11
Iromby'san wyino Lasarus awomyry
Amy Betania pono wokyry Lasarus je'tun pe kynakon. Moro Betania ro mo'karon asepityjan Maria, Marta emando'kon me kynakon.+ Mo'ko Maria 'wa ro moro mere tatynen karapa ke mo'ko Jopoto kyrykyryma'po wyino moro ipupuru ty'koka kynakon moro tunsety ke. Mo'ko piry ro, Lasarus, je'tun pe kynakon.+ Mo'karon asepityjan 'wa ro ero oka aropo'po mo'ko Jesus 'wa: “Jopoto, mo'ko anipynary aja'sakary je'tun pe man.” Moro eta'po mero ty'wa, Jesus wyka'po: “Iromo'to'me kapyn moro je'tunano man, Tamusi ety awongato'me te, mo'ko Tamusi ymuru ety awongato'me enapa.” Jesus 'wa 'kuru mo'ko Marta, mo'ko ipity, mo'ko Lasarus enapa typyne kynatokon.
Moro je'tun pe Lasarus wairy ekary eta'po mero ty'wa, oko kurita noro Jesus we'i'po moro ipo tywaitopo po. Irombo mero ika'po mo'karon tynemeparykon 'wa: “Judea 'wa rapa ka'makon.” Mo'karon inemeparykon wyka'san I'wa: “Amepanen, topu ke awory 'se mo'karon Simosu wairy se'me, moro 'wa rapa awytory 'se man?” Jesus wyka'po eju'to'ko'me: “Ainapatoro itu'ponaka oko juru kapyn taweije nan o'win kurita? Kurita amy wytopotyry jako, oty pona o'wo'pa man, ero nono aweiry enery ke ty'wa. 10 Koko amy wytopotyry jako te, oty pona kyno'wojan, awei'pa tywairy ke.”
11 Moro wara ika'po. Irombo mero ika'po noro i'waine: “Mo'ko ka'sakarykon Lasarus tywo'ny'se man. Awu te embaka wy'sa.” 12 Mo'karon inemeparykon wyka'san I'wa: “Jopoto, tywo'ny'se ta'ta, iru'pa rapa kynaitan.” 13 Iromby'po 'wa Jesus wyka'po moro kynakon. Mo'karon inemeparykon te moro Lasarus wo'nyky'po ekano'satokon tywotare'mato'me. 14 Irombo mero oty we'i'po wara ro Jesus 'wa oty ekarity'po i'waine. Ika'po: “Lasarus tyromo'se man. 15 Uwa ekosa ywe'i'po poko tawa'pore wa ajupu'san me. Iwara ro Tamusi amyikary taro 'ne ka'tu rapa maita'ton. Ka'makon te i'wa.” 16 Mo'ko Tomas, mo'ko Didymus* me kynejatojaton inoro wyka'po mo'karon ta'sakarykon Jesus nemeparykon 'wa: “Imaro ka'makon, imaro ro kyromo'to'se me.”
17 Tytunda'po mero, okupa'en kurita terapa mo'ko Lasarus unemy'po wairy ukuty'po Jesus 'wa. 18 Moro Betania tyse waty Jerusalem wyino kynakon, atone'pu stadion* itysenory wairy taro. 19 Pyime Simosu Marta 'wa, Maria 'wa enapa tywo'se kynatokon, ituru'san andy'moto'me mo'ko ipiryjan pa'po po.
20 Mo'ko Jesus wopyry eta'po mero ty'wa, mo'ko Marta wyto'po epoje. Maria we'i'po te auto po. 21 Irombo Marta wyka'po Jesus 'wa: “Jopoto, ero po awe'i'poto, ypiry iromby'pa nairy. 22 Ise'me Tamusi 'wa pa'poro awoturupotopo yry man suku'sa.” 23 Jesus wyka'po i'wa: “Kynawondan mo'ko apiry.” 24 Marta wyka'po I'wa: “Moro irombo ro kurita awono jako 'kuru awomyry man suku'sa.” 25 Jesus wyka'po i'wa: “Awu moro awono undy me, moro amano undy me enapa wa. Mo'ko yjamyikanen nuro kynaitan, tyromby'poto ro rypo. 26 Pa'poro mo'ko nurono yjamyikanen iromby'pa roten kynaitan. Moro mamyikanon?” 27 Mo'ko woryi wyka'po I'wa: “A'a, Jopoto. Mo'ko Mesias me, mo'ko Tamusi ymuru me, mo'ko ero nono tu'ponaka o'toto manombo me awairy samyikaje.”
28 Moro wara tyka'po mero, mo'ko Marta wyto'po. Mo'ko typity Maria ko'ma'po i'wa. Ekapyn ta ika'po i'wa: “Mo'ko amepanen nopyi. Ako'manon.” 29 Moro eta'po mero ty'wa, tarawone awomy'po I'wa tytoto'me. 30 Jesus moro aitopo taka noro o'my'pa kynakon. Moro Marta 'wa topotopombo po noro te Jesus kynakon. 31 Tarawone Maria awomy'po tytoto'me. Moro ene'po ro mo'karon auty 'wa iwonumengary andy'mo opy'san Simosu 'wa. Irombo iwekena'po i'waine. Moro atunendopo 'wa itory ekano'satokon atamo.
32 Maria tunda'po moro ipo Jesus waitopo 'wa. Ene'po mero ty'wa, ipupuru po iwoma'po. Ika'po I'wa: “Jopoto, ero po awe'i'poto, ypiry iromby'pa nairy.” 33 Maria wotamory, mo'karon imaro opy'san Simosu wotamory enapa ene'po mero ty'wa, Jesus worekama'po. Kata'mato iwe'i'po. 34 Ika'po: “Oje ko myton?” Ika'san I'wa: “Jopoto, eneko, se.” 35 Jesus wotamo'po. 36 Irombo mo'karon Simosu wyka'san: “Eneko. Poto me typyna tywaije i'wa man.” 37 Amykon wyka'san te: “Mo'ko enupynymbo tanutano'po i'wa man. Mo'ko Lasarus rombyry a'kotory taro te e'i'pa tywaije nan?”
38 Jesus worekama'po rapa. Moro atunendopo 'wa ito'po. Topu atory moro atunendopo me kynakon. Ipenary aputy me topu tyje kynakon. 39 Jesus wyka'po: “Moro ipenary aputy topu emimatoko.” Irombo mo'ko iromby'po enautymbo Marta wyka'po I'wa: “Jopoto, tykore terapa man mo'ko akepy. Okupa'en kurita terapa moro iromby'po man.” 40 Jesus wyka'po i'wa: “ ‘Tamusi amyikary jako o'wa, poto me Tamusi wairy menetake’ yka'pa we'i o'wa?” 41 Moro ipenary aputy topu emima'po i'waine. Irombo kawonaka Jesus wo'poty'po. Ika'po: “Papa, ajety sawongaje moro y'wa awepanama'po poko. 42 Penaro terapa moro y'wa awepanamary suku'sa. Mo'karon o'po'tonon kari'na upu'san me te moro wara wykaje. Iwara ro moro o'wa yjemoky'po amyikata'ton.” 43 Moro wara tyka'po wyino, iko'ta'po imero: “Lasarus, epa'kako.” 44 Irombo mo'ko iromby'po wepa'ka'po. Ainary, ipupuru tyjasimembo'se kynakon kamisa ke. Tu'mytyne enapa kynakon. Irombo Jesus wyka'po mo'karon kari'na 'wa: “Ikarangatoko, nyto'se me.”
Jesus apyiry 'se mo'karon Simosu wairy
45 Pyime mo'karon Maria ene opy'san Simosu 'wa Jesus amyika'po, moro inikapy'po oty ene'po mero ty'waine.+ 46 Amykon wyto'san te mo'karon Farise 'wa. Moro Jesus nikapy'po oty ekarity'po i'waine.
47 Irombo mero mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon wota'nanopy'san mo'karon Farise maro. Ase'wa ika'san: “O'to ko kytaita'ton? Pyime kapu wyinonokon otykon enepojan irombo mo'ko wokyry. 48 Ipoko e'i'pa ka'taine, pa'poro kari'na kynamyikata'ton. Irombo mo'karon Rome ponokon kyno'ta'ton moro kywaito'kon pono Tamusi auty tororoka, mo'karon ka'sakarykon Simosu uta'ka enapa.” 49 Irombo o'win amy a'sakarykon, Kajafas, mo'ko moro siriko ta mo'karon Tamusi pokonokon jopotory me kynakon inoro wyka'po i'waine: “Onumengapo'pa mandon. 50 Anukuty'pa mandon mo'karon ero ponokon kari'na upu'po me o'win kari'na rombyry wairy iru'pa o'wanokon me. Iwara ro pa'poro mo'karon ka'sakarykon Simosu utapy'pa kynaita'ton.” 51 Tuwano me kapyn moro wara taurana man. Moro siriko tano Tamusi pokonokon jopotory me te moro wara moro Tamusi auran tuku'po i'wa man. Mo'karon Simosu 'wano me Jesus rombyry man takari'se i'wa man, 52 mo'karon Simosu 'wano me roten kapyn, mo'karon ataripapy'san Tamusi y'makon a'nano'to'me enapa te i'wa. 53 Morombo wyino ro iwory man poko iworupato'kon kynakon.
54 Iro ke ro tone me noro kapyn Jesus wytopo'topo kynakon mo'karon Simosu ra'na. Iwomima'po te moro iponomyn wo'i esi'wonaka, moro Efraim tatynen aitopo 'wa. Moro po ro iwe'i'po mo'karon tynemeparykon maro.
55 Mo'karon Simosu 'wa mo'ko eratonomapotopombo onory ewa'mary tyse waty kynakon. Pyime kari'na wonuku'san tywaito'kon wyino Jerusalem 'wa, mo'ko eratonomapotopombo onory ewa'mary uwaporo Tamusi 'wano me tywekorokato'ko'me. 56 Irombo Jesus upijatokon. Moro Tamusi auty ta tywota'nanopy'san po ase'wa kyngatokon: “One wara ko monumengaton? Opy'pa kynaitan ero oty ewa'mary 'wa, aine?” 57 Mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon, mo'karon Farise enapa tyka kynatokon, mo'ko oje Jesus wairy uku'nen wo'to'me ty'waine ekari'se, mo'ko Jesus apyito'me ty'waine.
+ 11:1 Lukas 10:38-39 + 11:2 Johanes 12:3 * 11:16 Moro Didymus tauro'po man: Munusi. * 11:18 Moro “Otykon ekari'topo kareta” eneko. + 11:45 Mateus 26:1-5, Markus 14:1-2, Lukas 22:1-2