16
Pablo ã pée tʉ́yat tʉ́ʉtat
1-2 Jwĩ dée wili panihnih Febe wʉ̃t jʉmnih ñi pebhboó mi bejna caá. Caánt Cencrea wʉ̃t jʉmni tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih tʉ́i teo wáacnih caá. Dawá cã́acwãdih teo wáacnit, weemdíhbʉt mi tʉ́i teo wáacap jĩ. Jwĩ Maáh Jesúíh wili mi jʉmʉchah, caántdih ñi wẽi jwãáá. Caántdih biíh pah bóo ã wihcah enna, ñi wʉ̃hʉʉ́. Páant tigaá jwiít Jesúíhwãdih míic teo wáacat náahap.
Aquila, yad Priscilabʉt ĩ tʉ́yʉ naáh. Jesucristoíh doonádih wã bohénachah, queét wãjeéh ĩ tewep jĩ.* Bita weemdíh ĩ mao yohíhichah, weemdíh ĩ teo wáacat jíib queétdihbʉt bainíbit mawat dée ã jʉdhdʉp jĩ. Pánihna, queétdih bʉ́dí wã weñechah, nihat judíowã nihcannit Jesúíhwãbʉt queétdih ĩ wẽina caá. Aquilawãíh mʉʉdíh míic wáac jʉinít Jesúíhwãbʉt ĩ tʉ́yʉ naáh. Wã oini Epenetobʉt ã tʉ́yʉ naáh. Caán Asia baácdih moondíh Cristodih jwíih jepah waóhni ã jʉmʉp jĩ. María wʉ̃t jʉmnihbʉt mi tʉ́yʉ naáh. Caánt yeebdíh bʉ́dí mi teo wáacap jĩ. Andrónico, Juniasjĩh ĩ tʉ́yʉ naáh. Queétbʉt judíowã jʉmnit, weem páh mʉntih Jesúíhwã ĩ jʉmat jíib, nemat mʉʉ́boó wãjeéh ĩ jʉmʉp jĩ. Cristodih wã jepahat pínah jã́tih queét ĩtát jepahap tajĩ. Jwiít Jesúíhwã jwĩ maátajeéh ĩ jʉmʉchah, “Yoobópdih chãjnit, ĩpĩ́ tʉ́i waóhna caá”, nihat queétdih ĩ niíj wẽi naóhna caá.
Jesús ã oyatjĩh wã oini Ampliatobʉt ã tʉ́yʉ naáh. Urbanobʉt ã tʉ́yʉ naáh. Caanbʉ́t Cristoíh doonádih bohé wáacni caá. Wã oini Estaquisbʉt ã tʉ́yʉ naáh. 10 Apelesbʉt ã tʉ́yʉ naáh. Caán yeejép yapna yʉhna, Jesúsdih ã cádahcatdih ennit, nihat Jesúíhwã caandíh ĩt tʉ́i wẽi enep wʉt be. Aristóbuloíh mʉʉdíh moón nihat ĩ tʉ́yʉ naáh. 11 Wã dée Herodiónbʉt ã tʉ́yʉ naáh. Narcisoíh mʉʉdíh moón Jesúíhwãbʉt nihat ĩ tʉ́yʉ naáh. 12 Trifena, Trifosajĩh ĩ tʉ́yʉ naáh. Queét yaádh jwĩ Maáh Jesúsdih teo wʉ̃hna, ã́ihwãdih bʉ́dí ĩt teo wáacap wʉt be. Jwĩ oinih Pérsidabʉt mi tʉ́yʉ naáh. Caántbʉt jwĩ maáhdih tʉ́i teo wʉ̃hnih mit jʉmʉp wʉt be. 13 Rufobʉt nihat Jesúíhwã ĩ wẽi naóhni ã tʉ́yʉ naáh. Ã íinbʉt mi tʉ́yʉ naáh. Caánt wã íin panihnih caá.* 14 Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, bita ĩjeéh jʉmnit Jesúíhwãbʉt ĩ tʉ́yʉ naáh. 15 Filólogo, Julia, Nereo, ã jwan Olimpas, bita ĩjeéh jʉmnit Jesúíhwãbʉt ĩ tʉ́yʉ naáh.
16 Dios ã oyatjĩh yeéb Jesúíhwã ñi tʉ́i míic ʉʉ́bʉ́. Nihat Jesúíhwãbʉt yeebdíh ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá.
Pablo ã pée wʉtat
17 Wã déewã panihnitá, ñijeéh jʉmnit biquína yeebdíh míic en jʉ̃ihñat tʉ́ʉtnit, biícdih ñi tʉ́i jʉmatdih ĩt yéejanap wʉt be. Páant ĩ chãjachah, yeébboó Jesúíh naáwátdih ñi jepahatjidih ñi cádah bejna caá. Páant ĩ cádahachah enna, ¡ñi tʉ́i chãja chaáh! Queétdih ñi pej jʉmca bojoó, yeebdíh chah ĩ yéejacat pínah niijná. 18 Pánih cádahnit jwĩ Maáh Jesucristodih teo wʉ̃hnit nihcan caá. Yeejép ĩ en ñinahatdihjeh chãjnit ĩ jʉmna caá. Queét tʉ́ini jacjeh ĩ bohéna yʉhna, ĩ yee naóh bohénachah, tʉ́i jéihcannitboó queétdih ĩ tʉ́i joiná caá. Pánihna, queét yee naóhnitdih ñi pej jʉmca bojoó. 19 Obohjeéhtih, yeébboó Jesúsdih tʉ́i jepahnit caá ñi jʉmʉp. Pánih tʉ́i jepahnit ñi jʉmat doonádih nihat ĩt joyóp wʉt be. Weembʉ́t caán doonádih joinít, bʉ́dí wã wẽina caá. Pánih wẽina yʉhna, yeebdíh bainí wã ʉ́ʉm yacna caá, “queét yee naóhnitboodíh ñi jepahná”, niijná. Ded pah tʉ́i chãjatdih ñi jéihyat pínahdih yeebdíh bʉ́dí wã náah yacna caá. Obohjeéhtih, yeejép chãjat pínahboodíh ñi jéihyatdih wã náah yaccan caá. 20 Pánih jéihnit ñi jʉmʉchah, Dios, jwiítdih tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtni, yeebdíh ã teo wáacbipna caá, nemépwã ĩ maáh Satanásdih ñi yap yohat pínah niijná. Jwĩ Maáh Jesucristo yeebdíh oinit, ã tʉ́i teo wáaca naáh.
Pablojeéh jʉmnit ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtat
21 Timoteo, wã pej jʉmni, yeebdíh ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Wã déewã Lucio, Jasón, Sosípater yʉh bʉca yeebdíh ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá.*
22 Weém, Tercio, Pablo ã daacát tʉ́ʉtʉchah, daác wʉ̃hni wã jʉmna caá. Weembʉ́t Jesúíh jʉmna, yeebdíh wã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá.
23 Weém Pablo, Gayoíh mʉʉdíh wã jʉmna caá. Nin mʉʉdíh Jesúíhwã ĩpĩ́ míic wáacna caá. Pánihna, caanbʉ́t yeebdíh ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Erasto, nin tʉ́tchidih moón ĩ maátaíh dinerodih en daoníbʉt yeebdíh ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Jwĩ dée panihni Cuartobʉt yeebdíh ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá.*
24 Jwĩ Maáh Jesucristo yeéb nihatdih oinit, ã teo wáaca naáh. Páant tií ã jʉmʉ nah.
Diosdih ã wẽi naóh péaat
25-26 ¡Dios, chah wẽpnidih jwĩ wẽi jĩíh! Caán nihat jéihni jʉmna, yeebdíh ã jéih teo wáacna caá, wã naóhniji Jesúíh tʉ́ini doonádih tʉ́i jenah joinít, caandíh ñi cádahcat pínah niijná. Caán doonádih jon jã́tih moón ĩt jéih jwʉhcap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, ã naáwátdih naóh yapanitdih jéihyanit, Diosjeh ãt daacát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Bʉʉ ĩ daacátjidih jwĩ enechah, jwiítdihbʉt ã jéihyana caá. Pánih jéihyanit, judíowã, judíowã nihcannitdihbʉt tʉ́i ʉbni pínah Jesús ã jʉmatdih weemdíh ã bohéát tʉ́ʉtʉp jĩ, nihat baácdih moón caandíh ĩ jepahat pínah niijná. 27 Pánihna, ¡Jesucristo ã teo wáacatjĩh, Dios biícjeh nihat jéih beedánidih yeó jáap jʉmat pah jwĩ wẽi naóh jĩíh! Páant tií ã jʉmʉ nah.
Páant bóojeh tigaá wã naáwát.
Pablo
* 16:3 Hch 18.2 * 16:13 Mr 15.21 * 16:21 Hch 16.1 * 16:23 Hch 19.29; 1Co 1.14; 2Ti 4.20