6
Bʉʉ teo wʉ̃hnit jwʉh ded pah ĩ chãjat pínahdih wã naóhbipna caá. Queét Jesúíhwã jʉmna, ĩ maátadih ĩ tʉ́i teo wʉ̃hʉ naáh. Páant ĩ chãjachah ennit, Jesúsdih jepahnit ĩ jʉmʉchah jéihna, bitaboó Diosdih, jwĩ bohéátdihbʉt ded pah ĩ jéih yeejép naóhcan niít. Ĩ maáta Jesúíhwã ĩ jʉmʉchah, queét teo wʉ̃hnitbʉt Jesúíhwã jʉmna, ĩ maátadih ĩta tʉ́i wẽi jepahcan tagaá. Obohjeéhtih, páant ĩ chãjachah, ã tʉ́ican caá. Queétdih ĩ tʉ́i teo wʉ̃hʉ naáh. Pánih teo wʉ̃hna, ĩ déewã panihnitdih teo wáacna caá ĩ chãjap. Ĩ maátadih oina, Jesúsdih jéihcannitdih ĩ teo wʉ̃hat chah, ĩ tʉ́i wẽi jepaha naáh. Páant wã wʉtatdih queétdih ma jwʉ́ʉb naóh yapanaá.
Ded pah Diosjeéh tʉ́i jʉmat
Bʉʉ jwĩ bohéátdih mácah naóhnitdih ded pah ñi chãjat pínahdih wã naóhbipna caá. Det mácah bohéna, jwĩ Maáh Jesucristoíh tʉ́ini doonádih náahcan, Dios naáwátdihbʉt ĩ tʉ́i bohécan caá. “Weém jéih beedáni caá”, niijná yʉhna, ĩ tʉ́i jéihcan caá. Íijnit pah míic wéhena, míic jʉ̃ihñat tʉ́ʉtnit, ĩ míic eníhcan caá. Bitadih yeejép dooná ĩ niijátji jíib, queétdih ĩ wẽi encan caá. Yeejép jenah joiná, bitajeéh jéih jʉmcan, míic jʉ̃ihnitjeh ĩ jʉmna caá. “Dios naáwátdih bohéna, bʉ́dí dinerodih jwĩ bíbohbipna caá”, ĩ niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, bainí bíbohatjĩh wẽina, Diosdih jepahna, tʉ́i jʉmat caá náahap. Jwĩ jwíih cã́ac jʉmna, dedé bií déedih jwĩt ʉb jʉ̃óhcap jĩ. Bʉʉdná, bií déedih jwĩ jéih ʉb bejcan niít. Pánihna, jwĩ bíbohat pah bóojeh weñat caá náahap.* Jwĩ jeémátdih, jwĩ́ih yéguehdihbʉt jwʉ́ʉb chah náahcanjeh, weñat caá náahap. Dawá bií déedih bidna, nemépboó ã yéej chãjat tʉ́ʉtʉchah, nihat yeejépdih chãjnit caá ĩta jʉmʉp. Queét dawá láa jenah joicánjeh, yeejép chãjatdih cádahcan, queétjeh tigaá yeejép ĩ yapbipna caá. Pánih cádahcan, iiguípna ĩ bejbipna caá. 10 Det dinerodih bʉ́dí bidna, dedé yeejép ĩ chãjna caá. Biquína pánih bidnitboó Jesúsdih cádahnit, bʉ́dí jĩ́gahna, tʉbit ĩ moh yéejna caá.*
Timoteodihjeh ã naáwát
11 Obohjeéhtih, meémboó Dioíh jʉmna, yeejép ĩ chãjatdih ennit, “Biíc yoobó weembʉ́t wã chãjcan niít”, niijnít, biáboó ma jwei béjeé. Tʉ́iniboodíhjeh ma chãjaá. Ded pah Dios meemdíh ã wʉtʉchah, caandíhjeh ma jepahaá. Jesúsdih ma tʉ́i jenah joyoó. Bitadih ma oyoó. Yeejép yapna yʉhna, Jesúsdih ma cádahca bojoó. Bitadih tʉ́inijeh ma nʉmah jʉmʉʉ́. 12 Jeáboó ãjeéh jʉmni pínahdih Dios meemdíh ãt ñíwip jĩ. Meemdíh ĩ daabánachah, Jesúsdih ma jepahatdih dawá cã́acwãdih ma tʉ́i naáwáp jĩ. Pánihna, yeejép yapna yʉhna, caandíh ma jepah cádahca bojoó, jeáboó jʉibínit, páantjeh ma jʉmat tʉ́ʉt niijná. 13 Diosboó nihatdih ãt chãjap wʉt jĩ. Jesucristoboó Poncio Pilatodih ded pah ã jʉmatdih tʉ́i yoobópdih ãt naáwáp wʉt jĩ.* Dios, Jesucristojĩh ĩ enechah, nin pah meemdíh wã wẽp naóhna caá: 14 Páant meemdíh wã wʉtatdih ma tʉ́i jepahaá. Jwĩ Maáh Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih, ã wʉtat pahjeh ma chãjaá, cã́acwã meemdíh ĩ naóh yaccat pínah niijná. 15 Ã náahni yeó jáapdihjeh Dios ã wʉ̃ʉ́hdih ã jwʉ́ʉb wah deyabipna caá. Dios tʉ́ini, caanjéh tigaá nihat cã́acwã ĩ maáh. Nihat cã́acwã ĩ maáta chah maáh caá ã jʉmʉp. 16 Caanjéh tigaá páantjeh jʉmni, yeh iigátjĩh ã jʉmna caá. Páant ã jʉmʉchah, jwiít cã́acwã ã yeh iiguípna jéih bejcan, caandíh jwĩt en jʉicáp jĩ.* Bʉʉ láabʉt caandíh jwĩ en jʉicán caá. Caánboodíh jwĩ weñat dée caá. “Meém chah wẽpni caá”, caandíh jwĩ niíj jĩíh. Páant tií ã jʉmʉ nah.
17 Dawá bií dée bíbohnitdih nin pah ma wʉtʉʉ́: “Weemdíh dedé jʉdhdat wihcan caá”, ĩ niíj jenah joicá bojo naáh. Ĩ́ih bií déedih bʉʉdní pínahjeh ã jʉmʉchah, caandíh ĩ tʉ́i jenah joicá bojo naáh. Dios nihat jwĩ náahatdih ã wʉ̃hʉchah jéihnit, caánboodíhjeh ĩ tʉ́i jenah joyó naáh. 18 Pánihna, tʉ́inidih chãjnit, bitadih ĩ́ih bií déedih wʉ̃hna, tʉ́i teo wáacnit ĩ jʉmʉ naáh. 19 Páant ĩ chãjachah enna, Dios pebhna ĩ jʉibínachah, queétdihbʉt ã tʉ́i chãj jwʉ́ʉbanachah, caánboó páantjeh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá.
Pablo Timoteodih ã pée naáwát
20 Timoteo, Dios meemdíh ã naáwát tʉ́ʉtnidih ma tʉ́i bohénaá. Ma quíib bʉʉdcá bojoó. Biquínaboó Diosdih jéihcannit, jenah joicánnit pah ĩ wéhena caá. Bitaboó yee naóhna, “Wã bohéát tʉ́i jéihnit ĩ bohéát caá”, ĩ niijná yʉh caá. Páant ĩ niíj naáwáchah, ma joyáh bojoó. 21 Biquína páant ĩ niíj naáwáchah joinít, Jesúsdih ĩt cádahap wʉt jĩ.
Dios meemdíh bʉ́dí oinit, ã teo wáaca naáh.
Páant bóojeh tigaá.
Pablo
* 6:7 Job 1.21; Sal 49.17; Ec 5.15 * 6:10 He 13.5 * 6:13 Jn 18.37 * 6:16 Sal 104.2