6
Peya tsahuatsu casumititaquique ama
Jesúsra tuna bahuityanucacuare:
—Tsahuaya ni micuana peya cuana, netsahuacuedya peya cuana queja capetamereti ishu ama. Dutyara bayaju ni micuana aya, peya cuanara micuana sumiya. Jadya ama bucha micuanaja Tata barepajura micuana tyabuque ama ni ai jidaque peya tsahuahua tsuje.
“Jadya tibudya nerecada cuanaque tsahuatsu, necasumitiume ai tyaatsu; Yusu adebaquipa ejuu jadya juya cuanaque bucha nejuume. Nerecada cuanaque tsahuatsu tuna cacuejatiya dutya queja tunara jidaque mere ahuaque, caradati ishuque etare cuanaju, edijiju juneniyaque jadya. Ecuita cuanaja jida baishu jutidya tuna jadya juya. Ecuita cuana ni tu tunaja ishu jida quisaratiya, Yusu bacue aijama. Riyaque yahuaju camadya tunajatu jidaque inime baya. Yusura tuna jidaque tyadadibuque ama ni riya piji buchique. Nerecada cuanaque tsahuatsu necacuejatiume ni eje quejadya jutidya. Ni ejeque micuanaja iyuhueda queja necacuejatiume. Ejeque cuejamaque neacue. Micuanaja Tata dutya petaquiratu baya eje bucha micuana juyaque. Tura micuana jida juya baatsu dyaque jidaque tyabuque, —jadya tujatu ecana bahuityacuare.
Jesúsra eje bucha quisaratie Yusu tsehue jutaquique bahuityacuareque
(Lc 11.2-4)
Jesúsra tuna bahuityanucacuare:
—Micuana Yusu tsehue quisaratiyaque, ecuita cuanaja sumi ishu jutidya nequisaratiume; Yusu adebaquipa ejuu jadya juya cuanaque bucha nejuume. Tunaratu dutya bahue amerecara aya tuna Yusu tsehue quisaratiyaque. Jadya tibudya tuna Yusu tsehue quisarati neti bahue caradati ishuque etare cuanaju, ejudya jutidya ecuita cuanaja peta ishu. Ecuita cuana camadyatu tunaja ishu jida quisaratiya, Yusu bacue aijama. Riyaque yahuaju camadya tuna tyatanaya tuna jida pureama juishuque. Era micuana bahuityaya. Arepa Yusu tsehue quisarati ishu casitatitaqui ama bucha, jida nucadyatu yatse taca Yusu tsehue quisarati ishu. Jadya juyaque nenubicue eju aira buchique sicacaturaya amaju. Nubitsu etsecue necateriticue. Micuanaja Tata Yusu tu tuhuadya micuana tsehue. Nequisaraticue tuatsehue. Turatu adebayadya micuanara inime tupuyaque. Turatu bacayadya micuana tacara tuque cuejayaque. Tura micuana jida juya baatsu, dyaque jidaque tyadadiya.
“Yusu tsehue quisaratiyaque, tumeque quisaratidya jutidya atinuca atinuca neaume; Yusu adebaquipa ejuu jadya juya cuanaque bucha nejuume. Tunajatu inime juya, quisarati ahuaquedya atinuca atinuca ayaju Yusura bacaya bucha. Tuna bae nejuume. Yusu tuque micuanaja Tata. Turatu berudya adebahua micuanara ai sareyaque, micuanaja bacamajudya. Jadya tibudya tuque micuanaja tumeque quisarati atinuca atinuca ataqui ama. Jadya Yusu tsehue quisaratiyaque nequisaraticue:
‘Ecuanaja Etata barepaju aniyaque, muiba ishuque mique.
Adebaya mique ecuana juchama nerique.
10 Pajuetihuisha huecaca micue ecuana naru ishuque.
Barepaju micue inime dutya juya bucha, tumebaedya paju dutya rehua riyaque yahuaju.
11 Tyacue ecuana riyaque huecaca ara ishuque ecuanara sareyaque.
12 Apupashacue ecuanaja jucha cuana.
Ecuana peya cuanara jidama ayaque nime aputaya bucha, jadidya ecuanaja ecuana jidama juya cuanaque apupashacue.
13 Satanásra cajuchatishacara ayaju, ecuana tsahuacue, ecuana ecajuchatiuju.
Miquemi enaruqui.
Miquemi dutya casa tsehueque.
Miquemi eje tupu mui, pureama jadya ajaca ishuque ama.
Jadidya paju’, jadya neacue Yusu tsehue quisaratiyaque.
14 “Micuanaja Tata barepajura tuque micuanaja apupashaya micuanara jidama ahuaque, micuanara, micuana jidama aquique nerecabayaque juatsu. 15 Micuanara ni peya nerecabaya ama, tume tuque micuanaja Tatara dyadi apupashaya amadya micuanaja jucha cuana, —jadya tujatu ecana acuare.
Yusu mui ishu arama quibetiyaque peya inime jutaquique ama
16 Jesúsra tuna bahuityanucacuare:
—Yusu mui ishu arama quibetiyaque, micuana jadya juyaque ni eje quejadya jutidya necaadebameretiume. Yusu adebaquipa ejuu jadya juya cuanaque juya bae nejuume. Tunaratu dutya bahue amerecara aya tuna arama quibetiyaque. Peya inime tuna jubahue. Ramusu pahua muru tsehue ecana ebutsequiniju capepati bahue. Ecuita cuana camadyatu tunaja ishu jida quisaratiya, Yusu bacue aijama. Riyaque yahuaju camadya tuna tyatanaya tuna jida pureama juishuque. 17 Micuana Yusu mui ishu arama quibetiyaque, pureama nejucue. Necajibururuticue. Cajibururutitsu necalluticue jida, micuana arama quibetiyaque peya cuanara eadebauju. 18 Micuanaja Tata tu micuana tsehue. Tuquetu bahue dutya eje bucha micuana juyaque. Tura micuana jida pureama juishuque tyabuque.
Tere baecuaque etsujequi jida quiyatiaje ishuque
(Lc 12.33-34)
19 “Nequiyatiajeume chipiru, riyaque yahuaju ai tsuje arida cuanaque. Micuana rehuaque quiyatiyaquetu muju cuanara eyuamaturau. Eaputatereu jutidya tuque micuanaja. Chiri puji cuanaratu echiriu. Tume tuque micuanaja aijama ejuu ni ai buchique. 20 Nequiyaticue Yusuja yacuaju micuana pureama juishuque. Micuana yuqueja quiyatiajeyaquetu cayuamati baecua. Mujuratu araya ama. Jitsu baecua tuque. Chiritanaya ama tuque; ni tu yuamaturaya rapara. 21 Tupujacaya ama tuque ecuana inime ecuanaja iyuhueda cuanaque quiyatihuaju.
Ecuitaja educujuque inime udaquique
(Lc 11.34-36)
22 “Yatuca tsehue ademe ecuana capetatiya. Capetatitsu ecuana canarutiya ai muda cuanaju. Yatuca ecatse jidaju ecuana jidadya anitaqui. 23 Yatuca ecatse jidamaju, ecuana ecanarutiu amadya muda cuanaju. Era micuana cuejayaque tu hueca buchique. Ecue yana equedya ama ni micuana aniya, tume micuana apudaju juneniyaque cuji juhuaque bucha.
Yusu mereya ama bucha cachipiruticara ebari jadya jutaquique ama
(Lc 16.13)
24 “Ni ejera buchiquetu emereu ama beta patrón ecatse. Jadya jucara juyaque juatsu, tuque micuana, peya ujeu, peya bacue iyuhueda jadya jutidya ebau. Peyatu nijuta ducuta jadya tsehue emereu, peya bacue merecarama tsehue. Eje bucha anie ni micuana juma Yusuja biji eque, micuanaja ishu cuita camadya chipiru radanitya jadya juatsu, —jadya tujatu ecana acuare.
Yusura tuja cuanaque narujacayaque ama
(Lc 12.22-31)
25 Jesúsra tuna bahuityanucacuare:
—Cuejaya micuana era. Netsapeume inime: “¿Ai dyadi rique araya, ijiya? ¿Ai dyadi rique jutuya?” jadya. Yusura micuana iyahua tibu, yuneri cuitadya micuana tura tyadadiya micuanaja aijamaque ara ishuque, jutu ishuque jadya. 26 Neadebacue upati huiri cuana. Tunaratu inime tsapeya ama tunara sareya tsehue. Tuna tuna cuhuatiya ama ni cahuesatiya ama ara ishuque. Aijama tunajatu ni eju tunaja earaqui iya ishuque. Jadya ama bucha tuna micuanaja Tata barepajura tyaya ara ishuque. Tujaque micuana. Micuana tura micuana dyaque iyuhueda baya, upati huiri cuana bucha ama. Yuneri cuitadya tura micuana tyaya micuanara ara ishuque sareyaque. 27 Ni ejeradya jutidyatu tuja maju ishuque ura juetihuaju tuja ani erirunucau ama.
28 “Micuanajatu tsapetaqui ama inime jutu ishu cuana tsehue. Nebacuedya yachiju shasha cuana eje bucha danee juyaque. Tunaratu jidama ama inime baya jutu ishu cuana tsehue. Mere ecana juya ama chipiru jiteque, ni ecana taritariya. Jadya ama bucha tuna Yusura jida piji amereya. 29 Salomón tu jucuare ecuari dyaque jida tsehue cajututitsu jida piji. Jadya ama bucha shasha cuana yachi juquetu dyaque jida piji, Salomónra ejutuqui dyaque jidaque jutucuare bucha ama. 30 Shasha yachi juquetu tsunuda ama juya. Tumeque huecaca camadya tu jida piji; peya huecaca bacue eijehue ejuu etiquiju. Yusura yachi juque shasha cuana dyaque jida piji amereya tibu, yuneridya tura micuana tyayadya micuanara jutu ishu sareyaque. Micuanaratu tura naruyaque ejeneya ama, arepa tuque micuana upati jeta aqui cuanaque, shasha cuana jadya naruyaju baya ama bucha. 31 Yusura tura iyahuaque naruya tibu, inime netsapeume: ‘¿Ai dyadi tuque ecuana araya? ¿Ai tuque ecuana ijiya?’ jadya ama juatsu ‘¿Ai dyadi tuque ecuana jutuya?’ 32 Yusu adeba baecua cuanaque tuna tumeque inime tupu tsehue jutidya juneniya. Micuana jadya inime tupu tsehue nejuneniume. Micuanaja taa tu aniya Etata Yusu barepa juque, micuanara ai ara ishuque, jutu ishuque jadya sareyaque tyaquique. 33 Pana catyati nejucue Yusu queja, tuja micuana naru ishu. Eje buchadya tuque pureamaturacara ayaque anicara nejucue. Jadya anie ni micuana juya, tume tura micuana tyaya dutya micuanara sareya cuanaque. 34 Netsapeume inime huecacape eje bucha juya tsehue. Dutya huecacatu aniya eje buchique inime, masada, inime tupu jadya. Inime tsapequi neaume eje buchique inime cuetimaque jari. Baecua micuana eje bucha judadiyaque. Tume cuanaque inime tupuqui aatsu, eje bucha inime tsapema anie ni micuana juma, —jadya tujatu ecana acuare.