3
Otypan poto 'su aipynano yry'po enetoko mo'ko jumynano 'wa ky'waine, Tamusi y'makon me kajatoto'ko'me. I'makon me ro kytaton. Mo'ko anukuty'pa tywairy ke ro, kukuty'paine ero nono man.+
Typynamon yja'sakarykon, erome Tamusi y'makon me kytaton. Oty me kywairykon man uku'po'pa na'nen man. Uku'po'po me ro Tamusi wara enapa kywairykon man kysuku'saton. Tywaike ro irombo kyseneta'ton. Pa'poro moro wara ipoko o'po'toto kynekorokanon, tywekoroka mo'ko wairy wara enapa.
Mo'ko yja'wan oty ka'nen moro omenano mero'po ambo'san. Moro yja'wan oty kapyry irombo, moro omenano mero'po ambotyry moro man. Muku'saton Kristus wonepo'po, morokon yja'wan me kari'na we'i'san kato'me ty'wa. Ija'wany'pa iwairy muku'saton enapa.+ Pa'poro mo'ko ta aitonon yja'wan oty anikapy'pa mandon. Pa'poro mo'karon yja'wan oty ka'namon anene'pa tywaije mandon. Anukuty'pa mandon.
Y'makon, amy 'wa pairo kytomu'mapoton. Mo'ko omenano mero'po wara aitoto ro tamambore man, tamambore mo'ko Kristus wairy wara enapa. Mo'ko yja'wan oty ka'nen ewa'rumy tamuru wyino man. Penaro terapa irombo mo'ko ewa'rumy tamuru yja'wan oty ka'san. Mo'ko Tamusi ymuru tywosenepo man, aronge roten morokon ewa'rumy tamuru emamingon yto'me. Amy pairo Tamusi y'me yja'wan oty anikapy'pa man. Moro Tamusi 'wa emangapotopo ita roten man. Yja'wan oty kapyry upijan, Tamusi y'me me tywairy ke. 10 Mo'karon Tamusi y'makon, mo'karon ewa'rumy tamuru y'makon enapa kynotuku'saton ero poko: mo'ko Tamusi nisanory wara e'i'pa aitoto, mo'ko ta'sakary anipynapyn enapa Tamusi wyino kapyn man.
Ase'wa mo'karon Tamusi y'makon waipynary
11 Moro penaro terapa aneta'san oka ero man: ase'wa kywaipynarykon man,+ 12 mo'ko Kain wara kapyn te. Mo'ko ro mo'ko yja'wan wyino tywaije man. Typiry tywo tywaije i'wa man. O'tono'me ko tywo i'wa nan? Yja'wan me irombo morokon emamingon tywaije man. Morokon ipiry emamingon te iru'pa tywaije man.+
13 Kyte'narangaton, yja'sakarykon, ero nono 'wa ajenonopyrykon jako. 14 Ky'karon kysuku'saton moro romo'no wyino moro amano taka kywepato'san, moro ka'sakarykon pynary ke ky'waine. Mo'ko pynatopyn romo'no ta man.+ 15 Pa'poro mo'ko ta'sakary jenono'nen, kari'na wonen mo'ko man. Amy kari'na wonen ta te e'i'pa moro i'matypyn amano wairy muku'saton. 16 Moro aipynano kysuku'saton ero poko: mo'ko Kristus 'wa kupu'san me moro tamamyry tyje man. Ky'waine enapa moro kamamyrykon yry man mo'karon ka'sakarykon upu'san me. 17 Amy totyken 'wa omi ta mo'ko ta'sakary enery jako moro ikotanory enery pyndo, one wara ko ita moro Tamusi pyny naitan?
18 Y'makon, kaurangon me roten kapyn ase'wa kytaipynasen. Iporo te ase'wa kytaipynasen o'to kywairykon ta.
19 Moro iporo aino wyino kywairykon kysuku'ta'ton ero poko (moro kyturu'san 'wa enapa ero kysamyikapota'ton): 20 moro kyturu'san 'wa kamendorykon jako, Tamusi poto me man moro kyturu'san ko'po. Pa'poro oty uku'san. 21 Typynamon yja'sakarykon, kamendo'paine moro kyturu'san a'ta, enari'ma kytaton Tamusi embata. 22 Pa'poro kywoturupoto'kon oty yjan ky'waine, morokon tykato'konymbo apyiry ke ky'waine, tapokupangon otykon kapyry ke enapa ky'waine.
23 Ero moro ikatopombo: mo'ko imuru Jesus Kristus ety amyikary man ky'waine. Ase'wa kywaipynarykon man, ika'po wara ro ky'waine.+ 24 Mo'ko Tamusi wykato'kon apyinen Tamusi ta man. Ita enapa Tamusi man. Moro kytaine iwairy ro kysuku'saton mo'ko ky'waine inyry'po a'kanano poko.
+ 3:1 Johanes 1:12 + 3:5 Johanes 1:29 + 3:11 Johanes 13:34 + 3:12 Genesis 4:8 + 3:14 Johanes 5:24 + 3:23 Johanes 13:34, 15:12,17