2
Dios ã peéh chãjat pínah yoobópdih ã jʉmat
Yeéb cã́acwã míicjeh jʉmna yʉhna, ¿Dépanih tigaá “Yeejépwã yoobát ĩ jʉmʉchah, ĩ yéej chãjat jíib, queétdih peéh chãjat caá náahap”, ñi niíj jenah joí? Yeebbʉ́t queét ĩ chãjat pahjeh mʉn tigaá biíc yoobó ñi chãjap. “Jwiít yéej chãjcah, jwiítdih dedé yéejat peéh wihcan caá”, ñi jéih niijcán caá. Pánihnit jʉmna, bitadih naóh yacnit, yeebjéh peéh chãjatdih míic wʉtna caá ñi chãjap.* Nihat yéej chãjnitdih Dios ã peéh chãjbipna caá. Yoobópdih chãjni ã jʉmʉchah, ã peéh chãjatbʉt yoobópdih ã jʉmatdih jwĩ jéihna caá. Cã́acwã míicjeh jʉmna yʉhna, “Peéh chãjat caá náahap”, niíj naóh yacnit ñi jʉmʉchah, yeebbʉ́t biíc yoobó ñi chãjat jíib, yeebdíhbʉt peéh chãjat ã jʉmbipna caá. “Jwĩ yéej chãjachah yʉhna, ãpĩ́ peéh chãjcan beé. Pánihna, bʉʉ pohba, ã peéh chãjcan niít”, ñipĩ́ niíj jenah joiná yʉh caá. ¿Dépanih tigaá páant ñi niíj jenah joí? Yeebdíhbʉt Dios ã peéh chãjbipna caá. Obohjeéhtih, ñi yéej chãjachah yʉhna, Dios yeebdíh jĩ́gah ennit, ã peéh chãj jwʉhcan caá. Páant ã peéh chãjcatdih enna, “Dios wã yéejatdih ã íijcan caá”, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, yeebdíh ã tʉ́i chãjatdih ennit, caandíh ñi jepahat pínahdih pã́ina caá ã chãjap. Obohjeéhtih, yeebdíh ã jĩ́gah enechah yʉhna, yeébboó caandíh ñi jepahíhcan caá. Ñi yéej chãjatdih cádahíhcah, yeebdíh ã peéh chãjbipna caá. Ã peéh chãjat pínah yeó jáap jã́tih, chah ñi yéej chãjachah ennit, caán yeó jáapdih yeebdíh chah ã peéh chãjbipna caá. Yeecanjeh, ã niijátji biíc yoobó ã peéh chãjatdih nihat cã́acwã ĩ jéihbipna caá. Cã́acwã yoobó ded pah ĩ chãjatji jíib Dios queétdih ã jíib chãjbipna caá.* Det bitadih tʉ́inijeh chãjnit, Dios queétdih ã wẽi naáwát pínahdih bidnit, yeó jáap jʉmat pah ã pebhboó jʉmíhnit, queétdih bácah páantjeh Dios ãjeéh ã jʉmat tʉ́ʉtbipna caá. Obohjeéhtih, det ĩ náahatdihjeh chãjnit, bitadih tʉ́i chãjcannit, queétboodíh Dios bʉ́dí íijnit, ã peéh chãjbipna caá. Páant ã peéh chãjachah, nihat yéejnit yoobó tʉbit yeejép ĩ yapbipna caá. Judíowã nihcannitdih ã peéh chãjbipna caá. Obohjeéhtih, judíowã Moisés ã wʉtatjidih bíbohna yʉhna, ĩ tʉ́i jepahcatji jíib queétboodíh chah ã peéh chãjbipna caá. 10 Det tʉ́i chãjnitdih, “Ñi tʉ́i chãjna beé”, ã niijbípna caá. Páant ã niijnítdihjeh Dios ã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtbipna caá. Judíowãdih, judíowã nihcannitdihbʉt biíc yoobó ã tʉ́i chãjbipna caá.
11 Dios nihat cã́acwã ded pah jwĩ chãjatdih enna, yeejépwãdih, tʉ́initdihbʉt yoobópdih ã chãjbipna caá. Pánih chãjna, judíowãdih, judíowã nihcannitdihbʉt biíc yoobó ã chãjbipna caá.* 12 Páant biíc yoobó chãjni ã jʉmʉchah, nin pah ã jʉmna caá: Moisés ã wʉtatjidih jéihcannitboó ĩ yéej chãjachah, ĩ yéejat jíib iiguípna ĩ bejbipna caá. Pánihna, biíc yoobó caán wʉtatjidih jéihnitbʉt ĩ yéej chãjachah enna, “Queétdih peéh chãjat náahna caá, caán wʉtatjidih ĩ yap yohat jíib”, Dios queétdihbʉt ã niíj enna caá. 13 Caán ã wʉtatjidih ĩ en naáwáchah, páantjeh joijéhnitdih “Nit tʉ́init caá”, Dios ã niíj encan niít. Obohjeéhtih, ã wʉtatjidih tʉ́i jepahnitboodíh “Nit tʉ́init caá”, ã niíj enbipna caá. 14 Judíowã nihcannit ĩ jéihyatjĩhjeh tʉ́i chãjna, Moisés ã wʉtatjidih jéihcan yʉhna, caandíh ĩ jepahna caá. 15 Pánih jepahna, caán ã wʉtatjidih jéihcan yʉhna, queét ĩ jenah joyátmant caán wʉtat panihni ã jʉmna caá. Páant ã jʉmʉchah, yéej chãjat jenah joyát ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, “Páant wã chãjachah, ã tʉ́ican niít”, ĩ niíj jéihna caá. Ded tʉ́i chãjatdih, yéej chãjatdihbʉt ĩ jéihna caá. 16 Pánihna, péeni yeó jáapdih Dios Jesucristodih cã́acwã ded pah ĩ yéej chãjatdih ĩ jweéátji jíib ã peéh chãjat tʉ́ʉtbipna caá. Páant tigaá ã́ih tʉ́ini doonádih wãpĩ́ naóh bohéna caá.
Moisés ã wʉtatjidih judíowã ĩ jepahcat
17 Tʉ́ini doonádih judíowãdih bohéna, nin pah queétdih wãpĩ́ niíj naóhna caá: Yeéb judíowã, Moisés ã wʉtatjidih jéihnit jʉmna, “Jwiít judíowã chah tʉ́init jwĩ jʉmna caá. Jwiítjeh caá Dioíhwã”, ñi niíj jenah joiná caá. 18 Caán wʉtatjidih jéihnit jʉmna, ded pah Dios ã náahatdihbʉt ñipĩ́ jéihna caá. Pánih jéihnit jʉmna, “Jwĩ tʉ́i chãjat pínahdih jéih ñíonit jwĩ jʉmna caá”, ñipĩ́ niíj jenah joiná caá. 19 “Tʉ́i jéihnit jʉmna, jéih encannit panihnitdih jwĩ jéih teo wáacna caá. Jiiát panihnit jʉmna, dʉpʉ́napboó jʉmnit panihnitdih jwĩ jéih bohéna caá, ded pah tʉ́i chãjatdih ĩ jéihyat pínah niijná”, ñipĩ́ niíj jenah joiná caá. 20 “Jwiít judíowã caán wʉtatjidih jéihna, tʉ́i yoobópdih jéihnit jwĩ jʉmna caá. Pánih jʉmna, det jenah joicánnitdih, wébít panihnitdihbʉt jwĩ jéih bohéna caá”, ñipĩ́ niíj jenah joiná yʉh caá.
21 Obohjeéhtih, páant niíj jenah joiná yʉhna, ¿dépanih tigaá queétdih ñi bohéíhatdih yeebjéh ñi jwíih míic bohécan? Bitadih nʉʉmát tʉ́ʉtcan yʉhna, ¿dépanih tigaá yeebjéhbʉt ñi nʉʉ́m? 22 Bita ĩ áa nihcannitjĩh yéej chãjat tʉ́ʉtcan yʉhna, ¿dépanih tigaá yeebjéhbʉt biíc yoobó ñi áa nihcannitjĩh ñi yéej chãj? Judíowã nihcannit ĩ pãpnidih tʉbit iiná yʉhna, ¿dépanih tigaá ĩ pãpni ã ñʉhat mʉʉnádih waadnít, orodih platadihbʉt ñi nʉʉ́m? 23 “Jwiít judíowã Moisés ã wʉtatjidih jéihnit jwĩ jʉmna caá”, wẽi niijná yʉhna, caán wʉtatjidih yeebjéh ñi yap yohna caá. Pánih yap yohna, ñi tʉ́i chãjcatdih ennit, “Dios páant wʉtni ã jʉmʉchah, caandíh jwĩ náahcan caá”, bita ĩ niíj jenah joimí nacaá. 24 Páant ñi chãjatdih Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Yeéb judíowã wʉ̃t jʉmnit, ‘Diosdih wẽinit poómp’, ĩ niijnít yʉhna, Dios ã wʉtatdih ñi yap yohochah enna, judíowã nihcannitboó Diosdih yeejép ĩ naóh peétna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ.*
25 Jwiít judíowãdihjeh quehli nah yapat chóodih Dios ãt bóod yohat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ, ã́ihwã jwĩ jʉmatdih jʉ́ʉtat tʉ́ʉt niijná. Pánih bóodna, “Míihwã jʉmnit, Moisés ã wʉtatjidih jwĩ jepahbipna caá”, Diosdih jwĩ niíj jʉ́ʉtna caá. Obohjeéhtih, “Jwiít bóodnit jwĩ jʉmna caá”, niijná yʉhna, Moisés ã wʉtatjidih jepahcan, ñi bóodatji yeebdíh dedé pínah nihcan caá. 26 Det judíowã nihcannitboó bóodcannit jʉmna yʉhna, caán wʉtatjidih ĩ jepahachah enna, “Nit wĩ́ihwã caá”, Dios queétdih ã niíj enbipna caá. Jwiít bóodnitdih ã niíj enat pah mʉntih, queétdihbʉt biíc yoobó ã niíj enna caá. 27 Dawá judíowã Moisés ã wʉtatjidih jéihna yʉhna, caandíh ĩ jepahcan caá. Obohjeéhtih, queét judíowã nihcannitboó bóodcannit jʉmna yʉhna, ã wʉtatjidih ĩ tʉ́i jepahna caá. Páant ĩ jepahachah ennit, Dios jwiít judíowãdih nin pah ã niijbípna caá: “Queét bóodcannit, Moisés ã wʉtatjidih jéihcan yʉhna, caandíh ĩ jepahap be. ¿Dépanih tigaá yeéb bóodnitboó caán wʉtatjidih jéihna yʉhna, caandíh ñi jepahcan? Yeébboodíh chah yeejép peéh chãjat caá náahap”, ã niijbípna caá. 28-29 Judío yoobát ded pah ã jʉmatdih bʉʉ wã naóhbipna caá. Bóodni jʉmna yʉhna, Diosdih jepahcanni judío yoobát nihcan caá. Ã wʉtatjidih jéihna yʉhna, jepahcan, judío yoobát nihcan caá. Obohjeéhtih, ded Diosdih wẽi jepahni judío yoobát ã jʉmna caá. Pánihna, ã́ih quehli nah yapat chóodih ã bóod yohat tʉ́ʉtat pah ã yéej chãjatdih cádahna, ã jenah joyátdih ã tʉ́ʉt nʉʉmná caá. Pánihnidih “Nin tʉ́ini caá”, Dios ã niíj enna caá. Cã́acwã caandíh ĩ wẽi naóhcah yʉhna, Diosjeh caandíh ã wẽi naóhna caá.*
* 2:1 Mt 7.1; Lc 6.37 * 2:6 Sal 62.11-12; Pr 24.12; Jer 17.10; Ez 18.30; 33.20; Mt 16.27 * 2:11 Dt 10.17 * 2:24 Is 52.5 * 2:28-29 Dt 10.16; 30.6; Jer 4.4