4
Ded pah yee bohéát ã jʉmat
Tʉ́ini Espíritu nin pah jwiítdih ã jéihyana caá: Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih, biquína ã́ih tʉ́ini doonádih joinítji caandíh cádahnit, nemépwã ĩ yeeatdih ĩ joibípna caá. Pánih joinít, bitadih ĩ yee naáwáchah, queétbʉt ĩ jepahbipna caá. Pánih yee naóhnit, yeejép chãjna yʉhna, “Weemdíh yéejat wihcan caá”, ĩ niíj jenah joibípna yʉh caá. Nin pah ĩ niíj bohébipna caá: “Ñi áa jʉmca bojoó. Jwĩ jeémát tʉ́ʉtcanni jeémátdih ñi jeémpca bojoó”, ĩ niíj wʉtbipna caá. Queét páant ĩ jeémát tʉ́ʉtcah yʉhna, Diosboó jwĩ jeémát pínahdih wʉ̃hna, nihatdih ã jeémát tʉ́ʉtna caá. Jeémátdih bíbohna, caandíh “Tʉ́ina caá, Paá”, niiját caá náahap. Nihat Dios ã chãjni tʉ́ini caá.* Pánihna, ã wʉ̃hni jeémátdih ʉbna, caandíh “Tʉ́ina caá, Paá”, niijná, yohcanjeh, tʉ́i wẽi jeémát caá náahap. Bita ĩ jeémát tʉ́ʉtcah, queétdih ñi joyáh bojoó. “Nihat wã wʉ̃hni jeémát ã tʉ́ina caá”, Dios ã niijátdih náhninit, “Nin jeémát ma wʉ̃hat tʉ́ina caá, Paá”, niijnít, ã wʉ̃hni jeémátdih wẽi jeémát caá náahap.
Jesúíhwãdih teo wáacnit ded pah ĩ jʉmat
Páant wã naáwátdih Jesúíhwãdih bohéna, meém, Timoteo, caandíh tʉ́i teo wʉ̃hni ma jʉmbipna caá. Jesucristoíh doonádih tʉ́i joiníji jʉmna, Dios naáwátdihbʉt tʉ́i jepahni ma jʉmna caá.
Diosdih jéihcannit ĩ jenah joyátjĩhjeh ĩ bohénachah joyáh bojnit, Dios ã weñat pínahboodíhjeh chãjat caá náahap. Ded ã́ih bácahdih ã wẽpanachah, ã tʉ́ina caá. Obohjeéhtih, ã́ih bácahdihjeh nihcan, ã́ih caolihdih ã wẽpanachah, chah ã tʉ́ina caá. Pánih caolihdih wẽpana, nin baácboó tʉ́i jʉm, ã wʉnat tʉ́ttimah, jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhnit, Dios pebhboobʉ́t ã tʉ́i jʉmbipna caá. Caán yoobópdih tigaá. Pánihna, nihat cã́acwãdih caán naáwátdih jepahat caá náahap. 10 Yeejép yapna yʉhna, bʉ́dí jwĩ teona caá, nihat Diosdih ĩ jepahat pínah niijná. Caán páantjeh jʉmni, nihat iiguípna bejnit déedih tʉ́i ʉbni jʉmna, caandíh jepahnitdihjeh ã tʉ́i ʉbbipna caá. Páant ã tʉ́i ʉbat pínahdih jéihnit, jwĩ wẽi pã́ina caá.
11 Páant wã niijátdih bohéna, Jesúíhwãdih ma tʉ́i wʉtʉʉ́. 12 Obohjeéhtih, jáap ma jʉmʉchah ennit, biquína meemdíh ĩta joyáh boj tagaá. Páant ĩ joyáh bojcat pínah niijná, nin pah queétdih ma chãj jʉ́ʉtʉ́: Bitadih oina, tʉ́inijeh naóhnit, tʉ́i chãjnit, Jesúsdih ma tʉ́i jenah joí cádahca bojoó. Páant ma chãjachah ennit, jáap ma jʉmʉchah yʉhna, meemdíh ĩ joyáh bojcan niít. Páant ma tʉ́i jʉmʉchah, queét meemdíh ĩ en yacbipna caá. 13 Pánihna, ma pebhna wã jʉibíát pínah jã́tih, Dios naáwátdih en naóhnit, Jesúíhwãdih ma tʉ́i beh joyánaá. 14 Jesúíhwã ĩ maáta meemdíh teo jã́ha ʉʉ́bhnit, Tʉ́ini Espíritu ã niijátdih ĩ naóh yapaatjidih ma tʉ́i náhninaá. Páant ĩ teo jã́ha ʉʉ́bʉ́chah, Dios meemdíh ã́ih wẽpat ã wʉ̃hatjidih náhninit, ʉ́ʉmcanjeh ma tʉ́i wẽp bohénaá.
15 Páant wã niijátdih ma tʉ́i náhninaá, yeó jáap jʉmat pah Dios naáwátdih chah ma tʉ́i bohéátdih nihat ĩ enat pínah niijná. 16 Meemjéh ma tʉ́i eneé, ded pah ma chãjatdih, ded pah ma bohéátdihbʉt. Yeó jáap jʉmat pah páant míic ma chãjaá. Pánih chãjna, meemjéh, ma bohénitdihbʉt iiguípna bejnit déejidih ma tʉ́i ʉbbipna caá.
* 4:4 Gn 1.31