3
Jesus worupary Nikodemus maro
Irombo amy Nikodemus tatynen Simosu jopotory kynakon. Amy Farise mo'ko kynakon. Mo'ko wopy'po ro koko Jesus 'wa. Ika'po I'wa: “Amepanen, Tamusi wyino amepanen me awopy'po uku'san na'na. Amy pairo morokon anenepory kapu wyinonokon otykon enepory upijan, imaro e'i'pa Tamusi a'ta.” Jesus wyka'po eju'to'me: “Ita'ro pore, asery me rapa e'i'pa ta'ta, amy pairo kari'na moro Tamusi nundymary enery upitan.”
Nikodemus wyka'po I'wa: “One wara ko asery me rapa amy kari'na naitan, tam'po'ko me ta'ta? Tysano uwembo taka rapa 'kare tywo'myry taro nan, tamapoto'me rapa i'wa.” Jesus wyka'po eju'to'me: “Ita'ro pore, asery me tuna wyino, a'kanano wyino enapa opy'pa ta'ta, amy pairo kari'na moro Tamusi nundymary taka tywo'myry upitan. Ja'munano wyino ja'munano kyno'san. A'kanano wyino a'kanano kyno'san. Moro ‘Asery me rapa awairykon man’ ywyka'po 'wa kytonumengapoton. Pepeito tynisanory 'wa ro kynoturojan. Imory metaje. Ojembo iwopyry, oja itory pai anukuty'pa te mana. Iwara enapa pa'poro a'kanano wyino opy'san mandon.”
Nikodemus wyka'po eju'to'me: “One wara ko moro tywo'kapyry taro nan?” 10 Jesus wyka'po eju'to'me: “Israel pajanymbo emepanen me awairy se'me morokon otykon anukuty'pa man? 11 Ita'ro pore, tynukutyry poko na'na kynaurananon. Tynene'po amyikapojan na'na. Moro na'na namyikapory anapo'i'pa te mandon amyjaron. 12 Nono tu'ponokon otykon poko o'waine yjauranary jako yjamyika'pa aja'taine, one wara ko kapu tanokon otykon poko yjauranary jako kamyikata'ton? 13 Amy pairo kapu taka anuku'pa tywaije man. Mo'ko kapu wyino opy'po roten kynonu'tan: mo'ko kari'na ymuru.
14 “Mo'ko Moses 'wa moro iponomyn wo'i ta mo'ko okoju awonga'po wara enapa mo'ko kari'na ymuru awongary man,+ 15 pa'poro amyikanen 'wa moro i'matypyn roten amano epoto'me. 16 Poto me ero nono pynary ke ty'wa, Tamusi 'wa mo'ko o'win'konombo tymuru tyje man. Iwara pa'poro mo'karon amyikanamon utapy'pa kynaita'ton. Moro i'matypyn roten amano apyita'ton te. 17 Tamusi 'wa mo'ko tymuru ero nono tu'ponaka tomo'se man, ero nono poko i'wa a'wembono auranano yto'me kapyn, epano'to'me te i'wa. 18 Mo'ko imuru amyikanen poko a'wembono auranano yry'pa man. Mo'ko anamyikapyn poko te a'wembono auranano tyje terapa man, mo'ko o'win'konombo Tamusi ymuru ety anamyika'pa iwairy ke. 19 Ero wara moro a'wembono auranano man: Moro aweinano ero nono tu'ponaka tywo'se man. Mo'karon kari'na 'wa te moro ewa'rumy typyna man moro aweinano ko'po. Morokon kari'na emamingon irombo yja'wan me kynatokon. 20 Mo'ko yja'wangon otykon ka'nen moro aweinano jenono'san. Moro aweinano 'wa ito'pa man. Morokon tynikapyrykon otykon uku'pory 'se'pa irombo man. 21 Mo'ko iporono oty ka'nen te aweinano 'wa kyny'san, Tamusi apokupe morokon tynikapyrykon otykon wairy woneto'me.”
Mo'ko kari'na etykanen Johanes
22 Irombo mero Jesus wyto'po mo'karon tynemeparykon maro moro Judea yinonory 'wa. Moro po ro imaroine a'si'ko akore'pe kynakon. Kari'na etykakon.
23 Johanes enapa kari'na etykakon Enon po, Salim wyino tyse waty. Pyime irombo tuna undykon moro po kynatokon. Kari'na kyno'satokon i'wa. Irombo i'wa kynosetykapojatokon. 24 Moro jako mo'ko Johanes yja'wangon kari'na aru'katopo taka aru'ka'pa na'nen kynakon.+
25 Moro jako ro mo'karon Johanes nemeparykon 'wa taurangon ejuku'san amy Simosu maro ekorokano poko. 26 Irombo Johanes 'wa iwopy'san. Ika'san i'wa: “Amepanen, mo'ko Jordan kopose me ajekosa kynakon inoro, mo'ko mamyikapon inoro kari'na etykanon. Pa'poro kari'na kyny'saton I'wa.”
27 Johanes wyka'po eju'to'ko'me: “Kari'na amy pairo oty apyiry upijan, anyry'pa ty'wa Tamusi we'i'poto. 28 Aseke amyjaron ero ywyka'po amyikaponamon me mandon: ‘Mo'ko Mesias kapyn awu wa. Uwapono me te tomo'se wa.’+ 29 Mo'ko tynaporemyndo'po woryi apyinen, amy pytatoto mo'ko man. Mo'ko pytatoto ekosano akono, mo'ko i'wa kynepanamanon inoro kynewa'potanon moro auran etary jako. Moro wara enapa yjewa'pory y'namorojan. 30 Poto me 'ne ka'tu rapa mo'ko wairy man. Awu te ko'waro 'ko 'ne ka'tu rapa ywairy man.
31 “Mo'ko kawo wyino o'toto pa'poro kari'na epo man. Mo'ko nono wyinono nono wyino man. Nono wyino kynaurananon. Mo'ko kapu wyino o'toto te pa'poro kari'na epo man. 32 Moro tyneta'po amyikaponen me man. Amy pairo kari'na te moro inamyikapory anamyika'pa man. 33 Mo'ko inamyikapory amyikanenymbo te iporo Tamusi wairy amyikapojan. 34 Mo'ko Tamusi nemoky'po irombo Tamusi auran ekari'san. Poto me irombo Tamusi ta'kary yjan i'wa. 35 Mo'ko jumynano mo'ko tymuru pynanon. Pa'poro oty ainaka tyje i'wa man.+ 36 Mo'ko ymunano amyikanen ekosa i'matypyn roten amano man. Mo'ko ymunano anamyikapyn te amano anene'pa kynaitan. Tamusi erekuru te itu'po kynaitan.”
+ 3:14 Numeri 21:9 + 3:24 Mateus 14:3, Markus 6:17, Lukas 3:19,20 + 3:28 Johanes 1:20 + 3:35 Mateus 11:27, Lukas 10:22