25
Anumunsha Samuelarini tsiparangiya. Yakat Ramash kapung taarangu, annungiri mapuranganaya. Sheersin, Israelchich tputs ichingarusin kizpur tanuranganaya Samuelaringzini.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Dapiy Saulpa tatsuyarangana anootsi.