15
Jwĩjeéh jʉmnitdih tʉ́i teo wáacat
Jwiít Jesúsdih tʉ́i jenah joinít, behnit panihnit jʉmna, wébít panihnitdih íijcanjeh, tʉ́i teo wáacat caá náahap. Pánih teo wáacna, jwĩ weñat pínahdihjeh chãjcat caá náahap. Jwĩjeéh jʉmnit Jesúíhwãboodíh jenah joinít, Jesúsdih chah ĩ tʉ́i jenah joyát pínah niijná, queétdih teo wáacat ã náahna caá. Cristoboó ã weñat pínahdihjeh chãjcan, bita caandíh yeejép ĩ wéhenachah yʉhna, ã íip ã wʉtatdihjeh ãpĩ́ chãjap wʉt jĩ. Páant ã chãjat pínahdih Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Meemdíh yeejép ĩ naáwát pah mʉntih, ma wʉtatdih wã jepahat jíib, weemdíhbʉt yeejép ĩ wéhena beé”, ãt niíj daacáp tajĩ.* Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapanit daácna, jwiítbʉt Diosdih jwĩ tʉ́i jéihyat pínah niijná, ĩt daacáp wʉt jĩ. Ĩ daacátjidih bohéna, ded pah Dios jwiítdih ã náah yacatdih jwĩ tʉ́i jéihbipna caá. Pánih bohéna, yeejép yapna yʉhna, Diosdih tʉ́i jenah joí cádahcan, ã pebhboó jwiítdih ã ʉb bejat pínahdih náhninit, jwĩ tʉ́i wẽi jʉmbipna caá. Yeebdíh ʉʉ́bhna, nin pah wãpĩ́ niijná caá: “Paá, queét Jesúsdih péenitdih bʉ́dí ma teo wáacá, tʉ́i wẽinit, meemdíh cádahcanjeh, tʉ́i biícdih ĩ jʉmat pínah niijná. Páant queétdih ma tʉ́i teo wáacachah, queét nihat biíc yoobó jenah joinít, ‘Dios, jwĩ Maáh Jesucristo ã íip, tʉ́ini, chah wẽpni caá’, ĩ niíj wẽi naóhbipna caá”, wãpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá.
Judíowã nihcannitdihbʉt tʉ́ini dooná ã jʉibíát
Cristo yeebdíh ã wẽi enat pahjeh mʉntih, yeebbʉ́t biíc yoobó bita Jesúíhwãdih ñi tʉ́i wẽi eneé. Páant ñi tʉ́i wẽi enechah ennit, bitabʉt Diosdih ĩ wẽi naóhbipna caá. Nindih yeebdíh wã naóhna caá: Cristo teo wʉ̃hni panihni ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, jwiít judíowãíh pínahjeh pohba nihcan, yeéb judíowã nihcannitíh pínahbʉt páant ãt jʉ̃ʉ́wʉ́p tajĩ. “Yeebdíh wã tʉ́i chãjbipna caá”, jwĩ nʉowãdih ã niijátji pah chãjni ã jʉmatdih jwiít judíowã jwĩ jéihyat pínah niijná, Dios Cristodih ãt wahap tajĩ. Pánih wahnit, yeéb judíowã nihcannitdihbʉt ã jĩ́gah en teo wáacachah ennit, yeebbʉ́t caandíh ñi wẽi naáwát pínah niijná, Cristodih ãt wah deyanap wʉt jĩ. Ded pah yeebdíh ã teo wáacat pínahdih Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ:
“Cristo nin pah Diosdih ã niijíp be: ‘Judíowã nihcannit pebhboó bejnit, meemdíh nʉmah wẽi naóhnit, queét cãtíh wã nʉmah wẽi eobipna caá’, Diosdih ã niijíp be”, ãt niíj daacáp tajĩ. (2S 22.50; Sal 18.49)
10 Páant ã niíj daacátji pah mʉntih, nin pah biíh naóh yapanibʉt ãt niíj daacáp tajĩ:
“Yeéb Judíowã nihcannit Dios ã ñíonit judíowã biícdih ñi tʉ́i weñeé”, ãt niíj daacáp tajĩ. (Dt 32.43)
11 Páant ã niíj daacátji pah mʉntih, nin pah biíhbʉt ãt niíj daacáp tajĩ:
“Nihat yeéb judíowã nihcannit Diosdih ñi weñeé. Nihat baácdih moón caandíh ñi wẽi eweé”, ãt niíj daacáp tajĩ. (Sal 117.1)
12 Isaíasjibʉt biíc yoobó mʉntih nin pah ãt niíj daacáp tajĩ:
“Isaí jʉima nihat cã́acwãdih ĩ maáh ã jʉmbipna caá. Pánihna, judíowã nihcannitdihbʉt ĩ maáh jʉmna, queét iiguípna bejnit déejidih ã tʉ́i ʉbat pínahdih ĩ jéihbipna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. (Is 11.10)
13 Yeéb judíowã nihcannitdihbʉt ã tʉ́i teo wáacatdih ñi jéihyechah, Dios yeebdíh tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtnit, bʉ́dí ã weñana naáh. Pánihna, Jesúsdih tʉ́i jenah joinít, ã pebhboó yeebdíhbʉt ã ʉb bejat pínahdih Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh náhninit, ñi tʉ́i wẽi páñaá.
14 Wã déewã panihnitá, yeebdíh wã bohécah yʉhna, yeebjéh Dios ded pah ã jʉmat tʉ́ʉtatdih tʉ́i jéihnit, ñijeéh jʉmnitdih jéih bohénit, tʉ́i chãjnit yoobát ñi jʉmat doonádih wã joiná beé. Pánih joinít, “Caán dooná yoobópdih tigaá”, wã niíj jenah joiná caá. 15 Páant ñi jʉmʉchah yʉhna, weemdíh oina, nihat judíowã nihcannitdih Dios ã bohéát tʉ́ʉtni jʉmna, ʉ́ʉmcanjeh yeebdíh bainí wã naóhna caá, ñi tʉ́i náhniat pínah niijná. 16 Páant weemdíh ã bohéát tʉ́ʉtʉchah, caandíh teo wʉ̃hni jʉmna, Jesucristoíh tʉ́ini doonádih judíowã nihcannitdih wãpĩ́ bohéna caá. Páant wã bohénachah, Jesúsdih ĩ tʉ́i jepahachah ennit, Tʉ́ini Espírituboó queétdih Dioíhwã ã chãjachah, “Nit tʉ́init caá”, Dios ã niíj enna caá.
17 Jesucristoíh jʉmna, ded pah Diosdih wã teo wʉ̃hatdih cã́acwãdih bʉ́dí wãpĩ́ wẽi naóhna caá. 18-19 Pánihna, Cristo ã teo wáacatjĩh wã bohénachah joiná, ã wẽpatjĩh wã chãjachah enna, dawá judíowã nihcannit Diosdih ĩ jepahap be. Caandíh bácah yoobópdih wã wẽi naáwíhna caá. Bita ĩ chãjatboodíh wãpĩ́ naóhcan caá. Jerusalén tʉ́tchidih moondíh wã bohé jwíihip jĩ. Tʉ́ttimah, nihat tʉ́tchina jʉmat yoobó jib bejnit, pʉ́ʉ́ Iliria baácdih jʉibínit, caanjĩ́h moondíhbʉt Cristoíh tʉ́ini doonádih wã tʉ́i bohénap jĩ. 20 Bita ĩ bohénitjidih wã jwʉ́ʉb bohéíhcan, Cristoíh tʉ́ini doonádih joi jwʉ́hcannitdihjeh bʉ́dí wãpĩ́ bohéíhna caá. 21 Páant wã bohéíhat pínahdih Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ:
“Ã naáwátdih joi jwʉ́hcannitji caandíh ĩ joibípna caá. Queét ã́ih tʉ́ini doonádih joinít, ĩ tʉ́i beh joibípna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. (Is 52.15)
Pablo Roma tʉ́tchina ã bejíhat
22 Nihat tʉ́tchinadih moondíh caán doonádih bohé jibni jʉmna, maatápdih ñi pebhboobʉ́t yeebdíh enedih wã bejíhip yʉh be. Obohjeéhtih, pánih bejíhna yʉhna, bʉ́dí tewat ã jʉmʉchah, wã jéih bejcap be.* 23 Nin baácdih moondíh naóh péana, dawá jópchi yeebdíh enedih bejíhniji bʉʉ jwʉhna ñi pebhna wã bejbipna caá. 24 España baácdih moondíh bohénadih bejna, yeebdíh wã en yap bejbipna caá. Pánihna, ñijeéh jʉmna, biícdih bʉ́dí jwĩ wẽibipna caá. Bahnijeh jʉmnit, ñi teo wáacatjĩh España baácna wã bejbipna caá. 25 Obohjeéhtih, bʉtéhjeh Jerusalén tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih dinerodih wahat tʉ́ʉt niijná, caanná bej jwʉhat tʉ́ʉt caá wã chãjap. 26 Macedonia baácdih moón, Acaya baácdih moonbʉ́t Jerusalén tʉ́tchidih moón Jesúíhwã moh yéejnitdih teo wáacat tʉ́ʉt niijná, tʉ́i wẽinit, dinerodih ĩ wʉ̃hʉp be. Páant ĩ wʉ̃hni dinerodih queétdih wahadih wã bejna caá.* 27 Caán dinerodih wʉ̃hna, queétjeh tʉ́i wẽi jenah joinít, ĩ wʉ̃hʉp be. “Páant judíowãdih ĩ teo wáacat ã tʉ́ina caá”, wã niíj jenah joiná caá. Jwiít judíowãdihjeh Dios Cristoíh doonádih ãt jwíih jéihyanap wʉt jĩ. Páant ã jéihyanachah, jwiít judíowã queét judíowã nihcannitdih teo wáacnit, ã́ih tʉ́ini doonádih jwĩ bohénap jĩ. Páant jwĩ teo wáacachah, queét Macedonia baácdih moón Acaya baácdih moonbʉ́t Jerusalén tʉ́tchidih moón judíowãdih ĩ teo wáac jwʉ́ʉbaat ã tʉ́ina caá.*
28 Queét ĩ wahni dinerodih Jerusalén tʉ́tchidih moondíh wʉ̃h péanit, España baácna wã bejbipna caá. Pánih caanná bejna, yeebdíh wã en yap bejbipna caá. 29 Ñi pebhna jʉibínit, Cristo ded pah bʉ́dí ã teo wáacatdih jwĩ míic wéhenachah, jwiít biícdih ã tʉ́i weñabipna caá.
30 Wã déewã panihnitá, jwĩ Maáh Jesucristodih tʉ́i jenah joinít jʉmna, Tʉ́ini Espíritu jwiítdih ã míic oyat tʉ́ʉtʉchah, weemdíh bʉ́dí ñi ʉʉ́bʉ́, wã tewat bʉoni ã jʉmʉchah yʉhna, wã tʉ́i bʉʉjáát pínah niijná. 31 Judea baácdih moón Jesúíhwã nihcannit weemdíh yeejép ĩ chãjíhichah yʉhna, Dios weemdíh ã wapat pínahdihbʉt ñi ʉʉ́bʉ́. Jerusalén tʉ́tchidih moondíh dinerodih wã wʉ̃hʉchah, caandíh ĩ wẽi ʉbat pínahdihbʉt ñi ʉʉ́bʉ́. 32 Páant ñi ʉʉ́bʉ́chah, Dios ã náahachah, ñi pebhboó wã tʉ́i jʉibíbipna caá. Pánih caanná jʉibínit, ñijeéh jʉmna, weemdíh ñi weñanachah, ñi pebh wã tʉ́i choo jwʉ́hbipna caá. Pánih chooníji España baácna wã bejbipna caá. 33 Dios jwiítdih tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtni ñijeéh ã jʉmʉ naáh. Páant tií ã jʉmʉ nah.
* 15:3 Sal 69.9 * 15:22 Ro 1.13 * 15:26 1Co 16.1-4 * 15:27 1Co 9.11