5
Dawá bií dée bíbohnitdih ã wẽp naáwát
Yeéb dawá bií dée bíbohnitboó weemdíh ñi tʉ́i joyoó. Bʉʉ nihat ñi náahatdih ñi bíbohna yʉhna, tʉ́ttimah bʉ́dí moh yéejnit ñi jʉmbipna caá. Páant yeejép ñi yapat pínahdih jéihnit, bʉ́dí ñi ñaác jʉñʉʉ́. Ñíih bií dée ã moóp beedáh bejbipna caá. Ñíih yéguehdih jõóh macwã ĩ jeémp beedábipna caá. Bʉ́dí oro, platadihbʉt ñi ámohochah yʉhna, moópni jʉmna, dedé pínah nihcan niít. Yeéb dinerodih oinit, bʉ́dí ñi ámohochah, Dios ã enna caá. Páant ã enechah, dinerodih yeéb ñi oyatji jíib, péeni yeó jáapdih yeejép ñi yapbipna caá. Iiguípboó jʉmnit, bʉ́dí ñi moh yéejbipna caá.* Yeebdíh teo wʉ̃hnitdih yeenit, ĩ tewat jíibdih yoobópdih ñi jíib chãjcap be. Pánih jíib chãjcan, ĩ́ih dinerodih páantjeh ma bíbohochah, Dios ã enna caá. Yeebdíh teo wʉ̃hnitboó ĩ tewat jíibdih náahna, bʉ́dí ĩ ñaácna caá. Páant ĩ ñaacáchah, jwĩ Maáh Dios queétdih ã joiná caá.* Nin baácboó jʉm jwʉhnit, dawá bií déedih ñi bíbohochah, dedé yeebdíh ã jʉdhcan caá. Pánih jʉmnit, ded pah ñi weñat pínahdihjeh ñipĩ́ chãjna caá. Obohjeéhtih, yeebdíh Dios ã peéh chãjat pínahdih ñi jéihcan caá. Jwiít cã́acwã jwĩ́ih momo jiwiwãdih bʉ́dí jeémát jwĩpĩ́ wʉ̃hna caá, bʉ́dí ĩ débehat pínah niijná. Pánihat tʉ́ttimah, tʉ́i débehnit ĩ jʉmʉchah ennit, queétdih jeémát tʉ́ʉt niijná, jwĩpĩ́ maona caá. Obohjeéhtih, queét jiwiwã ĩ wẽi jeémpna yʉhna, queétdih jwĩ mao jeémát pínahdih ĩ jéihcan caá. Yeébboó queét wẽi jeémpnit jiwiwã panihnit caá ñi jʉmʉp. Nin pahbʉt ñipĩ́ chãjna caá: Tʉ́i chãjnit yeebdíh ĩ yap yohcah yʉhna, nemat mʉʉ́boó nemat tʉ́ʉtnit, queétdih ñipĩ́ mawat tʉ́ʉtna caá. Páant ñi chãjat jíibbʉt Dios yeebdíh bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá.
Cristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih tʉ́i páñat
Wã déewãá, jwĩ Maáh nin baácboó ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih ñi tʉ́i páñaá. Wápchi mínah “Wã momnidih mah ã jʉ̃ʉ́wʉ́ naáh, tʉ́i chíihnit, ã tʉ́i quehat pínah niijná”, niijnít, ã tʉ́i pã́ina caá. Páant ã páñat pah mʉntih, yeebbʉ́t ñi tʉ́i páñaá. Jwĩ Maáh ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah bahnijeh ã jʉdhdatdih jéihnit, yeejép yapna yʉhna, tʉ́i pã́init, caandíh ñi jenah joí cádahca bojoó.
Wã déewãá, yeéb míicjeh yeejép ñi míic niijcá bojoó, Dios yeebdíh ã peéh chãjcat pínah niijná. Nindih ñi náhninaá: Ã peéh chãjat pínah yeó jáap bahnijeh ã jʉdhna caá. 10 Wã déewãá, Dios naáwátdih naóh yapanitjiboó bʉ́dí yeejép yapna yʉhna, Dios queétdih ã naáwát tʉ́ʉtatdih ĩt naóh cádahcap wʉt jĩ. Pánihna, queét ĩ cádahcat pahjeh mʉntih, yeebbʉ́t biíc yoobó Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih ñi pã́i cádahca bojoó. 11 “Det yeejép yapna yʉhna, Diosdih cádahcannit tʉ́i wẽinit ĩ jʉmna caá”, jwĩ niíj jenah joyátdih ñi tʉ́i jéihna caá. Jon jã́tih bóo Job wʉ̃t jʉmniíh doonádih ñit joijí tagaá.* Caán bʉ́dí yeejép yapna yʉhna, Diosdih ãt tʉ́i jenah joí cádahcap wʉt jĩ. Pánih yeejép ã yapat tʉ́ttimah, Dios jwĩ Maáh tʉ́i jĩ́gah enni jʉmna,* caandíh bʉ́dí ãt teo wáacap wʉt jĩ.
12 Wã déewãá, ded pah ñi wéheat pínahdih jenah joinít, nindih chah ñi tʉ́i náhninaá: Cã́acwã ĩ naáwátdih bita ĩ tʉ́i joyát pínahdih náahna, nin pah ĩpĩ́ niijná caá: “Jeá tʉ́ini ã jʉmʉchah, yoobópdih caá wã niijíp”, ĩpĩ́ niijná caá. Páant ĩ niiját pah, yeéb ñi niijcá bojoó. Bitadih naóhna, tʉ́i yoobópdihjeh ñi naáwá. Páant ñi tʉ́i naóhcah, Dios yeebdíh ã peéh chãjbipna caá.*
Ʉʉ́bát
13 Ñijeéh jʉmni yeejép yapna, Diosdih ã ʉʉ́bʉ́ naáh. Biíh wẽini jʉmna, Diosdih ã wẽi ewe naáh. 14 Biíh wʉnni jʉmna, Jesúíhwã ĩ maátadih ã bid bojo naáh, yíijĩh ñáinit, jwĩ Maáh Jesús ã wẽpatjĩh caandíh ĩ ʉʉ́bát pínah niijná.* 15 Pánih teo jã́ha ʉʉ́bhnit, “Jwĩ ʉʉ́bát pah Dios ã chãjbipna caá”, ĩ niíj jenah joyóchah, wʉnnidih Dios ã booabipna caá. Ã yéej chãjatji jíib wʉnni ã jʉmʉchah, ĩ ʉʉ́bʉ́chah, ã yéej chãjatjidihbʉt Dios ã yohbipna caá. 16 Pánihna, yeéb ñi yéej chãjatdih ñi míic naáwá. Pánih míic naóhnit, yeéb míicjeh Diosdih ñi ʉʉ́bʉ́, dedé wʉnat ã jʉmʉchah, caandíh ã booaat pínah niijná. Tʉ́i chãjnit ñi ʉʉ́bʉ́chah, Dios ã tʉ́i jepahbipna caá. Páant ñi ʉʉ́bát oboh jʉmni nihcan, wẽpni ã jʉmna caá. 17 Dios naáwátdih naóh yapani Elíasji jwiít pah ãt jʉmʉp wʉt jĩ. “Mah ã bʉʉgcá bojo naáh”, Diosdih ã niíj ʉʉ́bʉ́chah, biíc peihcanni jópchi biíh jópchi tac yoób mah ãt bʉʉgcáp wʉt jĩ.* 18 Tʉ́ttimah, ã jwʉ́ʉb ʉʉ́bʉ́chah, mah ãt jwʉ́ʉb bʉʉgʉ́p wʉt jĩ. Baácdih mah ã jwʉ́ʉb bʉʉgʉ́chah, momni chíihnit, ãt jwʉ́ʉb quehep wʉt jĩ, páant mʉntih. Pánihna, Diosdih jwĩ ʉʉ́bát oboh jʉmni nihcan caá.*
Yéej chãjni ã tʉ́ʉt nʉʉmát
19-20 Wã déewãá, ñijeéh jʉmni Dios naáwátdih ã cádahachah ennit, caandíh jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmát tʉ́ʉtat caá náahap. Pánih jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmát tʉ́ʉtnit, caandíh ñi tʉ́i teo wáacna caá. Páant ñi teo wáacachah, ã jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah, bʉ́dí ã yéej chãjachah yʉhna, Diosboó ã yéejatdih yohnit, caán iiguípna bejni déejidih ã tʉ́i ʉbbipna caá.* Caandíh tʉ́i náhninit, ñi tʉ́i míic teo wáacá.
Páant bóojeh tigaá wã naáwát.
Santiago
* 5:3 Mt 6.19 * 5:4 Dt 24.14-15 * 5:11 Job 1.21-22; 2.10 * 5:11 Sal 103.8; 111.4 * 5:12 Mt 5.34-37 * 5:14 Mr 6.13; Lc 10.34 * 5:17 1R 17.1; 18.1; Lc 4.25 * 5:18 1R 18.42-45 * 5:19-20 Pr 10.12; 1P 4.8