3
Jesúíhwã ĩ maáta ded pah ĩ chãjat
Bʉʉ, Jesúíhwã ĩ maátadih ded pah ĩ ñíwat pínahdih wã naóhbipna caá. Ded queétdih waóhni jʉmíhni tʉ́ini tewatdih ã bidna caá. Caán yoobópdih tigaá. Jesúíhwãdih waóhnit pínahdih ñíona, yeejép dooná ã wihcat pínah niijná, nin pah jʉmnitdih ĩ ñíwi naáh: Det biíc wilidihjeh bíbohnitdih, tʉ́i jenah joinít, tʉ́inijeh mʉʉdíh waád jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtnit, tʉ́i naóh bohénitdih ñíwat caá náahap. Det máihcannitdih, míic maocannit, míic jʉ̃ihcannit, dinero bʉ́dí bidcannit, cã́acwãdih tʉ́inijeh chãjnitdih ñíwat caá náahap. Pánih ñíonit, ĩ weha mána yaádhdih, ĩ wehdihbʉt yeejép niijcánjeh tʉ́i wʉtnit ĩ jʉmʉ naáh. Queétdih tʉ́i wʉtcan, Jesúíhwãdihbʉt ĩta tʉ́i wʉtcan tagaá. Jesúsdih jáap jepahni Jesúíhwãdih waóhni ã jʉmca bojo naáh. Jáap jepahnidih ĩ waadánachah, “Weém chah jéihni caá”, ãta niíj jenah joi tágaá. Páant ã niíj jenah joyóchah, Satanásdih ã peéh chãjat pah mʉntih Dios caandíhbʉt ãta peéh chãj tagaá. Satanás páant ã niíj jenah joyátji jíib, Dios ãt peéh chãjap wʉt jĩ. “Caán tʉ́i chãjni caá”, Jesúsdih jepahcannitboó ĩ niijnídih maáh ĩ waadána naáh. Pánih tʉ́i chãjni jʉmna, nemép ã náahat pah ã chãjcah, caandíh dedé yeejép dooná ã wihcan niít.*
Jesúíhwãdih teo wáacnit ded pah ĩ chãjat
Jesúíhwãdih teo wáacnitjeéh waadát tʉ́ʉtnitdih ñíona, nin pah jʉmnitdih ĩ ñíwi naáh: Tʉ́i jenah joinítdih, ĩ niiját pah chãjnit, máihcannit, jéihcha dinerodih ʉʉ́bhcannitdihbʉt ñíwat caá náahap. Dedé peéh chãjat wihcan, Dios naáwátdih tʉ́i jepahnitdihbʉt ñíwat caá náahap. 10 Queét waádíhnit ded pah ĩ chãjatdih ĩ jwíih tʉ́i ene naáh. Pánih enat tʉ́ttimah, yeejép chãjcannit jʉmna, Jesúíhwãdih teo wáacnitjeéh ĩ jʉmʉ naáh. 11 Ĩ weha mána yaádhbʉt nin pah ĩ jʉmʉ naáh: Tʉ́inijeh jʉmnit, obohjeh dooná naóhcannit, tʉ́i jenah joinít, máihcannit, ded pah ĩ niiját pah chãjnit yaádh ĩ jʉmʉ naáh. 12 Jesúíhwãdih teo wáacnit pínahdih ñíona, nin pah jʉmnitdih ĩ ñíwi naáh: Det biíc wilidihjeh bíbohnitdih, ĩ weha mána yaádh, ĩ weh, queétdih teo wʉ̃hnitdihbʉt tʉ́i wʉtnitdih ĩ ñíwi naáh. 13 Páant ĩ ñíonitboó Jesúíhwãdih ĩ tʉ́i teo wáacachah, bita queétdih ĩ tʉ́i wẽi naóhbipna caá. Pánihna, tʉ́ini doonádih, Jesucristodih ĩ jepahatdihbʉt ʉ́ʉmcanjeh bitadih ĩ naóhbipna caá.
Dios naáwát ded pah ã jʉmat
14-15 Bʉtéhjeh ma pebhboó bejíhna caá wã chãjap yʉh caá. Obohjeéhtih, “Bʉtéhjeh weém wãta bej jwʉhcan caá”, niijnít, nin nʉ́odih meemdíh wã daác wahna caá, queét Jesúíhwã míic wáacnit, ded pah ĩ jʉmat pínahdih ma jéihyat pínah niijná. Jwiít Jesúíhwã Dios páantjeh jʉmniíhwã jwĩ jʉmna caá. Ã́ihwã jʉmna, ã naáwát yoobópdih jʉmnidih jéihna, caandíh jwĩpĩ́ bohéna caá. 16 Jon jã́tih Jesucristoíh tʉ́ini doonádih jwĩ jéih jwʉhcap jĩ. Páant jwĩ jéihcannidih bʉʉ Dios jwiítdih ã jéihyanap be. Nin pah caá ã jéihyaat:
Jwiít pahjeh Jesucristo ãt cã́ac jʉmʉp wʉt jĩ. Tʉ́ini Espíritu caandíh bʉ́dí teo wáacnit, yéejat wihcanni ã jʉmatdih ãt jʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Ángelwãbʉt caandíh ĩt enep wʉt jĩ. Ã bohéát tʉ́ʉtnitboó nihat baácdih moondíh ã́ih tʉ́ini doonádih jwĩ bohénap jĩ. Páant jwĩ bohénachah, caán doonádih joinít, dawá caandíh ĩ jepahap jĩ. “Nihat baácdih moondíh ñi bohénaá”, ã niiját tʉ́ttimah, jeáboó Dios caandíh ãt ʉb pʉ́ʉh laab béjep wʉt jĩ.
Caán naáwátdih jwiít nihat Jesúíhwã jwĩ tʉ́i jéihna caá.
* 3:7 Tit 1.6-9