2
Jesúíhwã míic wáacnit, ded pah ĩ ʉʉ́bát
Bʉʉ nin pah meemdíhjeh wã jwíih naóhna caá, bitadihbʉt ma bohéát pínah niijná: Yeéb Jesúíhwã míic wáacnit, nihat cã́acwãdih ñi ʉʉ́bʉ́, queétbʉt Jesúsdih ĩ jepahat pínah niijná. Pánih ʉʉ́bhna, “Tʉ́ina caá, Paá”, caandíh niijátbʉt ã náahna caá. Nihat maátadihbʉt ʉʉ́bát náahap, míic mawat wihcan, Dios ã náahat pah chãjnit, ĩ́ih cã́acwã ĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. 3-4 Nihat cã́acwã iiguípna bejnit déedih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, ã wʉ̃ʉ́íh tʉ́ini doonádih joinít ĩ jepahatdih Dios ã náah yacna caá. Páant bitadih jwĩ ʉʉ́bʉ́chah, bʉ́dí ã wẽina caá. 5-6 Biícjeh tigaá Dios. Obohjeéhtih, jwiítboó yéejnit jʉmna, caán biícdih jwĩ jéih jʉmcan caá. Páant jwĩ jʉmʉchah, nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé Jesucristojeh jwĩ yéej chãjat jíib ãt wʉn wʉ̃hʉp jĩ, Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. Jesús ã wʉn wʉ̃hatji doonádih Dios ã ñío láa cã́acwãdih ãt jéihya jwíihip jĩ.* Jesús páant ã jʉmatdih wã naáwát pínah, judíowã nihcannitdih tʉ́ini doonádih wã bohéát pínahbʉt niijná, weemdíh ã ñíwip jĩ. Yoobópdih meemdíh wã naóhna caá. Wã yeecan caá.*
Neoná, yaádh ded pah ĩ chãjat
Queét Jesúíhwã mʉʉná jʉmat yoobó míic wáacnit, biícdih ʉʉ́bhna, neoná yéejat cádahnit jʉmna, téihya aabánit, ĩ ʉʉ́bʉ́ naáh. Íijcan, míic jʉ̃ihñat wihcanjeh ʉʉ́bh waáwát caá náahap. Yaádhboó tʉ́inijeh yégueh ĩ dʉwʉ́ naáh, bita ĩ en ñinahcat pínah niijná. Tʉbit mácah jígohni ĩ́ih waó yoócnadih ĩ chãjca bojo naáh. Bita ĩ wẽi naáwát pínahdih bidcanjeh, bʉ́dí jíib jʉmni iigní tõpna, yégueh chóonadihbʉt ĩ dʉocá bojo naáh.* 10 Queét yaádh ĩ tʉ́i chãja naáh. Pánih chãjna, bitaboó queétdih jenah joiná, ĩ tʉ́i jígohatdih jenah joicán, ded pah ĩ tʉ́i chãjatboodíh ĩ jenah joibípna caá. Páant tigaá Dioíhwã yaádhdih náahap. 11 Míic wáacna, laihcanjeh, wẽinit, bohéátdih ĩ tʉ́i joyó naáh. 12-14 Míic wáacnit, yaádh neonádih bohécan, ĩ wʉtca bojo naáh. Laihcan, tʉ́inijeh joí chʉ́ʉdnit yaádh ĩ jʉmʉ naáh.* Adándih Dios jwíih chãjnit, caán tʉ́ttimah, Evadih ãt chãjap wʉt jĩ, caandíh teo wáacnih mi jʉmat pínah niijná.* Caánt Adándih wʉtnih pínah mit nihcap wʉt jĩ. Nemép ã yeenachah joiní Adán nihcah, Evaboó mit joyóp wʉt jĩ. Páant ã yeenachah joiná, Diosdih mit yap yoh jwíihip wʉt jĩ.* 15 Obohjeéhtih, yad wili Diosdih mi yap yoh jwíihichah yʉhna, yaádh ĩ wehdih tʉ́i en daonít, Diosdih tʉ́i jenah joí cádahcan, ãjeéh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá. Diosdih cã́acwãdihbʉt oinit, ĩ tʉ́i chãjachah, queétdih ã wẽi enbipna caá.
* 2:5-6 Mt 20.28; Mr 10.45; Gá 1.4; Tit 2.14 * 2:7 2Ti 1.11 * 2:9 1P 3.3 * 2:12-14 1Co 11.2-6; 14.34-35 * 2:12-14 Gn 2.7,21-22 * 2:12-14 Gn 3.1-6