4
Mo'ko Samaria pono woryi
Jesus 'wa Johanes ko'po pyime tynemeparykon me kari'na yry, etykarykon enapa eta'po mo'karon Farise 'wa. Aseke te Jesus kari'na anetyka'pa kynakon. Mo'karon inemeparykon te kynetykatokon. Mo'karon Farise 'wa moro eta'po ukuty'po mero ty'wa, Jesus wyto'po Judea wyino Galilea 'wa rapa.
Samaria yinonory tu'po te itory kynakon. Moro Samaria ta ro amy Sikar tatynen aitopo 'wa itunda'po. Mo'ko tymuru Josef 'wa Jakob nyry'pombo nono wyino tyse waty moro aitopo kynakon.+ Jakob toponarymbo moro po kynakon. Tytory poko tyrupota'po ke, Jesus wotandy'mo'po moro topona po. Kurita 'ne 'ne kynakon moro jako.
Irombo amy Samaria pono woryi wopy'po tuna aije. Jesus wyka'po i'wa: “Tuna ke kupako.” Mo'karon inemeparykon irombo tyto kynatokon moro Sikar 'wa arepa epeka'se. Irombo mo'ko Samaria pono woryi wyka'po I'wa: “One wara ko amoro Simosu me y'wa amy Samaria pono woryi me tuna poko maturupojan?” Mo'karon Simosu irombo mo'karon Samaria ponokon maro asato'ke mandon.+ 10 Jesus wyka'po eju'to'me: “Moro Tamusi nyry ukuty'pomboto o'wa, noky me mo'ko tuna poko aturupo'po wairy ukuty'pomboto enapa o'wa, amoro i'wa maturupory tuna poko. Irombo amano ynen tuna yry o'wa.”
11 Irombo mo'ko woryi wyka'po I'wa: “Jopoto, tuna anundopo waty man ajekosa. Irombo moro topona jansi'pe man. One wara ko iro ke amano ynen tuna ajekosa naitan? 12 Mo'ko na'na tamurumbo Jakob ko'po ka'tu man? Mo'ko 'wa ro irombo ero topona tyje man na'na 'wa. Aseke iwyino tuna tanyje i'wa man ty'makon maro, tokykon maro enapa.” 13 Jesus wyka'po eju'to'me: “Pa'poro ero tuna enynen tuna 'se rapa kynaitan. 14 Moro ynyry tuna enynenymbo te, tuna sanory aniwo'pa noro rapa kynaitan. Moro ynyry tuna kynaitan mo'ko enynenymbo ta i'matypyn amano ynen, pari'pe o'puririkatoto tuna undy me.”
15 Mo'ko woryi wyka'po I'wa: “Jopoto, moro tuna ene'ko y'wa, ywo'pa noro tuna sanory waito'me, tuna aije opy'pa noro ywaito'me ijaro 'wa.” 16 Jesus wyka'po i'wa: “Oino iko'matango. Irombo ijaro 'wa rapa o'ko 'ne.” 17 Mo'ko woryi wyka'po eju'to'me: “Ino'ma wa.” Jesus wyka'po i'wa: “Iporo ro ino'ma mokari'sa. 18 Ainatonemboto tyinone tywaije mana. Mo'ko erome imaro mana inoro oino kapyn mo'ko man. Iporo ro moro mekari'sa.”
19 Mo'ko woryi wyka'po I'wa: “Jopoto, amy Tamusi auran uku'ponen me awairy seneja. 20 Na'na tangonymbo 'wa moro wypy tu'po Tamusi ety tawonga man. Amyjaron te Jerusalem po Tamusi ety awongary man mekari'saton.” 21 Jesus wyka'po i'wa: “Kamyikako, woryi! Amy jako moro wypy tu'po kapyn, Jerusalem po kapyn enapa Tamusi ety mawongata'ton. 22 Anukuty'torykon ety mawongaton amyjaron. Na'na te tynukutyry ety awonganon. Moro opano'no irombo Simosu wyino kyno'san. 23 Aire 'kopore mo'karon inaron 'ne ro Tamusi ety awonganamon iporo Tamusi ety awongata'ton a'kanano ta. Erome ro moro wara terapa kynaijaton. Mo'kopangon 'se ro irombo mo'ko jumynano man toty awonganamon me. 24 A'kanano mo'ko Tamusi man. Iporo ro mo'karon ety awonganamon 'wa ety awongary man a'kanano ta.”
25 Mo'ko woryi wyka'po I'wa: “Suku'sa mo'ko Mesias, mo'ko Kristus me inejatorykon wopyry man. Mo'ko ro tywopy'po mero pa'poro oty ekari'tan na'na 'wa.” 26 Jesus wyka'po i'wa: “Inoro ro ajerupanon. Inoro ro awu wa.”
27 Moro jako 'ne mo'karon inemeparykon tunda'san. Woryi maro iworupary poko enuta'san imero. Ise'me amy pairo we'i'po aturupo'pa i'wa oty 'se iwairy poko, o'tono'me mo'ko woryi maro iworupary poko pai. 28 Irombo mo'ko woryi 'wa moro typotysarymbo no'po. Moro aitopo taka ito'po. Ika'po mo'karon kari'na 'wa: 29 “O'toko 'ne amy wokyry ene. Pa'poro o'to ywe'i'po ekarityi y'wa. Mo'ko Mesias pai 'nare mo'ko nan?” 30 Irombo moro aitopo wyino iwepa'ka'san mo'ko wokyry ene.
31 A'saka'pa imaro tywe'i'san mero mo'karon inemeparykon wyka'san Jesus 'wa: “Na'na emepanen, endameko.” 32 Ika'po te i'waine: “Anukuty'torykon arepa yjekosa man.” 33 Mo'karon inemeparykon wyka'san ase'wa: “Amy 'wa ka'tu arepa tane'se nan i'wa?” 34 Jesus wyka'po i'waine: “Moro y'wa mo'ko yjemo'nenymbo nisanory kapyry, moro y'wa inyry amaminano kapy'mary enapa yjerepary me man. 35 Ero wara yka'pa mandon: ‘Okupa'en nuno pa'po me wonatopo potyry kynaitan.’? Wykaje o'waine, o'po'toko! Morokon maina enetoko! Wonatopo tywaije terapa man. Typotyry taro terapa man. 36 Mo'ko ipo'nenymbo moro tamamina'po epety apyijan terapa. Morokon tynipoty'san a'nano'san i'matypyn amano 'wanokon me. Iwara okororo mo'ko iponen mo'ko ipo'nen maro kynewa'potata'ton. 37 Iporo ro irombo ero taurotopo man: ‘O'win amy kyniponjan. O'win amy kynipo'san.’ 38 Awu komo'ton awo'mika'torykonymbo po'se. Amykon terapa tywo'mika mandon. Iwo'mika'marykon 'wa terapa amyjaron tywo'se mandon amamina.”
39 Pyime moro Samaria tano aitopo ponokon 'wa Jesus amyikapo'po ero wara mo'ko woryi wykary 'wa: “Pa'poro o'to ywe'i'po ekarityi y'wa.” 40 I'wa tytunda'san mero, mo'karon Samaria ponokon woturupo'san, tokosaine iwaito'me. Irombo oko kurita ekosaine iwe'i'po. 41 Pyime noro kari'na 'wa amyika'po moro inekarityry poko. 42 Irombo mo'ko woryi 'wa ika'san: “Moro anekarityry poko noro kapyn na'na kynamyikanon. Aseke ro irombo na'na netai. Iporo ro ero nono Epano'nen me iwairy ukutyi na'na.”
Amy jopoto ymuru kura'mary
43 Oko kurita pa'po me Jesus wyto'po moro wyino Galilea 'wa. 44 Aseke i'wa takari'se kynakon amy pairo Tamusi auran uku'ponen wairy isano'pambo moro tywetuwaro'matopombo aitopo po.+ 45 Galilea 'wa itunda'po mero, mo'karon moro ponokon 'wa ewa'ma'po. Moro Jerusalem po mo'ko eratonomapotopombo onory ewa'mary jako irombo morokon inikapyry otykon tone i'waine kynakon. Mo'karon enapa irombo tyto tywaije kynatokon mo'ko eratonomapotopombo onory ewa'ma.+
46 Jesus wyto'po rapa Kana 'wa, Galilea ta, moro ty'wa winu me tuna ka'topombo aitopo 'wa. Irombo Kafaraum po amy jopoto kynakon. Imuru je'tun pe kynakon.+ 47 Mo'ko ijumy 'wa ro Judea wyino Galilea 'wa Jesus tunda'po eta'po. Ito'po I'wa. Iwoturupo'po i'wa tymuru kura'ma iwo'pemato'me tymaro Kafaraum 'wa. Kyniromo'sakon irombo mo'ko imuru. 48 Jesus wyka'po i'wa: “Potonon anumengaponamon otykon anene'pa aja'taine, poto me Tamusi anamyika'pa mandon.” 49 Mo'ko jopoto wyka'po te I'wa: “Jopoto, o'ko ymaro, ymuru romby'pa ro.” 50 Jesus wyka'po i'wa: “I'tango ajauty 'wa. Omuru nuro man.”
Mo'ko wokyry 'wa Jesus auran amyika'po. Ito'po. 51 Iwo'pemary jako noro mo'karon ipyitorykon wopy'san epoje. Ika'san i'wa: “Omuru nuro man.” 52 Iwoturupo'po i'waine moro o'toro juru a'ta iru'pa rapa iwe'i'po poko. Ika'san i'wa: “Koinaro o'win juru a'ta, moro ikomyinymbo no'myi.” 53 Moro wara ijururu a'ta ro Jesus 'wa nuro tymuru wairy ekarity'po ukuty'po mo'ko ijumy 'wa. Irombo mo'ko Jesus amyika'po i'wa pa'poro mo'karon tauty tanokon maro. 54 Ero moro ijokonory Jesus nenepo'po kapu wyinono oty ero kynakon Galilea po, Judea wyino tywerama'po wyino.
+ 4:5 Genesis 33:19, Jakobus 24:32 + 4:9 Ezra 4:1-5, Nehemia 4:1-2 + 4:44 Mateus 13:57, Markus 6:4, Lukas 4:24 + 4:45 Johanes 2:23 + 4:46 Johanes 2:1-11