2
Aimyno ewa'mary Kana po
Irombo oko kurita pa'po me amy aimyno ewa'mary kynakon Kana po, Galilea ta. Moro po ro mo'ko Jesus sano kynakon. Mo'ko Jesus enapa mo'karon inemeparykon maro taju'se kynakon moro aimyno ewa'mato'me. Irombo moro winu y'matyry mero mo'ko Jesus sano wyka'po I'wa: “Winu waty noro man ekosaine.” Jesus wyka'po i'wa: “O'tono'me ko ypoko man? Moro o'to ywaitopo jururu itunda'pa na'nen man.” Isano wyka'po mo'karon otykon ekanamon 'wa: “O'to ika'po wara ro aitoko!” O'win-to'ima topu kapy'san potysa moro po kynatokon. Simosu emery wara ro mo'karon aimyno ewa'manamon wekumi'to'kon tuna je'ny morokon kynakon. Oko, oruwa samaku tuna apyiry taro kynatokon. Jesus wyka'po mo'karon otykon ekanamon 'wa: “Morokon potysa a'no'kapo'toko tuna ke.” Irombo a'no'kapoty'san imero i'waine. Irombo mero ika'po i'waine: “Amy anundoko. Irombo mo'ko endameno jopotory 'wa arotoko.” Amy aro'po ro i'waine. Mo'ko endameno jopotory 'wa moro winu me enurima'po tuna apo'po. Mo'karon tuna anunamonymbo ojembo moro winu wopy'po uku'satokon. Mo'ko endameno jopotory te anukuty'pa kynakon. Iro ke ro mo'ko pytatoto ko'ma'po i'wa. 10 Ika'po i'wa: “Pa'poro kari'na moro iru'pynymbo winu na'nen ekambojan. Mo'karon ejuku'san wetymy'san mero te moro yja'wanymbo winu ekambojan. O'wa te moro iru'pynymbo winu tykura'ma man wena'po tano me.”
11 Ero Kana po, Galilea ta Jesus nikapy'po oty, moro koromono me inikapy'po kapu wyinono oty moro kynakon. Iwara ro moro tykuranory enepo'po Jesus 'wa. Mo'karon inemeparykon 'wa amyika'po.
12 Irombo mero Kafaraum 'wa iwo'pema'po mo'ko tysano maro, mo'karon typiryjan maro, mo'karon tynemeparykon maro enapa. Amykon kurita roten moro po iwe'i'san.+
Moro Tamusi auty korokary
13 Tyse waty mo'ko ‘eratonomapotopombo’ onory ewa'mary we'i'po mero, Jesus wonuku'po Jerusalem 'wa.++ 14 Irombo moro Tamusi auty ta tandy'po mo'karon paka, kapara, akukuwa ekaramanamon, mo'karon pyrata ambo'namon enapa epory'san i'wa. 15 Irombo kurawa kapy'po i'wa tonomy ypo'topo me. Mo'karon kapara, paka moma'san i'wa moro Tamusi auty wyino. Mo'karon pyrata ambo'namon pyratarymbo papy'po i'wa nono tu'ponaka. Morokon itapararykonymbo uringa'san i'wa. 16 Mo'karon akukuwa ekaramanamon 'wa ika'po: “Pa'poro erokon otykon ero wyino emimatoko. Mo'ko yjumy auty kysyton amy otykon ekaramatopo auto me.” 17 Irombo mo'karon inemeparykon wetuwaro'ma'san rapa ero imero'po poko:+
Moro ajauty 'wano me yjemaminary asiny ywotan.
 
18 Mo'karon Simosu jopotorykon woturupo'san I'wa: “Otypan kapu wyinono oty menepotan, moro iru'pa moro moro wara awairy wairy uku'to'me na'na 'wa?” 19 Jesus wyka'po eju'to'ko'me: “Ero Tamusi auty akatoko. Irombo oruwa kurita samy'matake rapa.” + 20 Irombo mo'karon Simosu jopotorykon wyka'san: “Oko-kari'na itu'ponaka o'win-to'ima siriko ero Tamusi auty amy'mary tywaije man. Amoro te oruwa kurita mamy'matan rapa?” 21 Moro ipoko auranatopo Tamusi auty te moro ija'mun moro kynakon. 22 Iromby'san wyino awomy'po wyino mo'karon inemeparykon wetuwaro'ma'san rapa moro moro wara ika'po poko. Irombo moro imero'po, moro Jesus wykatopombo amyika'po i'waine.
23 Mo'ko eratonomapotopombo onory ewa'mary jako Jerusalem po a'ta ro, pyime kari'na 'wa moro ety amyika'po. Morokon inenepory kapu wyinonokon otykon enejatokon irombo. 24 Jesus te ainakaine tywotyry 'se'pa kynakon. Pa'poro irombo emerykon uku'sakon. 25 Kari'na 'wa kari'na poko oty ekarityry anupi'pa kynakon, kari'na ukutyry ke aseke ty'wa.
+ 2:12 Mateus 4:13 + 2:13 Mateus 21:12-13, Markus 11:15-17, Lukas 19:45-46 + 2:13 Exodus 12:1-27 + 2:17 Ware 69:9 + 2:19 Mateus 26:61, 27:40, Markus 14:58, 15:29