3
Weém páant niíj naóhna, “Jwiít judíowã jwĩ jʉmʉchah, Dios jwiítdih ã wʉtatji pah bóodnit jwĩ jʉmʉchahbʉt, dedé pínah nihcan caá”, wã niijcán caá. Judíowã jwĩ jʉmat jíib, jwiítdih bʉ́dí tʉ́yat ã jʉmna caá. Dios naáwátdih jwiítdih ãt jwíih wʉ̃hʉp tajĩ, bitadih jwĩ naóh yapaat pínah niijná.* Obohjeéhtih, biquína jwĩ déewã caán naáwátdih jepahcan, “Ma wʉtatdih jwĩ tʉ́i jepahbipna caá”, ĩ niijátji pah ĩt chãjcap jĩ. “Páant queét ĩ niijátji pah ĩ chãjcah, Diosbʉt biíc yoobó ã niijátji pah ã chãjbican nacaá”, ¿ñi niíj jenah joí niít? ¡Nihcan caá! Nihat cã́acwã yoobó yeenit ĩ jʉmʉchah yʉhna, Diosboó ã niijátji pahjeh ã chãjbipna caá. Páant yeecanni ã jʉmʉchah jéihna, jon jã́tih David, Dios naáwátdih naóh yapani, ã yéej chãjatdih naóhna, nin pah ãt niíj daacáp tajĩ:
“Wã yéej chãjachah ennit, ‘Peéh chãjat caá náahap meemdíh’, ma niijíchah, yoobópdih naóhni ma jʉmatdih nihat ĩ jéihna caá. Pánih jéihnit, ded meemdíh ã jéih yap yohcan niít”, ãt niíj daacáp tajĩ. (Sal 51.4)
Biquína ĩ jenah joyátjĩhjeh nin pah ĩta niíj jenah joi tá yʉh caá: “Jwiít jwĩ yéej chãjachah, Dios yoobópdih ã jʉmatdih cã́acwã chah ĩta jéih taga. Pánihna, jwĩ yéej chãjachah, ã tʉ́ina caá. Páant tʉ́ini ã jʉmʉchah, jwĩ yéejat peéh chãjna, Dios yoobópdih ãta chãjcan taga”, ĩta niíj jenah joi tá yʉh caá. Obohjeéhtih, páant nihcan caá. Jwĩ yéej chãjatdih peéh chãjcan, yoobópdih chãjni ãta nihcan tagaá. Pánih jʉmna, nihat ĩ yéej chãjat jíib ãta jéih peéh chãjcan tagaá.
Bitaboó nin pah ĩta niíj jenah joi tá yʉh caá: “Jwiít cã́acwã yeenit jʉmna, jwĩ niijátji pah jwĩpĩ́ chãjcan caá. Obohjeéhtih, Diosboó yeecanni caá. Pánihna, ded pah yeenit jwĩ jʉmatdih jenah joinít, Dios ded pah yeeat wihcanni ã jʉmʉchah, chah jwĩta tʉ́i jéih taga. Páant ã jʉmʉchah, jwĩ yeeatji jíib peéh chãjat ãta wihcan taga. Páant niíj jenah joiná, “Yeejép chãjna, Dios tʉ́ini ã jʉmatdih jʉ́ʉtna caá jwĩ chãjap. Pánihna, ¿jwĩ yéej chãj jĩíh?” ĩta niíj jenah joi tá yʉh caá. “Pánihatdih Pablowã ĩ bohéna caá”, biquína jwiítdih ĩ niíj yee naóhna caá. Páant ĩ niíj yee naáwáchah joinít, “queétdih peéh chãjat caá náahap”, Dios ã niiját yoobópdih caá.
Jwiít nihat cã́acwã ã peéh chãjnit pínah jwĩ jʉmat
¿Ded pah tigaá yeéb ñi niíj jenah joí? ¿Jwiít judíowã bita chah tʉ́init niít jwĩ jʉmʉp? Nihcan caá, wã déewã. Nin pah yeebdíh wã jwʉ́ʉb naóhna caá: Jwiít judíowã, judíowã nihcannitbʉt nihat biíc yoobó Dios ã peéh chãjnit pínah míic jwĩ jʉmna caá. 10 Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ daacátji pahjeh tigaá ã jʉmʉp:
“Ded yoobópdih chãjni wihcan caá.
11 Nihat ded pah Dios ã jʉmatdih ĩ tʉ́i jenah joicán caá. Nihat cã́acwã yoobó caandíh joííhcan, bidcannit míicjeh tigaá.
12 Nihat Diosdih náahcan, tac pʉ́ʉd bejat pah ĩt chãjap taga. Ded tʉ́i chãjni ã wihcan caá. (Sal 14.1-3; 53.1-3; Ec 7.20)
13 Ĩ́ih jacnaboó cã́ac ĩ yohni jaáh jéwe lajna ã wĩ́ij bacaat pah caá ã jʉmʉp. Wéhena, yeeat míicjeh ĩ naóhna caá. Mai ã chãacáchah, ã́ih man cã́acdih ã yéejaat pah, queét yeenit bitadih ĩpĩ́ yéejana caá. (Sal 5.9; 140.3)
14 Pánih yeenit, bitadih jió waadáát pah chãjnit, tʉbit jʉ̃ihnitbʉt ĩ jʉmna caá. (Sal 10.7)
15 Pánihnit jʉmna, cã́acwãdih mao yohíhnitjeh caá ĩ jʉmʉp.
16 Ded ĩ bejepboó jʉmnitdih yeejép chãjna, ĩpĩ́ moh yéejana caá.
17 Bitadih tʉ́i chãjcan, ĩjeéh ĩ tʉ́i jʉmcan caá. (Is 59.7-8)
18 Diosdih jenah joicánjeh, ĩ jepahcan caá”, ĩt niíj daacáp tajĩ. (Sal 36.1)
19-20 Páant ĩ niíj daacátjidih náhninit, jwiít judíowã nin pah jwĩ niíj jéihna caá: “Nihat Dios naáwátji jwĩ́ih pínah caá. Páant ã jʉmʉchah, jwiítdih caá caandíh jepahat náahap”, jwĩ niíj jéihna caá. Ã wʉtatdih jéihna yʉhna, caandíh jepahcan, “Jwiítdih yéejat peéh wihcan caá”, jwĩ jéih niijcán caá. Jwiít judíowã Dios ã peéh chãjnit pínah jwĩ jʉmat pah mʉntih, nihat baácdih moón judíowã nihcannitdihbʉt biíc yoobó ã peéh chãjbipna caá. Ã wʉtatdih nihat cã́acwã jwĩ tʉ́i jepahcan caá. Páant jwĩ jepahcah, Moisés ã wʉtatjidih joinít, Diosdih jwĩ yap yohatdih jwĩ jéihna caá. Pánih jéihnit, Diosdih nin pah jwĩ jéih niijcán caá: “Ma wʉtatdih wã tʉ́i jepahachah, ‘Tʉ́ini ma jʉmna caá’, weemdíh ma niíj enmi nacaá”, jwĩ jéih niijcán caá.*
Diosdih jepahna, ã́ihwã jwĩ jʉmat
21-22 Páant niíj péanit, jwiít cã́acwã ded pah Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah ã jenah joyátjidih bʉʉ yeebdíh wã naóhbipna caá. Moisés ã wʉtatjidih jepah beedácan, jwiít nihat Dios biícdih jwĩta jéih jʉmcan tagaá. Caandíh jéihna, caán wʉtatjidih ded pah jwĩ jepahatdih jenah joicánjeh, det Jesucristoboodíh jepahnitdih, “Queét tʉ́init caá”, ã niíj enna caá. Jon jã́tih Moisés, Dios naáwátdih bita naóh yapanitbʉt caán ã jenah joyátjidih ĩt daacáp tajĩ. Pánihna, bʉʉ ded pah Dios jwiítdih “Nit tʉ́init caá”, ã niiját pínahdih jwiít nihat cã́acwãdih ãt jéihyanap taga. Jwiít judíowãdih, judíowã nihcannitdihbʉt Dios biíc yoobó ã tʉ́i chãjna caá.* 23 Yéejnit míic jʉmna, jwiít nihat jwĩ yéej chãjna caá. Jwĩ tʉ́i chãjat pínahdih Dios ã jwíih jenah joyátji pah biíc yoobó jwĩ chãjcan caá. Dios ã tʉ́yatdih yʉʉ́p jwĩ jʉmna caá. 24 Páant jwĩ tʉ́i chãjcah yʉhna, Dios jwiítdih bʉ́dí ã oyochah, Jesucristoboó jwĩ yéejat jíib bʉʉdáát panihnidih jíib chãjna, jwiítdih ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Páant jwĩ jíib bʉʉdáátdih ã jíib chãjachah, “Nit tʉ́init caá”, jwiít Jesúsdih jepahnitdih Dios ã niíj enna caá. Jwiítdih jíib náahcanjeh, jwĩ tʉ́i chãjcatdih ãt yohop taga. 25 Jon jã́tih moón ĩ yéej chãjatdih íij enna yʉhna, Dios queétdih ãt peéh chãjcap wʉt jĩ. Pánih peéh chãjcan yʉhna, yoobópdih chãjni jʉ́ʉtat tʉ́ʉt niijná, caanjéh Jesucristodih ãt wah deya bojjip taga, jwĩ yéejat jíib wʉn wʉ̃hnit, ã́ih meépdih ã yoh wʉ̃hat pínah niijná. Pánih wʉn wʉ̃hna, ã́ih meépdih yoh wʉ̃hatdih jwĩ tʉ́i jenah joyóchah ennit, Diosboó jwĩ yéej chãjatdih ã íij cádahna caá. Pánih chãjnit, jon jã́tih moondíh ĩ yéejat jíib peéh chãjcanjeh, Jesús nihat cã́acwãboodíh jwĩ yéejat jíib bʉʉdáátdih ãt jíib chãjap wʉt jĩ. Páant ã chãjachah, Dios ded pah ã niijátji pahjeh yoobópdih chãjni ã jʉmatdih jwiítdih ãt jéihyanap wʉt jĩ. 26 Pánih jéihyanit, Jesúsdih jepahnitdih “Nit tʉ́init caá”, ã niíj enatdihbʉt ã jéihyana caá. Páant ã jéihyanachah, “Dios yoobópdih chãjni caá”, jwĩ niíj jéihna caá.
27-28 Páant ã chãjachah jéihnit, nin pahbʉt jwĩ niíj jéihna caá: “Moisés ã wʉtatjidih jwĩ jepahachah ennit, ‘Nit wã peéh chãjnit pínah nihcan caá’, Dios jwiítdih ã niijcán caá. Obohjeéhtih, Jesúsboodíh jwĩ jepahachah enna, ‘Nit tʉ́init caá’, ã niíj enna caá”, jwĩ niíj jéihna caá. Páant niíj jéihnit, “Weemjéh wã tʉ́i chãjat jíib Dios weemdíh ã wẽi enna caá”, jwĩ niíj jenah joicán caá. “Dios ã wʉtatdih tʉ́i jepahat jíib, ‘Nit tʉ́init caá’, Dios ã niijbípna caá”, ¿jwĩta niíj jenah joi tániít? ¡Nihcan caá, wã déewã! Obohjeéhtih, Jesús jwiítdih ã wʉn wʉ̃hatjidih tʉ́i jenah joinít, caánboodíh jwĩ jepahachah, “Nit tʉ́init caá”, Dios ã niíj enbipna caá.
29-30 Dawá jwĩ déewã nin pah ĩpĩ́ niíj jenah joiná caá: “Jwiít judíowãdihjeh Dios jwĩ maáh ã jʉmna caá. Queét judíowã nihcannitdih ĩ maáh nihcan caá”, ĩpĩ́ niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, páant nihcan caá. Dios biícjeh jʉmna, nihat cã́acwãdih ĩ maáh ã jʉmna caá. Pánih jʉmna, Dios jwiít judíowãdih, judíowã nihcannitdihbʉt jwiít nihatdih biíc yoobó jwĩ maáh ã jʉmna caá. Jwiít judíowã Jesús ã wʉn wʉ̃hatjidih tʉ́i jenah joinít, jwĩ jepahachah, jwiítdih “Nit tʉ́init caá”, ã niíj enna caá. Judíowã nihcannitbʉt biíc yoobó Jesúsdih ĩ jepahachah, queétdihbʉt “Nit tʉ́init caá”, Dios ã niíj enna caá.* 31 Pánihna, Jesús ã wʉn wʉ̃hatjidih jenah joinít, ¿“Moisés ã wʉtatjidih jwĩ cádahachah, ã tʉ́imi nacaá”, jwĩta niij tániít? ¡Nihcan caá, wã déewã! Obohjeéhtih, Jesúsdih jepahna, Moisés ã wʉtatjidihbʉt jwĩ jepahna caá.
* 3:2 Sal 147.19-20 * 3:19-20 Sal 143.2; Gá 2.16 * 3:21-22 Gá 2.16 * 3:29-30 Dt 6.4; Gá 3.20