5
Bita Jesúíhwãdih ded pah teo wáacat
Bʉʉ bainí meemdíh wã jwʉ́ʉb naáwíhna caá, ded pah Jesúíhwãdih ma teo wáacat pínah niijná. Behnitboó ĩ yéej chãjachah, jʉ̃ihcan tʉ́inijeh naáwát caá náahap. Ma íipdih ma naáwát pah, behnitdihbʉt tʉ́inijeh ma naáwá, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. Ma ʉ́ʉdwãdih ma naáwát pah japatadihbʉt tʉ́inijeh ma naáwá, queétbʉt ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. Ma íindih ma naáwát pah, behnit yaádhdihbʉt tʉ́inijeh ma naáwá. Ma déewã yaádhdih ma naáwát pah, jʉ̃ihcan, japata yaádhdihbʉt tʉ́inijeh ma naáwá, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná.
Bʉʉ éemp wʉnnit yaádhdih ded pah ma teo wáacat pínahdih wã naóhbipna caá. Dedh déewã wihcannih éemp wʉnnihdih teo wáacat caá náahap. Obohjeéhtih, éemp wʉnnih mi weh jʉmna, mi jʉimená jʉmna, queétboó caántdih ĩ teo wáaca naáh. Pánih teo wáacna, Dios ã wʉtat pah ĩ chãjna caá. Queétdih mi en dawátji pah, queétboó ĩ jwʉ́ʉb en dawá naáh. Páant ĩ chãjachah enna, Dios ã tʉ́i wẽina caá. Biíh wili éemp wʉnnih, déewã wihcannih jʉmna, Dios ã teo wáacatdih mi pã́ina caá. Pánih jʉmna, yeó jáap jʉmat pah Diosdih mi ʉʉ́bhna caá. Páant mi jʉmatdih ennit, caántdih ñi teo wáacá. Obohjeéhtih, biíh wili éemp wʉnnihboó mi weñat pínahdihjeh jenah joinít, Jesúsdih jepahcan, iiguípna mi bejbipna caá. Páant mi jʉmʉchah ennit, caántdih ñi teo wáacca bojoó. Nin bʉtéh wã wʉtatdih Jesúíhwãdihbʉt ma jwʉ́ʉb naóh yapanaá, ĩ tʉ́i chãjat pínah niijná. Páant ĩ chãjachah ennit, “Ĩ tʉ́i chãjcan caá”, bita queétdih ĩ jéih niijcán niít. Ded ã déewãdih tʉ́i en daocánni, ã wehdih ĩ íindihbʉt en daocánni “Weém Jesúíh caá”, niijná yʉhna, ã naáwátdih ã yap yohna caá. Pánih jʉmna, Jesúsdih jepahcannitdih chah yeejép ã chãjna caá.
Dedh éemp wʉnnih Jesúíhwãdih teo wáacnitjeéh mi waádíhichah, sesenta jópchi chah bíbohnih, biícdihjeh áa jʉmnihjidih ñi waadánaá. 10 “Caánt tʉ́inijeh chãjnih caá”, ĩ niijníhdih, mi wehdih tʉ́i behanih, miíh mʉʉ́boó bitadih tʉ́i waád jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtnih, Jesúíhwãdih teo wáacnih, yeejép yapnitdihbʉt teo wáacnih, tʉ́inijeh chãjnihdih ñi waadánaá. Queét teo wáacnit pínah yaádhdih ñío péanit, ĩ́ih wʉ̃tnadih ñi daacá.
11-12 Obohjeéhtih, éemp wʉnnit yaádh jáapwã yaádh bʉʉ́g ĩ jʉmʉchah, ĩ́ih wʉ̃tnadih ma daácca bojoó. “Míihwãdih teo wáacnih pínahjeh wã jʉmbipna caá”, Cristodih niijníh yaádh jʉmna yʉhna, tʉ́ttimah newédih jwʉ́ʉb bidna, ĩta jwʉ́ʉb áa jʉm tagaá. Pánih chãjnit, ĩ naáwátji biíc yoobó ĩ péacah, queét yaádhdih peéh chãjat ãta jʉm tagaá 13 Pánih chãjna, nin pahbʉt ĩta chãj tagaá. Teocannit yaádh, mʉʉná yoobó táoh yee naóhnit, bita ĩ tewatdih en naóhnit, yeejép wéhenitbʉt ĩta jʉm tagaá. 14 Pánihna, queét yaádh jwʉ́ʉb áa jʉmnit, ĩ weh jʉmʉ naáh. Ĩ weha mána, ĩ wehdihbʉt ĩ tʉ́i en dawá naáh. Páant ĩ chãjachah, jwiít Jesúíhwãdih eníhcannit “Queét yaádh yeejép chãjna caá”, ĩ jéih niijcán niít. 15 Bʉʉ biquína éemp wʉnnit yaádh Jesucristodih cádahnit, Satanás ã náahatboodíh ĩ chãjna caá. Pánihna, bita yaádh páant ĩ chãjcat pínah niijná, meemdíh wã naóhna caá.
16 Det Jesúíhwã ĩ dée wili éemp wʉnnih mi jʉmʉchah, queétboó caántdih ĩ teo wáaca naáh. Páant ĩ teo wáacachah, bita éemp wʉnnit, déewã wihcannit yaádhboodíh Jesúíhwã ĩ jéih teo wáacna caá.
17 Bʉʉ Jesúíhwã ĩ maátadih ded pah ĩ chãjat pínahdih meemdíh wã naóhbipna caá. Ĩ maáta queétdih ĩ tʉ́i en dawát jíib, wẽinit ĩ jíib chãja naáh. Biquína ĩ maáta, Dios naáwátdih bohénitbʉt ĩ jʉmʉchah, bita maátadih ĩ jíib chãjat chah, queét bohénitboodíh ĩ jíib chãja naáh. 18 Dios naáwátdih daácni nin pah ã niíj daacátjidih náhniat caá náahap: “Momo jiwiwã trigodih ĩ caóh chʉñʉchah, queétdih ñi jac chéoca bojoó, ĩ tʉ́i jeémát pínah niijná”, ãt niíj daacáp tajĩ.* Páant ã daacátji pah mʉntih, biíhboó “Teonidih ã tewatji jíib, jíib chãjat caá náahap”, ãt niíj daacáp tajĩ.* Páant ĩ niijátjidih náhninit, Jesúíhwã ĩ maátadih wẽinit, queétdih ĩ tʉ́i jíib chãja naáh.
19 Jesúíhwã maátadih biícjeh yeejép dooná naóhnidih joyáh bojat caá náahap. Obohjeéhtih, chénewã, biíc peihcannit biíc yoobó ĩ niijíchah, caandíh ĩ naóh yacat yoobópdih ã jʉmna caá.* 20 Pánihna, ã yéej chãjatdih ã cádahíhcah ennit, ñi míic wáacapboó caandíh ñi jʉ̃ihñʉʉ́. Páant ñi jʉ̃ihñʉchah joinít, bitabʉt biíc yoobó yeejép ĩ chãjcan niít.
21 Dios, Jesucristo, ã ñíonit ángelwãbʉt ĩ enechah, nin pah meemdíh wã wʉtna caá: Bʉtéh wã naáwát pah ma tʉ́i chãjaá. Pánih chãjni jʉmna, biícdih chah teo wáacnit, biíhdih nʉmp ma teo wáacca bojoó. Nihat Jesúíhwãdih biíc yoobó ma chãjaá.
22 Det Jesúíhwã ĩ maáh waádíhnitdih ma teo jã́ha ʉʉ́bát pínah jã́tih, yójahcanjeh, ded pah ĩ chãjatdih ma tʉ́i en ñʉʉn jwʉ́hʉʉ́. Páant tʉ́i en jwʉhcanjeh ma ñíwichah, queét yeejép chãjnit ĩta jʉm tagaá. Páant yeejép ĩ chãjachah ennit, maátajeéh queétdih ma waadáca bojoó. Yeejép chãjnitdih waadána nihna, “Queét tʉ́i chãjnit caá”, niijní pah mata jʉm tagaá. Meémboó yéejat wihcanni ma jʉmʉʉ́.
23 Bʉʉ meemdíh jwʉh bainí wã naóhbipna caá. Mahdihjeh ma babhna caá. Pánih babhna, wʉdah tʉbat, biíh wʉnatbʉt meemdíh dawá láa ã jʉmna caá. Pánihna, jiwá iguíh macdihbʉt bainíbit babhbat caá meemdíh náahap, míih bácah ã tʉ́i jʉmat pínah niijná.
24 Maátadih ñi bidatdih jwʉ́ʉb jenah joinít, nin pah wã niíj naóhna caá: Biquí láana det ĩ yéej chãjachah, nihat jwĩ jéihna caá. Dios queétdih ã peéh chãjat pínahdihbʉt jwĩ jéihna caá. Pánihnit maáta ĩ jʉmíhichah yʉhna, queétdih ñi waadáca bojoó. Obohjeéhtih, bitaboó ĩ yéej chãjatdih jwĩ jéih jwʉhcan caá. Pánih jéih jwʉhcan yʉhna, tʉ́i en ñʉʉnnít, yeejép ĩ chãjachah, jwĩ jéihbipna caá. 25 Caan páh mʉntih biquína ĩ tʉ́i chãjachah, nihat jwĩ jéihna caá. Bitaboó ĩ tʉ́i chãjatdih jéih jwʉhcan yʉhna, tʉ́ttimah jwĩ jéihbipna caá. Tʉ́iniboodíh ded pah jwĩ jéih bihcan caá.
* 5:18 Dt 25.4 * 5:18 Mt 10.10; Lc 10.7 * 5:19 Dt 17.6; 19.5