10
Mo'ko iru'pyn kapara enenen
“Ita'ro pore, mo'ko kapara waitopo penary ta o'mypyn, mo'ko amy terapa oje itaka anu'toto, amy manaman mo'ko man. Mo'ko pena ta o'mytoto te mo'karon kapara enenen me man. Mo'ko 'wa ro mo'ko pena eran moro pena etapurumakanon. Mo'ko tanenamon auran 'wa mo'karon kapara kynepanamaton. Mo'karon tokykon ko'manon etykon ta. Kurandonaka kynarojaton. Pa'poro mo'karon tokykon pa'ka'san mero ty'wa, uwapoine kyny'san. Mo'karon kapara iwena'po ta kyny'saton, auran ukutyry ke ty'waine. Amy tynukuty'torykon wena'po ta ito'pa kynaita'ton. Kynetuwarikata'ton te iwyino, auran anukuty'pa tywairykon ke.” Moro onumengatopo auranano ekarityry jako Jesus 'wa ty'waine, o'to ikary anukuty'pa iwe'i'san.
Jesus wyka'po rapa: “Ita'ro pore, mo'karon kapara waitopo penary awu wa. Pa'poro mo'karon yjuwapo tywo'se mandon inaron, manamangon mo'karon mandon. Moro aurangon 'wa epanama'pa te mo'karon kapara tywaije mandon. Moro pena awu wa. Mo'ko yta o'mytoto tunenje kynaitan. Kyno'mytan. Kynepa'katan. Tarepary paty epotan. 10 Mo'ko manaman imona'toine, iwoine, uta'kaine roten kyno'san. Awu te tywo'se wa amano epoto'me i'waine i'maty'pa roten.
11 “Mo'ko iru'pyn kapara enenen awu wa. Mo'ko iru'pyn kapara enenen moro tamamyrymbo nondary taro man tokykon upu'po me. 12 Mo'ko tapema me kapara enenen, amy kapara enenen 'nero kapyn mo'ko man. Ekykon kapyn mo'karon kapara man. Amy tokonen pero wopyry ene'po mero ty'wa, mo'karon kapara nojan. Kynetuwarikanon. Mo'ko tokonen pero te mo'karon kapara apyijan. Kynaripa'pojaton. 13 Tapema me roten tamaminary ke irombo mo'karon kapara poko esyka'pa man mo'ko wokyry.
14 “Iru'pyn kapara enenen awu wa. Yjekykon suku'sa. Yjekykon yjuku'saton. 15 Mo'ko jumynano 'wa yjukutyry wara awu enapa mo'ko jumynano suku'sa. Yjemamyrymbo sinondaje mo'karon kapara upu'po me.+ 16 Amykon terapa kapara enapa yjekykon me mandon. Ero kapara waitopo tanokon kapyn mo'karon mandon. Mo'karon arory enapa y'wa man. Yjauran 'wa kynepanamata'ton. O'win kapara apyimy me kynaita'ton. O'win amy enenamon me kynaitan.
17 “Mo'ko jumynano ypynanon, moro yjemamyrymbo nondary ke y'wa. Sapyitake rapa te. 18 Amy pairo anipina'pa man ywyino. Aseke te sinondaje. Inondary yjaina man. Apyiry rapa yjaina man. Moro wara mo'ko yjumy wyka'po man y'wa.”
19 Moro auran poko mo'karon Simosu wonumengary we'i'po rapa o'win e'i'pa. 20 Pyime amykon wyka'san: “Takyre man. To'mere'se man. O'tono'me ko i'wa mepanamaton?” 21 Amykon wyka'san rapa te: “Amy takyren moro wara aurana'pa man. Amy akywano 'kare amy enupyn enutano'pory taro nan.”
22 Irombo Tamusi 'wano me rapa moro auty yry ewa'mary kynakon Jerusalem po. Poto 'su i'sano kynakon. 23 Ijako Jesus moro Salomo ety tano Tamusi auty pery upi'no kyny'sakon. 24 Irombo u'memy'po mo'karon Simosu 'wa. Ika'san I'wa: “Akore'pe noro na'na wyino oty munendan? Mo'ko Mesias me aja'ta, na'na wyino kysunemyi.” 25 Jesus wyka'po eju'to'ko'me: “Wykai terapa o'waine. Yjamyika'pa te mandon. Morokon yjumy ety ta ynikapyry amaminano ypoko oty amyikapojan. 26 Amyjaron te yjamyika'pa mandon, yjekykon me kapyn awairykon ke. 27 Mo'karon yjekykon yjauran 'wa kynepanamaton. Awu suku'saton. Ywena'po ta kyny'saton. 28 I'matypyn amano syja i'waine. Utapy'pa roten kynaita'ton. Amy pairo anipina'paine yjainary wyino kynaitan. 29 Moro y'wa mo'ko yjumy nyry'po pa'poro oty ko'po poto me man. Amy pairo kari'na oty pinary upijan mo'ko yjumy ainary wyino. 30 Awu mo'ko jumynano maro o'win wa.”
31 Irombo mero topu anumy'san rapa mo'karon Simosu 'wa itu'ponaka ipa'to'ko'me. 32 Jesus wyka'po te i'waine: “Pyime mo'ko jumynano wyinonokon kurangon amaminano senepoi o'waine. Otypan poko ko topu papyry 'se mandon?” 33 Mo'karon Simosu wyka'san eju'to'me: “Amy iru'pyn amaminano poko kapyn na'na topu papyry 'se man otu'ponaka, Tamusi ety jamikary poko te o'wa. Kari'na me awairy se'me irombo Tamusi me matyja.” + 34 Jesus wyka'po eju'to'ko'me: “Moro anamyikarykon omenano karetary ta ero imero'pa nan: ‘Awu wykai ‘Tamusi me mandon’ ’?+ 35 Moro omenano karetary tambotyry taro waty man. Moro te mo'karon Tamusi auran nepory'san ejatojan Tamusi me. 36 One wara ko iro ke awu, mo'ko tywyinono me mo'ko jumynano nyry'po, mo'ko ero nono tu'ponaka inemoky'po, Tamusi ety jamikanen me kakari'saton, ywyka'po poko: ‘Tamusi ymuru awu wa’? 37 Morokon yjumy emamingon anikapy'pa yja'ta, yjamyikary kapyn o'waine man. 38 Morokon amaminano kapyry se'me te y'wa yjamyika'pa aja'taine, morokon amaminano 'ne amyikatoko. Irombo mero muku'ta'ton moro yta mo'ko jumynano wairy, mo'ko jumynano ta awu ywairy enapa.” 39 Irombo apyiry poko rapa iwe'ku'san. Iwetuwarika'po te iwyinoine.
40 Ito'po rapa moro Jordan koposenaka, moro koromo Johanes 'wa kari'na etykatopombo 'wa. Moro po ro iwe'i'po.+ 41 Pyime kari'na wopy'san I'wa. Ika'san: “Amy pairo kapu wyinono oty anenepo'pa ro rypo Johanes kynainen. Pa'poro mo'se wokyry poko inekarityry otykon te iporo tywaije man.” 42 Pyime kari'na 'wa moro po amyika'po.
+ 10:15 Mateus 11:27, Lukas 10:22 + 10:33 Levitikus 24:16 + 10:34 Ware 82:6 + 10:40 Johanes 1:28