4
Nin baácdih bóodih bidcat
¿Dépanih tigaá míic jʉ̃ihnit, ñi míic mao? Tʉ́i chãjíhna yʉhna, yeejép ñi jenah joyát pah chãjna, ñi míic maona caá. “Caandíh bʉ́dí wã náahna caá”, niíj en ñinahna yʉhna, ñi jéih bíbohcan caá. Pánih náahna, caandíh bíbohnidih jʉ̃ihnit, míic maonit, ñi mao yohna caá. Obohjeéhtih, Diosboodíh ʉʉ́bhcan, ñi náahatdih ñi bíbohcan caá. Ʉʉ́bhna yʉhna, ñi weñat pínahdihjeh ñipĩ́ ʉʉ́bhna caá. Páant ñi ʉʉ́bʉ́chah, Dios yeebdíh ã jepahcan caá. Diosdih jéihcannit ĩ náahat pah yeebbʉ́t náahna, Diosdih eníhcannit ñi jʉmna caá. ¿Caandíh ñi jéihcan niít? Pánihna, queét ded pah ĩ chãjatdih wẽi enna, biíc yoobó chãjnit, Diosdih náahcannit ñi jʉmna caá.* Dios naáwátdih daácniji nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Dios jwĩjeéh ã jʉmat tʉ́ʉtni Tʉ́ini Espíritu jwiítdih bʉ́dí oinit, jwĩ yéej chãjíhichah, tʉbit ã jĩ́gahna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. Páant ã niíj daacátji oboh jʉmni nihcan, yoobópdih tigaá ã jʉmʉp.* Pánih oina, Dios jwiítdih bʉ́dí ã teo wáacna caá, caandíh jwĩ tʉ́i jepahat pínah niijná. Nindihbʉt Dios naáwátdih biíh daácni ãt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Weém bácah bitadih chah wã jéihna caá’, niijnídih Dios ã eníhcan caá. Obohjeéhtih, ‘Weém oboh jʉmni caá’, niijníboodíh Dios bʉ́dí oinit, ã teo wáacna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ.* Pánihna, Diosdih tʉ́i jepahnit ñi jʉmʉʉ́. Caandíh jepahnit, nemép ã yéej chãjat tʉ́ʉtʉchah yʉhna, caánboodíh ñi yap yohoó. Páant ñi yap yohatdih enna, ã jweibípna caá. Diosdih bʉ́dí bidnit, ãjeéh tʉ́i biícdih ñi jʉmʉʉ́. Páant ñi jʉmʉchah, caanbʉ́t ñijeéh jʉmnit, yeebdíh bʉ́dí ã teo wáacbipna caá. Yéej chãjíhatdih jenah joí cádahnit, ñi jwʉ́ʉb chãjca bojoó. Pánih cádahnit, tʉ́iniboodíhjeh jenah joinít, ñi tʉ́i chãjaá. Ñi yéej chãjatdih bʉ́dí jĩ́gahnit, ñi jʉñʉʉ́. Yeejép ñi wẽi chãjatjidih cádahnit, caandíh tíicnit ñi jʉmʉʉ́. 10 “Yéej chãjni, oboh jʉmni wã jʉmna caá”, Diosdih ñi niijí. Páant ñi niijíchah, caánboó ñi yéejatdih yohnit, nin baácboó ñi jʉm jwʉhʉchah, ã tʉ́i teo wáacbipna caá. Tʉ́ttimah, ã pebhna ñi jʉibínachah, yeebdíh maáta ã waadábipna caá.*
Bita Jesúíhwãdih yeejép niijcát
11 Wã déewãá, yeejép doonádih yeéb míicjeh ñi niijcá bojoó. “Caán tʉ́icanni caá”, niijná, “Caandíh peéh chãjat caá náahap”, niijná caá ñi chãjap. Páant niijnít, “Jwĩ míic oyat pínahdih Cristo ã wʉtat ã tʉ́ican caá”, ñi niijná caá. Páant niijná, caandíh jepahcan, “Tʉ́i chãjat pínahdih weemjéh caá wã jéih ñíwip”, niijná caá ñi chãjap. Páant niijnít, yeebjéh míic wʉtna caá ñi chãjap. 12 Obohjeéhtih, Diosjeh cã́acwãdih wʉtni, queétdih ñíoni ã jʉmna caá. Cã́acwã iiguípna bejnit déejidih caanjéh ã jéih tʉ́i ʉbna caá. Caanjéh queétdih iiguípna ã jéih bejat tʉ́ʉtna caá. Pánihna, “Caán yeejép caá”, jwiítboó cã́acwãdih jwĩ jéih niijcán caá.
Cheibit ded pah ã yapat pínahdih jwĩ jéihcat
13 Bʉʉ, nindihbʉt ñi tʉ́i joyoó: Nin pah biquína ñi niíj jenah joiná yʉh caá: “Bʉʉ, cheibit biíh tʉ́tchina jibidih wã bejbipna caá. Caanná jʉibínit, biíc jópchi jʉm, bií déedih jíib chãjnit, bʉ́dí dinerodih wã bíbohbipna caá”, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. 14 Obohjeéhtih, cheibit ded pah ñi yapat pínahdih ñi jéihcan caá. Tʉʉ jeí maátcanjeh jʉmnit, biícmantjeh ã bʉʉdáh bejna caá. Pánihat pah jwiítbʉt maátcanjeh jʉm jwʉhnit, jwĩ bʉʉdbípna caá.* 15 Obohjeéhtih, “Dios ã náahachah, páantjeh báadh jwʉhnit, nin pah wã chãjbipna caá”, niíj jenah joyát caá náahap. 16 Pánihna, “Weemjéh tʉ́i jéihni jʉmna, nin pah wã chãjbipna caá”, ñi niíj jenah joyát yeejép caá. Diosdih ñi tʉ́i jenah joicán caá. 17 Ded ã tʉ́i chãjat pínahdih jéihna yʉhna, caandíh chãjcan, ã yéej chãjna caá.
* 4:4 Is 1.21; Jer 3.6-10; Os 2.2; Mt 6.24; Lc 16.13 * 4:5 Ex 20.5; Dt 4.24; Zac 8.2 * 4:6 Pr 3.34; 1P 5.5 * 4:10 Mt 23.12; 1P 5.6 * 4:14 Pr 27.1