31
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaatssha Saul wipaptari tapazish tsiparangana anootsi
Ashiriya, Filistewshuch Israelchichee pacharangusin, wamaritssin kasirangusin, kiyung yacharanganaya. Israelchichsha anoo parangusin, Ay, átangat ashiranganaya. Israelchich zapan k'chirpungumun, Guilbowash mach tsiparanganaya.
Filistewshuchshitisin nda kasaksin, tachitarusin, pachakatarandsin, Saulaatssha parangusin, pachayani tárangusin, wipaatsima tuchpari chingaranganaya. Jonatanaa, Abinadabaatstam, Malkisowaatstam ashpari pacharanganaya. Anumun wapareetssha tachitarangsin, Pzaya. Kínayaruni, arang arang sheeruni pachayani, tárangusin, sundarshat Saulaa zapan tachitaranganaya. Sundar wasapat tsak, tsak ashirangsin, Saulaa tsipamamari matayarangiya. Ashiriya, Saulsha wipunashee yuwaa xanxapshee payuku anoo, Naani. Neewa, k'chirpunguri payuki anu. Natu, shiyshat yáyarush, nuwaa tsipamamari pachangandama. Tputs nllitarit nuwaa pacharundama. Nuw anshuchimunnaa nda tsipamaam zandkina. Apaz nuwaa pachakchusin, nuwaatsshapa yutaritash wayachinllindaya. Ayam nuwaa tsiyateersin, statangat ashchinllinaya. Ashirucha, amb aturi, nuw anshuchimun tputs nda tsipamaam zandkashina, tárangiya. Itaru tárangitaa, wipunashsha urkaree pachamaam punirangiya. Ashirucha, Saul waanasha k'chirpungureetsini yáyaru, waanaatsi wanuts tushupeeru, wanasir tasingayaru, anumun pantsayaru, waanaatsi kayungeeru, tsiparangiya. Filistewshuchimun tsipamaam ngatku ashirangiya. Ashiriya, wipunashsha waanaatstam k'chirpungoo yáyaru, anumun pantsayaru, waanaatsi kayungeeru, tsiparangiya. Amb sheeru, Saularini tsiparangiya. Ichingaru ashpari tiptsirpatari, mishat wip tuchip anpatari, mishat wipunashtam istampaneem tachitarangana anutam, ashpari ichingarusin tapazish pchingaranganaya. Ashiriya, Israelchich minungichich wazawa watandaram taarangana, anshat sundar ichingaru Ortagap káyashinusin, zamangakatan ashiranganaya. Kaapa mazinarangusin, Saulaa pachayandsintanda. Mishat, wipaatstam ashpari kachingeenllinaya. Waamaritssin kiyung yachayanllina. Yaktareetstamni itutseenllinaya, táranganaya. Ashiriya, Filistewshuchshitisin anuritam anush kusatarangsin, anshurisha taaranganaya.
Ashiriya, Filistewshuch anush kuseersin, tsipareewaatssha naparangsin, mangu anush Saulaa tsipar tamuru paranganaya. Mishat, wipatam tuchpari tsiparinand paranganaya, manginash Guilbowash tsapu. Ashiriya ashirangsin, Saulaa much turuyarusin, kasaranganaya. Sheersin, k'chirpungureetshitini yaranganaya. Ashiramchusin, tputseetssha tsiyatsseem kamanimapaneem kamachtayarusin, zanganiranganaya. Ichingarusin iyashuch Filistewshuch tsapurunas ztaru mazinapana, yuwaa Saulaa pachayani anootsi, atusin, kamachtayarusin, wasina tuyamzayarusin, zanganeeranganaya. Mishat, anoo yasakchusin, iyashuch ichingarusin apanllputsish pang' pshtuyarusin, wasina ungirtamaama, atusin ashiranganaya. 10 Ashirangsin, Saularineetsshitini machtar yarangusin, apanllputsish pang' yuwash maachi tinam sur Astarti taaku, anshutam wayaranganaya. Wanutseetssha Saularineetsi yarangusin, yaktaa tandapunuz kámanaru taaku, anumun yuwar kayxuyarusin, kasaranganaya.
11 Ashirangsin, maachiritshat Jabesshuch yakat, Galaadshuchtam tsiyatssee mazinaranganaya, yuwaa Filistewshuch Saulaa wipaptari yaktash tandapunuzimun kayxurangana anootsi. 12 Ashiriya, mazinarangusin, mangushsha chinarangusin, ¿Tamayareezini Saulaa wanuts yachini? tárangusin, kurakanandari yuwanandari kizpuri anunandari ipusarangsin, amb naataranganaya. Ashiri ngootsish psaanpatari apinll naayarandsin, yaktanung watandpun kuseersin, tsiparee Saulaa wanuts wipaptari yaranganaya. Sheerandsin, yusur Jabespitam kanapuranganaya. Ashiri anushsha Saulaa wanuts yushindarangusin, sumasishsha muchiranganaya. 13 Anumun wanapootsimsha yáyarusin, Jabesshuri yakat yasinash puch mapeersin, kasaranganaya. Sheersin, anumun minum siman ichingarusin tputs manguranganaya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Saularini wipaptari tapazish tsiparangana anootsi.
[Wapparee. Watamcha Samuelarini kuku ichtaru yandama.]