2
Jesucristo ded pah ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát
Bʉʉ jwʉh jwĩ Maáh Jesucristo nin baácboó ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, míic wáac jʉibínit, caandíh jwĩ jwãáát pínahdih wã naóhbipna caá.* Bita yeebdíh yeena, “Jwĩ Maáh ãtát jwʉ́ʉb dei jʉ̃óh tagaá”, ĩ niijíchah yʉhna, ñi ʉ́ʉmca bojoó. Biquína “Dios weemdíh páant ã niijíp jĩ”, niíj, bita “Pablo páant ãt daác wahap jĩ”, ĩt niíj yee tagaá. Pánihna, bita páant yeebdíh ĩ yeenachah, ñi joyáh bojoó. Caán ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih, Diosdih dawá ĩ yap yohbipna caá. Páant ĩ yap yohochah, chah yeejép wʉtni ã jígohbipna caá. Caandíh Dios peéh chãjna, iiguípna ã wahbipna caá. “Caán nihat maáh caá”, cã́acwãdih niíj jenah joyát tʉ́ʉtnit, Diosboodíh ã weñat tʉ́ʉtcan niít. “Weém caá Dios”, niíj yeenit, Dioíh mʉʉ́boó ã waadbípna caá, nihat caandíh ennit, ĩ wẽi naáwát pínah niijná.*
¿Ñijeéh jʉmna, páant yapat pínahdih wã naáwátjidih ñi náhnican niít? Bʉʉ caán yeejép wʉtni pínahdih jãhni páantjeh jwĩ cãtíh ã jʉm jwʉhna caá. Obohjeéhtih, Dios ã ñíoni yeó jáapdih yeejép wʉtni ã jígohbipna caá. Bʉʉ caandíh ñi jéih encah yʉhna, nemépwã ĩ maáhboó Dios ã wʉtatdih cã́acwãdih ã yap yohat tʉ́ʉtna caá. Obohjeéhtih, páant ã chãjachah yʉhna, yeejép wʉtnidih jãhni ã bejat pínah jã́tih caán tʉbit yeejép ã jéih wʉt jwʉhcan caá. Ã bejat tʉ́ttimah bácah, tʉbit yeejép wʉtni ã jígohbipna caá. Páant ã jígohat tʉ́ttimah, jwĩ Maáh Jesucristo ã yeh iigátjĩh nin baácboó jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhna, ã naáwátjĩh póoj yohat pah, caandíh ã bʉʉdábipna caá.* Caán yeejép wʉtniboó nemép ã wẽpatjĩh, cã́acwã ĩ jéih chãjca naáhdih dawá láa ã chãj jʉ́ʉtbipna caá, queét caandíh ĩ wẽi enat pínah niijná.* 10 Bʉ́dí yeejép ã chãjachah yʉhna, iiguípna bejnit pínahboó “Caán tʉ́i chãjni caá”, niijnít, caandíh ĩ jepahbipna caá. Queét Jesúíh doonádih, yoobópdih ã jʉmʉchah yʉhna, ĩt joííhcap tagaá. Páant ĩ joííhcat jíib, queét iiguípna bejnitdih Dios ã ʉbcan niít. 11 Tʉ́ini doonádih ĩ náahcat jíib, Dios queétdih máihnit pah ã chãjbipna caá, yee naáwátdih ĩ tʉ́i joyát pínah niijná. 12 “Caán naáwát yoobópdih nihcan caá”, niijnít, yeejép ĩ wẽi chãjatji jíib, Dios queétdih ã peéh chãjbipna caá.
Dios ã́ihwãdih ã ñíwat
13 Yeéb jwĩ déewã panihnitá, jwĩ Maáh Jesús ã oinit ñi jʉmna caá. Nin baácdih ã chãjat pínah jã́tih yeéb iiguípna bejnit déejidih Dios ãt ñíwip wʉt jĩ, ã́ihwã ñi jʉmat pínah niijná. Tʉ́ini doonádih “Yoobópdih tigaá”, yeéb ñi niíj jenah joyóchah, Tʉ́ini Espíritu yeebdíh ãt teo wáacap tagaá, tʉ́init ñi jʉmat pínah niijná. Pánihna, ã ñíonit ñi jʉmʉchah, Diosdih wẽinit “Tʉ́ina caá, Paá”, jwĩ niiját dée caá. 14 Tʉ́ini doonádih jwĩ naáwáchah, Dios yeebdíh ãt ñíwip taga, jwĩ Maáh Jesucristo jeáboó maáh ã jʉmʉchah, yeebbʉ́t caán biícdih maáta ñi jʉmat pínah niijná.
15 Pánihna, Jesucristodih tʉ́i péenit ñi jʉmʉʉ́. Pánih péena, jwĩ naóh bohéátjidih jwĩ daác wahnidihbʉt tʉ́i náhninit, ñi yap yohca bojoó.* 16-17 Jwĩ Maáh Jesucristodih, jwĩ íip Diosdihbʉt yeebdíh bʉ́dí jwĩ ʉʉ́bhna caá, ĩ náah yacat pah ñi chãjat pínah niijná. Jwiítdih oina, iiguípna bejnit déejidih Dios ã tʉ́i ʉbatdih náhninit, yeó jáap jʉmat pah bʉ́dí jwĩ wẽina caá. Jesucristo, jwĩ íip biícdih yeebdíh ĩ teo wáaca naáh, wẽp ñʉhnit panihnit jʉmna, tʉ́i chãjnit, tʉ́i míic wéhenit páantjeh ñi jʉmat pínah niijná.
* 2:1 1Ts 4.15-17 * 2:4 Dn 11.36; Ez 28.2 * 2:8 Is 11.4 * 2:9 Mt 24.24 * 2:15 1Co 11.2