3
“Jwiítdihbʉt ñi ʉʉ́bʉ́”, ã niiját
Bʉʉ jwĩ déewã panihnitá, jwiítdihbʉt ñi ʉʉ́bʉ́, jwĩ Maáh Jesúíh doonádih dawá cã́acwãdih jwĩ tʉ́i bohéát pínah niijná. Yeéb caán doonádih ñi wẽi jepahat pahjeh mʉntih bitadih jwĩ bohénachah, ĩ tʉ́i wẽi jepahat pínahdihbʉt ñi ʉʉ́bʉ́. Pánih jepahnit, bitadihbʉt ĩ naáwáchah, caán dooná waícanjeh ã bej peét bejbipna caá. Jesúíh doonádih dawá jepahcan, yéej chãjnit jʉmna, jwiítdih ĩ yeejép chãjíhichah, Dios jwiítdih ã wapat pínahdihbʉt ñi ʉʉ́bʉ́. Jwĩ Maáh Jesús ã niijátji pahjeh chãjni ã jʉmna caá. Pánih jʉmna, nemépwã ĩ maáh yeebdíh ã yéej chãjat tʉ́ʉtʉchah yʉhna, yeebdíh ã teo wáacbipna caá, Jesúsdih tʉ́i jenah joinít, nemépwãboodíh ñi jepahcat pínah niijná. Páant Dios yeebdíh ã teo wáacatjĩh, ded pah jwĩ wʉtʉchah, ñi jepahatdih jwĩ tʉ́i jéihna caá. Páant ñi chãj cádahcatdihbʉt jwĩ jéihna caá. Dios bʉ́dí ã oyatdih yeebdíh ã tʉ́i jéihyana naáh, caandíh oinit, bitadihbʉt ñi oyat pínah niijná. Jwĩ Maáh Jesús yeejép yapna yʉhna, Diosdih ãt cádahcap wʉt jĩ. Páant ã jʉmat pah mʉntih, yeebbʉ́t yeejép yapna yʉhna, ñi cádahcat pínahdih wã ʉʉ́bhna caá.
à tewat tʉ́ʉtat
Jwĩ Maáh Jesucristo ã wẽpatjĩh, nin pah yeebdíh wã wʉtna caá: Det Jesúíhwã jwĩ bohéátjidih jepahcan, tewíhcannitdih ñi pej jʉmca bojoó. Ñijeéh jʉmnit, bʉ́dí jwĩ tewechah, ñi enep jĩ. Pánihna, jwĩ tewatji pahjeh mʉntih yeebdíhbʉt tewat ã náahatdih ñi jéihna caá. Ñíih jeémátdih jíib wihcanni jwĩpĩ́ jeémpcap jĩ. Obohjeéhtih, yeebdíh ʉʉ́bh tac bʉʉgácat tʉ́ʉt niijná, yeó jáap jʉmat pah, chei jʉmat pahbʉt bʉ́dí jwĩ tewep jĩ.* Jwĩ bohéátji jíib yeebdíh jwĩta jíib waadá tagaá. Obohjeéhtih, jíib náahcanjeh, bʉ́dí jwĩ tewep jĩ, yeébboó jwiítdih ñi en yacat pínah niijná. 10 Ñijeéh jʉmnit, nin pah yeebdíh jwĩ niíj bohénap jĩ: “Teocannit ĩ jeémpca bojo naáh”, jwĩ niijíp jĩ. 11 Obohjeéhtih, yeéb biquína ñit tewíhcap wʉt be. Pánih tewíhcan, bitadih ñit tac bʉʉgánap wʉt be. 12 Pánih tewíhcannitdih jwĩ Maáh Jesucristo ã wẽpatjĩh nin pah jwĩ niíj wʉtna caá: “Bitadih tac bʉʉgácanjeh, ñi teweé, ñíih jeémát pínah jíib”, jwĩ niijná caá.
13 Obohjeéhtih, yeéb jwĩ déewã panihnitá, tʉ́i chãjna, ñi chʉʉcá bojoó.* 14 Biquína caanjĩ́h moón jwĩ tewat tʉ́ʉtatdih ĩ yap yohochah enna, queétdih ñi pej jʉmca bojoó, tíicnit, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. 15 Obohjeéhtih, Jesúsdih cádahnitdih ñi en jʉ̃ihñat pah, queétdih ñi en jʉ̃ihca bojoó. Queét ñi déewã, Jesúíhwã ĩ jʉmʉchah, ĩ yap yohatdih queétdih tʉ́inijeh ñi naáwá, ĩ tʉ́i tewat pínah niijná.
à pée tʉ́yat tʉ́ʉtat
16 Jwĩ Maáh Jesús jwiítdih tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtni, yeó jáap jʉmat pah yeebdíh ã tʉ́i teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. Jwĩ Maáh ñijeéh ã tʉ́i jʉmʉ naáh.
17 Weém Pablo, nin péeni naáwátbitdih wĩ́ih téihyajĩhjeh wã daácna caá. Nihat wã daác wahnidih wĩ́ih téihyajĩhjeh wãpĩ́ daác péana caá. Páant péeni naáwátbitdih míic wã daacátdih enna, wã naáwát yoobát ã jʉmatdih ñi jéihbipna caá. 18 Jwĩ Maáh Jesucristo yeéb nihatdih oinit, bʉ́dí ã teo wáaca naáh.
Páant bóojeh tigaá wã naáwát.
Pablo
* 3:8 Hch 18.3; 1Ts 2.9 * 3:13 Gá 6.9