'kanano irombo pa'poro oty poko ajemepaton. Moro i'wa ajemepato'kon iporo man. Onapi kapyn moro man. Mo'ko a'kanano 'wa ajemepa'san wara ro aitoko roten Jesus Kristus ta.
Tamusi y'makon
28 Iro ke ro, y'makon, Jesus Kristus ta roten aitoko. Iwara moro iwonepory jako enari'ma kytaita'ton ipo'ponaka. Moro iwopyry jako anipyitama'pa kytaita'ton. 29 Moro tamambore iwairy ukutyry jako o'waine, Tamusi y'me me pa'poro tamambore aitoto wairy muku'saton enapa.
+ 2:2 Johanes 1:14 + 2:7 Johanes 13:34 * 2:20 Amykon moro ‘Oty muku'saton pa'poro.’ animero'pa tywaije mandon.